Folk Dance Practice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107EFDP3 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsah výuky předmětu Taneční praxe LT 3 vede k osvojení si praktických dovedností při repetitorské práci s lidovým materiálem. Hledání pohybového materiálu pro výukové vazby v tanečních představeních. U studentů se tak rozvíjí jejich vlastní tvůrčí potenciál nezbytný pro jejich vlastní pedagogickou praxi. Předmět Taneční praxe může probíhat i blokově, formou intenzivních workshopů v daném semestru. Student podle záznamu repetuje vybrané části tanců a tvoří k nim pohybovou průpravu, kterou následně metodicky aplikuje. Student vyhledává v dostupné literatuře inspirační zdroje.

Cílem studia je naučit studenta vyhledávat zajímavé pohybové motivy, repetovat je a následně je rozvíjet do kratších choreografických celků. K vybraným motivům student vyhledává zdroje v dostupné literatuře. Tento semestr je zaměřen především na práci s jedním vybraným folklorním regionem.

Tematické okruhy:

Doporučenou složkou předmětu Taneční praxe LT 3 je aktivní účast studentů na workshopu repertoáru některého z lidových souborů, partnerského tance pořádaných KT HAMU nebo jinými institucemi.

1)Vyhledání relevantní literatury k vybrané taneční oblasti, výběr tance

2)Konzultace k vybranému tanci, který bude studentem zpracován, a to i v písemné podobě

3)Vyhledání vybrané taneční ukázky na: http://www.lidovakultura.cz/, teoretický a metodický rozbor materiálu

4)Vytvoření pásma tanců ze zvolené oblasti, tvorba tanečních bloků pro souborovou jevištní praxi.

5)Příprava tanečního pásma pro lidový soubor z některé folklorní oblasti (dětský, dospělý, poloprofesionální)

Výsledky učení

Student je schopen v literatuře vyhledat tematické zdroje pro jeden zvolený region. Student získá praktickou zkušenost s repetováním i tvorbou pohybových celků k monotematickým celkům. Má základní přehled o různých choreografických přístupech v lidovém tanci při práci v rámci jednoho regionu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

MACEK, Josef, ed. Československá vlastivěda. Praha: Orbis, 1963- . sv. díl III. Lidová kultura. 1968

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. ISBN 80-08-01819-4.

Doporučená literatura:

ČERNÍČKOVÁ, Kateřina. Proměny taneční tradice ve Velké nad Veličkou (na příkladu tance horňácká sedlácká). Disertační práce, Hudební a taneční fakulta AMU v Praze, 2012

MÁZOROVÁ, Mária a Kliment ONDREJKA. Slovenské ľudové tance. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1991. ISBN 80-08-00322-7.

PAVLICOVÁ, Martina. Cestami lidového tance: Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Etnologické studie; 13. ISBN 978-80-210-6090-6.

ZÍDKOVÁ, Petra a Daniela STAVĚLOVÁ, ed. Sbírky a sběratelé lidových písní a tanců v Čechách. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, 2003. ISBN 80-7068-174-8.

Internetové zdroje: http://www.lidovakultura.cz/

https://www.youtube.com/watch?v=T4chpyTIE5Q (Zorba)

https://www.youtube.com/watch?v=ZmxrwkdsGek; https://www.youtube.com/watch?v=OQak_p0KYEg (Všetečníci)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické repetitorské ukázky tance nebo jeho fragmentu z představení tanečního souboru či Youtube ukázky vyhledané na internetu. Jeho součástí je metodicko-didaktický výklad způsobu nastudování tanečně-pohybové fráze.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, návštěva folklorního festivalu alespoň 1x ročně, návštěva představení lidového souboru + jeho písemná reflexe, aktivní účast workshopů. Četba povinné a doporučené literatury.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů