Folk Dance Practice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDP1 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah výuky předmětu Taneční praxe LT 1 vede k osvojení si praktických dovedností při repetitorské práci s lidovým materiálem. Hledání pohybového materiálu pro výukové vazby v tanečních představeních. U studentů se tak rozvíjí jejich vlastní tvůrčí potenciál nezbytný pro jejich vlastní pedagogickou praxi. Předmět Taneční praxe může probíhat i blokově, formou intenzivních workshopů v daném semestru. Student podle záznamu repetuje vybrané části tanců a tvoří k nim pohybovou průpravu, kterou následně metodicky aplikuje.

Cílem studia je naučit studenta vyhledávat zajímavé pohybové motivy, repetovat je a následně je rozvíjet do kratších choreografických celků.

Tematické okruhy:

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe LT je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru některého z lidových souborů, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

1)Vyhledání tanečních ukázek lidových souborů na Youtube a dalších internetových zdrojích

2)Konzultace vybraných ukázek se zadáním části, která bude studentem zpracována

3)Repetitorská práce s vybranou ukázkou, metodický rozbor

4)Praktické předvedení fragmentu vybraného tance, jeho metodicko-didaktické zpracování

5)Vlastní úprava vybrané ukázky – zjednodušení, variace, obohacení rytmické či pohybové – v návaznosti na úroveň cílové skupiny

Výsledky učení

Student získá praktickou zkušenost s repetováním i tvorbou kratších pohybových celků a kreativním způsobem pracuje s jejich jednotlivými částmi. Porozumí zákonitostem taneční a pohybové kompozice. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v lidovém tanci, na základě zhlédnutých ukázek z choreografií našich předních i světových souborů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BARTOŠ, Milan a Jan KUČERA. O lidové umělecké tvořivosti. 1. [sv.], Dvě teoretické stati: Otázky amatérské kinematografie. Folklór a taneční soubory. 1. vyd. Praha: Orbis, 1961.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. ISBN 80-08-01819-4.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Doporučená literatura:

BONUŠ, František. Furiant: monografie českého lidového tance. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1983.

DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

JANČÁŘ, Josef a kol. Lidová kultura na Moravě. Ve Strážnici: Ústav lidové kultury, 2000. Vlastivěda moravská. Nová řada Země a lid. ISBN 80-86156-31-1.

LAUDOVÁ, Hannah: Prameny lidových tradic středních Čech, Středočeské krajské kulturní středisko 1986

Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 3. svazek, [Věcná část O-Ž]. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2007. ISBN 978-80-204-1713-8.

SILNÁ, Kateřina. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců na Moravě a ve Slezsku, HAMU Praha 2006, diplomová práce

STAVĚLOVÁ, Daniela, ed., TRAXLER, Jiří, ed. a VEJVODA, Zdeněk, ed. Tanec: záznam, analýza, pojmy = [The dance: record, analysis, terms]: sborník z 2. etnochoreologického semináře - Praha 14.-15. března 2002. 1. vyd. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 80-85010-63-1.

Internetové zdroje: http://www.lidovakultura.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=hcGXD3uOHIw

https://www.youtube.com/watch?v=MC4Sr0gJvEE

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické repetitorské ukázky tance nebo jeho fragmentu z představení tanečního souboru či Youtube ukázky vyhledané na internetu. Jeho součástí je metodicko-didaktický výklad způsobu nastudování tanečně-pohybové fráze.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, návštěva folklorního festivalu alespoň 1x ročně, návštěva představení lidového souboru + jeho písemná reflexe, aktivní účast workshopů. Četba povinné a doporučené literatury.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů