Didactics and Methodology for Folk Dance 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EDMF8 zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět se zaměřuje na metodickou přípravu výuky lidového tance pro 8. ročník a vytvoření modelové vyučovací lekce dle osnov tanečních konzervatoří, tanečních oborů ZUŠ a dalších tanečních a pohybových studií pro stupeň pokročilých tanečníků a žáků.

Cílem studia je další rozvoj metodického myšlení a schopnost analyzovat pohyb. Schopnost vytvářet další možné variace na pohybová témata zapsaná ve sbírkách. Další možné způsoby práce s tanečním motivem lidového tance.

Tematické okruhy: Posluchači mají za úkol ve sbírkách vyhledávat složitější tance a jejich varianty. Tyto tance jsou vybírány pro jednu folklorní oblast, následně je tvořen cílený pohybový slovník dané oblasti a metodicko – pohybová průprava s důrazem na specifika zvolené oblasti.

  1. Vyhledávání dostupné literatury a dalších zdrojů se zaměřením na jednu taneční oblast.
  2. Tvorba krokových variací a jejich logická spojení v návaznosti na vybranou oblast.
  3. Improvizace v lidovém tanci, především v tancích s volnou a polopevnou vazbou na hudební doprovod.
  4. Taneční repertoár: zvolení a vyhledání jak typických, tak neobvyklých tanců dané oblasti a sestavení tanečního pásma.
  5. Během tohoto semestru si posluchač zvolí dvě oblasti, které bude zpracovávat, jednu z Čech a jednu z Moravy.

Výsledky učení

Po absolvování kurzu student

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BROUČEK, Stanislav, ed. a Jeřábek, Richard, ed. Lidová kultura. O-Ž: Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezka. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2007. s. 643-1298. ISBN 978-80-204-1713-8.

BROUČEK, Stanislav, ed. a Jeřábek, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 2. svazek, Věcná část, A - N. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1712-1.

Doporučená literatura:

HOLAS, Čeněk, ed. České národní písně a tance. Díl I., Díl II., Díl III., Díl IV., Díl V., Díl VI., Písně duchovní: Klatovsko a Domažlicko. Pošumaví. (Prácheňsko). Jižní Čechy. Milevsko. Chrudimsko a Polabí. Nástrojová hudba [hudebnina]. Praha: B. Kočí, 1908-1910.

HYNKOVÁ, Libuše. Výběr lidových tanců. Komenium Praha, 1985

JELÍNKOVÁ, Zdena et al. Lašsko: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. 192 s. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 9.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Slovácko. Část 1, Moravské Kopanice, Horňácko a Luhačovické Zálesí: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. díl VII., část 1.

KREJČÍ, Pavel a Jarmila PROCHÁZKOVÁ. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984.

LAUDOVÁ, Hannah. Jižní Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1995. 158 s. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 2.

LAUDOVÁ, Hannah. Východní Čechy: popisy tanců ke stejnojmenné videokazetě. Strážnice: Ústav lidové kultury, 1997. Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska; díl 3.

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava výuky lidového tance pro 8. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce. Příprava variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod - Čech , Moravy i Slezska. Komplikování a další vazby variací a jejich další úprava pro různé tipy tanečních studií a tanečních konzervatoří.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů