Dějiny a teorie hudby 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDTH2 zkouška 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiřina MAREŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Obsahem předmětu Dějiny a teorie hudby 2 je poskytnout základní informaci z oblasti teorie hudby a orientaci v hudební partituře, získat základní přehled o vývoji a uměleckých tendencích evropské hudby, v hudebních formách a jejich využití v jiných uměleckých žánrech.

Témata přednášek postihují vývoj hudby v jednotlivých evropských oblastech a pomáhají v celkové orientaci v problematice. Těžištěm výkladu je hudba 19. století doprovázející baletní umění. Získané poznatky by měly dostačovat jako základní zdroj a inspirace pro další rozvoj znalostí v ostatních předmětech studijního plánu.

Tématy druhého semestru jsou:

  1. Hudba druhé poloviny 18. století - hudba období rokoka a klasicismu
  1. Hudba 19. století – hudba romantická, základní vývojové změny
  1. Opera a balet v 19. století – základní pilíře hudby doprovázející taneční umění – jejich proměny, tematika, instrumentace
  1. „Fin de siècle“ - hudba přelomu 19. a 20. století – hudba impresionistická a expresionistická
  1. Hudba dnes – reflexe přednesených témat

Cíle studia

Student se seznámí se základními vývojovými tendencemi evropské hudby 18. a 19. století a je schopen chápat tyto vývojové tendence v souvislostech s vývojem dalších uměleckých disciplín, především tance v období 19. století.

Výsledky učení

student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu dějin hudby od počátku do začátku 20. století, dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HRČKOVÁ, Naďa a kol. Dějiny hudby V. a VI. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.

Doporučená literatura:

SCHNIERER, Miloš. Hudba 20. Století. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-069-2.

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Audio a video nahrávky a další studijní opory budou poskytovány vyučujícím během přednášek a konzultací.

Přehledné materiály budou dostupné ve školním e-learningovém kurzu: www.moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test: úspěšnost min. 70%

Další požadavky: Docházka min. 80%, aktivita v hodinách, zpracování dílčích úkolů, doklad o návštěvě hudebního představení

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student je vyzván k návštěvě a kritické reflexi živého hudebního představení, ideálně v rámci taneční inscenace, které se vztahuje k pobíraným tématům. Výběr představení či koncertu se tematicky vztahuje k probírané látce a doporučení na základě diskuze s vyučujícím během přednášek a konzultací.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů