Didaktika a metodika MST 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DMMT7 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika MST 7 navazuje a rozvíjí teoretické znalosti z bakalářského programu. Konkrétně směřuje k systematickému prohlubování odborných znalostí z oblasti metodiky moderních a současných tanečních technik a pohybových systémů. Zabývá se detailní analýzou stěžejních principů, specifických výukových metod a didaktických postupů.

Výuka předmětu vede k rozvoji analytického způsobu uvažování studenta. Její témata jsou koncipována jako inspirace k jeho vlastnímu praktickému výzkumu. Velký důraz se ve výuce klade na podporu pedagogického a uměleckého zájmu studenta a jeho profilace. Zvoleným prostředkem jsou odborné diskuze, v nichž je student podněcován k formování a obhajobě vlastních názorů.

Předmět je úzce propojen s Pedagogickým seminářem MST a Tréninkem MST.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, pedagogické zdatnosti, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a schopnosti kontextualizace témat.

Tematické okruhy:

•Vliv postmoderního myšlení na vznik a vývoj současného tance (moderní – postmoderní - současný tanec). Proměna pojetí tělesnosti ve XX. století (v sociologii, ve filozofii Merleau-Pontyho)

•Alignment. Dynamický alignment vycházející z funkčních vztahů mezi jednotlivými částmi těla ve statické poloze ale i v pohybu. Funkčnost a estetika. Postojové návyky. Účinné a neúčinné napětí v těle.

•Páteř. Koncept propojení temeno – kostrč a jeho uplatnění v pohybu.

•Představa středové osy těla jako nástroj k vysvětlení principů pohybů (rolování, spirála, protitahy, rotace, lifty v partnerském tanci). Tři váhové celky.

Výsledky učení

Student je znalý všech zásadních témat a principů z oblasti moderního a současného tance, upevňuje si praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodin a lekcí různého typu. Zapojuje imaginaci do výuky adekvátní věkové úrovni. Student je schopen syntetického i analytického přístupu ve zpracování informací, aktivně vyhledává a shromažďuje informace z doporučené literatury, také z vlastních inspiračních zdrojů v oblasti pohybové a hudební a zaznamenává si je do svého portfolia.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický seminář MST

Literatura

Povinná literatura:

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

HUBÍK, Stanislav. Postmoderní kultura: úvod do problematiky. Olomouc: Mladé umění k lidem, 1991, 55 s. ISBN 80-900604-9-8.

KOZÁNKOVÁ, Zuna Vesan. TAO - cesta ku zdraviu: Manuál aktívného človeka. 1. Ikar, 2018. ISBN 978-80-551-5968-3.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

BEDNÁŘOVÁ, Kateřina. Capoeira – brazilské bojové umění. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ĎURAČKOVÁ, Jarmila. Funkce dechu. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

HURNÍKOVÁ, Adéla. Hypermobilita a její rehabilitace. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

INDRÁKOVÁ, Tereza. Tanec v současné izraelské společnosti. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

MATYSOVÁ, Radka. Cvičení podle Pilatesovy metody. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2005.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8. Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater (Nizozemské taneční divadlo). Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1995.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

POKORNÁ, Kristýna. Práce s dechem v technice klasického tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: JANÍČKOVÁ, Lucie. Funkce chodidla v tanci. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2011.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

SLEZÁKOVÁ, Kristýna. Capoeira. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

SLEZÁKOVÁ, Kristýna. Pohyb v herectví a herectví v pohybu. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2006.

ŠPALDOVÁ, Lucie. Metoda průpravných cvičení pro zvýšení flexibility těla. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2004.

ŠŤÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenraisovej metódv tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

WIMMEROVÁ, Hana. Pohyb a hlas. Hledání přesahů tanečního umění z hlediska celistvosti performera. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura a články:

BALES, Melanie a NETTL-FIOL, Rebecca, ed.: The Body Eclectic, Evolving Practices in Dance Training, University of Illinois, 2008.

BREMSER Martha and SANDERS, Lorna, ed.: Fifty Contemporary Choreographers, 2nd Edition, Routledge, 2011.

CALAIS-GERMAIN, Blandine a Stephen ANDERSON. Anatomy of movement. English language ed. Seattle: Eastland Press, c1993. ISBN 0939616173.

Čítanka světové choreografie 20. století. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 207 s. ISBN 80-339-6412-7.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 978-0736067898.

GREMLICOVÁ, Dorota. Několik poznámek o americké taneční postmoderně. Případ: Meredith Monk. In Taneční listy 38, 2001, č. 5, s. 6-7. ISSN 0039-937X.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

KIRCHMAN, Kay. Totalita těla. Esej o estetice díla Piny Bauschové. Přel. Eva Žáková. In Taneční listy 32, 1994, č. 8, s. 6-9. ISSN 0039-937X.

MATHESON, Katy. Breaking boundaries.Sestion Eight. s. 220. In: Dance as a theatre art: source readings in dance history from 1581 to the present. 2nd ed. Editor Selma Jeanne Cohen. Princeton, N.J.: Princeton Book Company, c1992, ix, 271 s. Dance Horizons book. ISBN 9780871271730.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=320

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě aktivní docházky, teoretické i praktické prověrky probrané látky. V diskusi student opírá svůj názor o argumenty z odborné literatury a o zvoleném tématu uvažuje v širším kontextu. Je schopen analytického přístupu. Používá odbornou terminologii.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
OPAVSKÁ A.
12:30–14:00
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 12:30–14:00 Andrea OPAVSKÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů