Dějiny a teorie hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDTH1 zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Obsahem předmětu Dějiny a teorie hudby 1 je poskytnout základní informaci z oblasti teorie hudby a orientaci v hudební partituře, získat základní přehled o vývoji a uměleckých tendencích evropské hudby, v hudebních formách a jejich využití v jiných uměleckých žánrech.

Témata přednášek postihují vývoj hudby v jednotlivých evropských oblastech a pomáhají v celkové orientaci v problematice. Těžištěm výkladu jsou evropské oblasti, u nichž zaznamenáváme výraznější preferenci tanečního umění. Získané poznatky by měly dostačovat jako základní zdroj a inspirace pro další rozvoj znalostí v ostatních předmětech studijního plánu.

Tématy prvního semestru jsou:

  1. Úvod do studia dějin hudby, přehled základních hudebních stavebních prostředků
  1. Počátky dějin hudby, pravěk, starověk
  1. Hudba evropského středověku a renesance (období 10. - počátek 16. století)
  1. Hudba období baroka – základní atributy barokní hudby a jejich vývojové rozdíly
  1. Vývoj opery a divadelních žánrů v souvislosti s tanečním uměním
  1. Hudba druhé poloviny 18. století - hudba období rokoka a klasicismu

Cíle studia

Student se nejen seznámí v přehledu se základními vývojovými tendencemi evropské hudby, ale umožní mu chápat tyto vývojové tendence v souvislostech s vývojem dalších uměleckých disciplín, především tance.Výsledky učení: student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu dějin hudby od počátku do začátku 20. století, dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Výsledky učení

student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu dějin hudby od počátku do začátku 20. století, dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HRČKOVÁ, Naďa a kol. Dějiny hudby I. - IV. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.

Doporučená literatura:

SMOLKA, Jarolav. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Audio a video nahrávky a další studijní opory budou poskytovány vyučujícím během přednášek a konzultací.

Přehledné materiály budou dostupné ve školním e-learningovém kurzu: www.moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

písemný test úspěšnost min. 70%

Další požadavky: Docházka min. 80%, aktivita v hodinách, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student je vyzván k návštěvě a kritické reflexi živého hudebního představení, ideálně v rámci taneční inscenace, které se vztahuje k pobíraným tématům. Výběr představení či koncertu se tematicky vztahuje k probírané látce a doporučení na základě diskuze s vyučujícím během přednášek a konzultací.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů