Didaktika a metodika MST 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT6 ZK 4 4 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 58 až 78 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní přehled postupně o všech zásadních tématech a principech z oblasti současného tance, a praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodiny. Dokáže pracovat s imaginací. Student si vyhledává a shromažďuje informace z doporučené literatury, shromažďuje vlastní inspirační zdroje pro oblast tanečně-pohybovou i hudební. Vše si zaznamenává do svého portfolia. Student ovládá a již efektivně využívá základní terminologii oboru.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Pedagogický seminář MST 4

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 6 a skládá se ze dvou vzájemně se doplňujících částí, teoretické a praktické. Teoretická část směřuje k systematickému rozšiřování odborných znalostí z oblasti metodiky současných tanečních a pohybových systémů, rozborem jejich základních pohybových principů i didaktických postupů. Součástí předmětu jsou také praktická cvičení, sloužící k ověření teoretických informací a upevnění pedagogických dovedností v rámci samostatně vedené výuky konkrétním studentem pod supervizí pedagoga. Ve výuce je kladen důraz na způsob výstavby praktických lekcí různého typu, na zdatnost logicky řadit jednotlivé taneční prvky a smysluplně je propojovat v tanečních vazbách, určených pro různé úrovně interpretů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST, Trénink MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, podpora a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy.

Tematické okruhy:

Základní principy pohybu v současném tanci

Funkce dechu

Základní principy floor work, jeho využití v tréninkové praxi i choreografiích současného tance.

Pletenec ramenní a horní končetiny. Základní pohybové principy up side down.

Chodidlo, chůze, běh a skoky

Významné taneční instituce a organizace v Čechách i Evropě, taneční festivaly.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

GILOVÁ, Karolína. Základní pohybové vzorce a jejich využití v taneční pedagogice. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenkraisovej metódy v tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

VYKYSALÁ, Andrea. Nejvýznamnější vzdělávací instituce současného tance v Evropě. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

Doporučená literatura a články:

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008. ISBN 978-0252074899.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011. ISBN 978-0415380829.

CALAIS-GERMAIN, Bladine. Anatomy of Movement. 14.vyd. Seattle: Eastland Press, 1993. ISBN 0-939616-17-3.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

KOZÁNKOVÁ, Zuna Vesan. TAO - cesta ku zdraviu: Manuál aktívného človeka. 1. Ikar, 2018. ISBN 978-80-551-5968-3.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouškou student prokáže praktickou dovednost a teoretickou znalost tematických okruhů (vysvětlení pojmů a principů ST, jejich metodický nácvik i využití ve výstavbě lekce). Ústní i praktická prověrka porozumění obsahu předmětu zahrnuje diskusi nad prakticky ukázkou zpracovaného tématu nebo pohybovým principem formou hry, cvičení a taneční vazby. Součástí hodnocení je i evaluace výukových metod ze dvou observací.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů