Didaktika a metodika MST 7

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je znalý všech zásadních témat a principů z oblasti moderního a současného tance, upevňuje si praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodin a lekcí různého typu. Zapojuje imaginaci do výuky adekvátní věkové úrovni. Student je schopen syntetického i analytického přístupu ve zpracování informací, aktivně vyhledává a shromažďuje informace z doporučené literatury, také z vlastních inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenává si je do svého portfolia.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický seminář MST

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 7 navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z bakalářského programu. Konkrétně směřuje k systematickému prohlubování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních a současných tanečních technik a pohybových systémů. Zabývá se detailní analýzou stěžejních principů, specifických výukových metod a didaktických postupů.

Výuka předmětu vede k rozvoji analytického způsobu uvažování studenta. Její témata jsou koncipována jako inspirace k jeho vlastnímu praktickému výzkumu. Velký důraz se ve výuce klade na podporu pedagogického a uměleckého zájmu studenta a jeho profilace. Zvoleným prostředkem jsou odborné diskuze, v nichž je student podněcován k formování a obhajobě vlastních názorů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST a Tréninkem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, pedagogické zdatnosti, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a schopnosti kontextualizace témat.

Tematické okruhy:

•Vliv postmoderního myšlení na vznik a vývoj současného tance (moderní – postmoderní - současný tanec). Proměna pojetí tělesnosti ve XX. století (v sociologii, ve filozofii Merleau-Pontyho)

•Alignment. Dynamický alignment vycházející z funkčních vztahů mezi jednotlivými částmi těla ve statické poloze ale i v pohybu. Funkčnost a estetika. Postojové návyky. Účinné a neúčinné napětí v těle.

•Páteř. Koncept propojení temeno – kostrč a jeho uplatnění v pohybu.

•Představa středové osy těla jako nástroj k vysvětlení principů pohybů (rolování, spirála, protitahy, rotace, lifty v partnerském tanci). Tři váhové celky.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991, 55 s. ISBN 80-900604-9-8.

KOZÁNKOVÁ, Zuna Vesan. TAO - cesta ku zdraviu: Manuál aktívného človeka. 1. Ikar, 2018. ISBN 978-80-551-5968-3.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

BEDNÁŘOVÁ, Kateřina. Capoeira – brazilské bojové umění. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ĎURAČKOVÁ, Jarmila. Funkce dechu. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

HURNÍKOVÁ, Adéla. Hypermobilita a její rehabilitace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

INDRÁKOVÁ, Tereza. Tanec v současné izraelské společnosti. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8. Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater (Nizozemské taneční divadlo). Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1995.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

POKORNÁ, Kristýna. Práce s dechem v technice klasického tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: JANÍČKOVÁ, Lucie. Funkce chodidla v tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2011.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

SLEZÁKOVÁ, Kristýna. Capoeira. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

SLEZÁKOVÁ, Kristýna. Pohyb v herectví a herectví v pohybu. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ŠPALDOVÁ, Lucie. Metoda průpravných cvičení pro zvýšení flexibility těla. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2004.

ŠŤÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenraisovej metódv tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

WIMMEROVÁ, Hana. Pohyb a hlas. Hledání přesahů tanečního umění z hlediska celistvosti performera. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura a články:

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

CALAIS-GERMAIN, Blandine a Stephen ANDERSON. Anatomy of movement. English language ed. Seattle: Eastland Press, c1993. ISBN 0939616173.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

GREMLICOVÁ, Dorota. Několik poznámek o americké taneční postmoderně. Případ: Meredith Monk. In Taneční listy 38, 2001, č. 5, s. 6-7. ISSN 0039-937X.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

KIRCHMAN, Kay. Totalita těla. Esej o estetice díla Piny Bauschové. Přel. Eva Žáková. In Taneční listy 32, 1994, č. 8, s. 6-9. ISSN 0039-937X.

MATHESON, Katy. Breaking boundaries.Sestion Eight. s. 220. In: Dance as a theatre art: source readings in dance history from 1581 to the present. 2nd ed. Editor Selma Jeanne Cohen. Princeton, N.J.: Princeton Book Company, c1992, ix, 271 s. Dance Horizons book. ISBN 9780871271730.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, teoretické i praktické prověrky probrané látky. V diskusi student opírá svůj názor o argumenty z odborné literatury a o zvoleném tématu uvažuje v širším kontextu. Je schopen analytického přístupu. Používá odbornou terminologii.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů