Dějiny tance a baletu v Čechách 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDBC2 zkouška 4 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Dějiny tance a baletu v Čechách 2 má podobu přehledové přednášky, zabývající se vývojem tance na českém území od počátku 19. století do roku 1989. Přednáška navazuje na předmět Přehled dějin baletu v Čechách I. Důraz je položen na vývoj divadelního tance a nových uměleckých tanečních stylů v období moderny, které jsou nahlíženy v kontextu ostatních podob tance a dalších uměleckých disciplín. Zvláštní pozornost je věnována utváření specificky české divadelní taneční kultury a jejím vazbám k evropskému tanečnímu dění a také vztahům mezi taneční kulturou a dalšími formami kultury v českém prostředí.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o místě taneční kultury ve spektru českého uměleckého dění, pomoci pochopit specifika historického vývoje tanečního umění, jejich příčiny a důsledky pro současnou situaci tance v Čechách.

Témata přednášek

1.Balet v Čechách v období romantismu a postromantismu vývoj baletu na pražských scénách (Stavovské divadlo), pronikání a ohlas zahraničního baletního dění (hostování představitelů romantického stylu na českých scénách), vazby mezi hnutím národního obrození a tanečním a baletním děním (vlastenecké bály, fenomén národních tanců typu polky, přenos národních tanců na scénu v tvorbě Johanna Raaba a dalších tvůrců); formování českého divadelního tance v rámci Prozatímního divadla;

2.Balet v poslední třetině 19. století: nové podmínky vývoje baletu v Národním divadle, reakce českého prostředí na tendence baletu na konci století, vliv italské školy v Čechách (Excelsior), vývoj česko-německých kulturních vztahů, balet v rámci Neues deutsches Theater v Praze, teoretická reflexe baletního dění, snahy o ryze český baletní repertoár ve vztahu k Národopisné výstavě;

3.Období počátku 20. století jako přechodné období ve vývoji uměleckého tance: hledání nových uměleckých postupů - činnost Achille Viscusihov ND v Praze, pronikání prvních projevů taneční moderny do českého prostředí (hostování I. Duncan, R. St. Denis, Les Ballets Russes S. Ďagileva, založení Spolku Jaques-Dalcroze v období před 1. světovou válkou);

4.Umělecký tanec v meziválečném období: formování baletních souborů nově zakládaných českých divadel, projevy taneční moderny v Čechách, zahraniční vlivy, taneční umění v rámci avantgardních a kamenných divadel, hlavní osobnosti, Joe Jenčík.

5.Proměny uměleckého tance po 2. světové válce: formování státního školství, sovětský vliv, generace 60. let, hlavní osobnosti, vývoj tanečního umění do konce 20. století, Pavel Šmok, Jiří Kylián

Výsledky učení: Student se orientuje v kontextu dějin tance v Čechách v probíraných obdobích.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se orientuje v kontextu dějin tance v Čechách v probíraných obdobích.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Přehled dějin tance a baletu 1, 2

Literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena. Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945. Praha: AMU 2006. ISBN 80-7331-047-3.

BULÍNOVÁ, Karolína. Sociální a ekonomické postavení členů baletních souborů v Praze do roku 1945: „Nemožno jest slušně žíti“. In: BULÍNOVÁ, K.; BUREŠOVÁ, L.; GREMLICOVÁ, D.; KAZÁROVÁ, H.; ZILVAROVÁ, D. Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: NAMU 2013, s. 47–114. ISBN 978-80-7331-241-1.

GREMLICOVÁ, Dorota. Fanny Elssler v Olomouci. In: JANEČEK, Václav. Ozvěny tance. Praha: AMU, 1998. ISBN 80-85883-40-6.

HÁJEK, Ladislav. Paměti Augustina Bergra. Praha: Orbis, 1943.

LANZOVÁ, Isabelle; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

SIBLÍK, Emanuel. Tanec mimo nás i v nás. Praha: Václav Petr, 1937.

ŠVÁBOVÁ, Veronika. Tanec navzdory: Joe Jenčík. Praha: AMU, 2013. ISBN 978-80-7331-268-8.

VAŠUT, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku, Praha: Nakladatelství Akropolis, 1997. ISBN 80-85770-53-9.

VAŠUT, Vladimír. Saša Machov. Praha: Panorama, 1986.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček 1895; Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Povinné videozáznamy:

Kůra, Miroslav: Romeo a Julie (S. Prokofjev, ND Praha)

Šmok, Pavel: Listy důvěrné (L. Janáček) + jedna choreografie podle vlastní volby

Kylián, Jiří: Sinfonietta (L. Janáček), Dítě a kouzla (M. Ravel), No More Play, A Way A Lone nebo Far Too Close, Tar and Feathers

Doporučená literatura:

BRODSKÁ, Božena; VAŠUT, Vladimír. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004. ISBN 80-7331-004-X.

BULÍNOVÁ, K.; BUREŠOVÁ, L.; GREMLICOVÁ, D.; KAZÁROVÁ, H.; ZILVAROVÁ, D. Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: NAMU, 2013, s. 47–114. ISBN 978-80-7331-241-1.

Český muzikologický slovník osob a institucí, www.musicologica.cz/slovnik, 2004.

Český taneční slovník. Tanec, balet, pantomima. Praha: Divadelní ústav, 2001. ISBN 80-7008-112-0.

Dějiny českého divadla. I-IV, Praha: Academia, 1968, 1969, 1977, 1983.

DUFKOVÁ, Eugenie. Váňa Psota. Brno: Ryšavý, 1997.

GABZDYL, Emerich; VAŠUT, Vladimír. V hlavní roli Emerich Gabzdyl. Ostrava: Profil, 1988.

GREMLICOVÁ, Dorota. Taneční umění na scénách Nového německého divadla v Praze/Die Tanzkunst am Neuen deutschen Theater Prag (1888 – 1938). Praha: Taneční listy, Státní opera Praha, 2002. ISBN 80-238-8488-3.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Pozdní čas českého výrazového tance: Osobnosti, cesty, proměny po roce 1939. Sborník z konference. Pam pam speciál, 10, č. 3-16 (30), prosinec 2016. ISSN 1803-103X.

HROCH, Miroslav. Na prahu národní existence: touha a skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1999. ISBN 80-204-0809-6.

JENČÍK, Joe. Taneční letopisy: komentáře a posudky. Praha: Athos, 1940.

KAZÁROVÁ, Helena ed. Tanec a balet v Čechách. Čechy v tanci a baletu. Praha: AMU, 2016. ISBN 978-80-7331-371-5.

KLOUBKOVÁ, Ivana. Výrazový tanec v ČSR: Praha, Brno 1918-1945. Praha: Státní pedagogické nakladatelství 1989.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1998. ISBN 80-7106-270-7.

Národní divadlo a jeho předchůdci. Slovník umělců divadel Vlastenského, Stavovského, Prozatímního a Národního. Praha: Academia, 1988.

NEJEDLÝ, Zdeněk. Bedřich Smetana, Kniha čtvrtá, Nová společnost. Praha: Orbis, 1951.

NERUDA, Jan. Studie masopustní. NERUDA, Jan a NOVOTNÝ, Miloslav, ed. Studie krátké a kratší. I -II. V Praze: Nakladatele Kvasnička a Hampl, 1923. Dílo / Jan Neruda; 8-9, s. 165 – 236.

PALA, František: Opera ND v období Otakara Ostrčila, I – IV. Praha: Divadelní ústav, 1962, 1964, 1965, 1970.

REY, Jan. Tanec jako divadlo. Praha: Společnost přátel tance, 1938.

SCHIESSLER, Sebastian Willibald. Carnevals Almanach auf das Jahr 1830. Prag: C. W. Enders, 1830.

STAVĚLOVÁ, Daniela. Lidové tance v guberniálním sběru z roku 1819: příspěvek k historické typologii české lidové taneční kultury. Praha: Informační a poradenské středisko pro místní kulturu, Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, 1996. ISBN 80-7068-039-3.

KAMILOV, Sláva. Taneční umění v Československu: L'art de la danse en Tchécoslovaquie/Die Tanzkunst in der Čechoslovakei. Praha: Taneční revue, 1932.

VYCPÁLEK, Josef. České tance. Praha: Kočí, 1921.

Videozáznamy tvorby českých choreografů, produkce souborů a filmové dokumenty v Kyliánově tanečním archívu (při AMU)

E-learningové materiály: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=315

Hodnoticí metody a kritéria

Studium povinné literatury – předložení vypracovaných poznámek k textům

Ověření znalostí látky formou písemného testu;

Ústní zkouška z látky obou semestrů – Přehled dějin baletu v Čechách 1 a 2

Další požadavky: Docházka 100%; zapojení do diskuse

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 90 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Balet v Čechách v období romantismu a postromantismu: student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu (Téma 4), Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945 (s. 52–112) – s důrazem na charakteristiku a obsahy stěžejních titulů, jejich kritickou reflexi; Gremlicová, Dorota: Fanny Elssler v Olomouci; samostatně vyhledá literaturu k problematice valčíku a polky speciálně u nás a písemně zpracuje do podoby kratší práce (5 stran).

2.Balet v poslední třetině 19. století: student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu (Téma 4, kapitola 4.2.), Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945 (s. 112–140) - s důrazem na charakteristiku a obsahy stěžejních titulů, jejich kritickou reflexi; Bulínová, Karolína: Sociální a ekonomické postavení členů baletních souborů v Praze do roku 1945: „Nemožno jest slušně žíti“; pročte Hájek, Ladislav: Paměti Augustina Bergra speciálně s ohledem na informace na taneční školení, kontakty s významnými uměleckými osobnostmi a charakteristiku jeho choreografického stylu.

3.Období počátku 20. století: student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu (Téma 5), Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945 (s. 141–168) - s důrazem na charakteristiku a obsahy stěžejních titulů; Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás (s. 165–207); samostatně vyhledá informace a materiály k hostování a ohlasům tvorby souboru Les Ballets Russes a jeho členů a souputníků u nás (dobový tisk, programy apod.).

4.Umělecký tanec v meziválečném období: student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu (Téma 5), Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945 (s. 168–216); Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás (s. 69–162); Švábová, Veronika: Tanec navzdory: Joe Jenčík a podle výběru přečte jednu z knih Joe Jenčíka.

5.Proměny uměleckého tance po 2. světové válce: student prostuduje příslušnou pasáž v e-learningu (text je připraven ke vložení do systému); Vašut, Vladimír: Saša Machov; Vašut, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku; Lanzová, Isabelle; Gremlicová, Dorota; Němečková, Elvíra; Vašek, Roman: Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou – zpracuje na základě publikací obsáhlejší poznámky o těchto osobnostech, spojené s reflexí povinných videozáznamů (Šmok a Kylián).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů