Dějiny baletu 20. století

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDXX zkouška 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Obsah

Obsahem předmětu Dějiny baletu 20. století je seznámit studenty s nejdůležitějšími soubory, osobnostmi a choreografickými díly v uplynulém století. Poznání a pochopení jak jednotlivých choreografů a jejich děl, tak i vzájemných souvislostí v pokračujícím procesu prosazení nové podoby baletu v rámci divadelní kultury 20. století.

Cílem studia je získání širšího povědomí o vývoji baletu od konce 19. století, kdy dochází k umělecké stagnaci a pochopení přínosu osobností, které k překonání této krize přispěly, poznat jejich stručnou uměleckou biografii a nejvýznačnější díla pro rozvoj baletu jakožto svébytného divadelního druhu v chronologickém pořadí.

Témata přednášek:

  1. Krize baletu na konci 19. století, příčiny ztráty uměleckého kreditu baletní tvorby, balet-féerie jako problematický žánr. Impulsy z jiných uměleckých oborů, které pomohly v konečném důsledku učinit z baletu moderní divadelní žánr:
  2. Michail Fokin, Václav Nižinskij - tvůrci prvních sezón Les ballets russes de Serge de Diaghilev. Fokinovy taneční

básně v duchu neoromantismu: Les Sylphides, Le Spectre de la rose atd. Nižinského nová pohybová estetika ve Faunově odpoledni. Spolupráce se Stravinským: Svěcení jara jako budoucí symbol baletu 20. století. Jeux - první balet těžící téma ze světa sportu. Václav Nižinskij jako ideální interpret pro 20. století - spojení atletických pohybových schopností s niterným hereckým projevem.

  1. Bronislava Nižinská jako první významná choreografka baletů v první polovině 20. století. Její spolupráce s Ballets Russes a nástupnickými soubory. Les Noces - příklad konstruktivistického přístupu v choreografické tvorbě.

Léonide Massine, všestranný choreograf a charismatický interpret demi-charakterního stylu. Jeho balety s etnickými vlivy (např. Le tricorne), humor v jeho tvorbě (Les femmes de bon humeur, Gaité Parisienne), balety s duchovním obsahem na symfonickou hudbu (Choreartium).

  1. George Balanchine, tvůrce neoklasické linie v choreografii baletů 20. století. Jeho Apollo musagetes. Další tvorba pro soubory v Evropě i Americe, charakteristika jeho vztahu k hudbě, balety na symfonickou hudbu. Pedagogický přínos. Jeho soubor New York City Ballet.
  2. Maurice Béjart jako popularizátor baletního umění v druhé polovině 20. století a jeho Balet XX. století. Nejvýznačnější díla a charakter jeho souborů.

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Přehled dějin tance a baletu 1, 2

Literatura

Povinná literatura:

DOLLFUS, Ariane. Béjart: le démiurge. Paris: Arthaud, 2017. ISBN 9782081390928.

BALANCHINE, George. Histoire de mes ballets. Paris: Fayard, 1969.

BEAUMONT, Cyril. Michel Fokin and his Ballets. London: Dance Books, 1996.

BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 448 s. ISBN 80-7331-004-X.

BRODSKÁ, Božena. Dějiny ruského baletu: určeno pro posl. fak. hudební AMU v Praze a VŠMU [Vys. škola múzických umení] v Bratislavě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 128 s.

BRODSKÁ, Božena. LesBallets Russes. 1. vyd. Praha: Ediční centrum AMU, 2001. 69 s. ISBN 80-85883-84-8.

BUCKLE, Richard. Diaghilev. New York: Atheneum, 1984. xxiv, 616 s. ISBN 0-689-70664-2.

Doporučená literatura:

FOKIN, Michail: Je modernismus moderní? Přeložil Jan Rey. In: Taneční listy 4, 1966, č. 4., s. 33-37.

FOKIN, Michail. Memoirs of a ballet master. 1st. eng. ed. London: Constable & Company Limited, c1961. xvi, 318 s.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury. [díl] II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 341 s. ISBN 80-04-22193-9.

Kolektiv: Repertoár Ruského baletu S. Ďagileva (strojopis, knihovna katedry).

Kolektiv: Léonide Massine. Tänzer und Choreograph. Bielefeld: Stadtmuseum Borken, 2004.

LIFAR, Serge. Histoire du Ballet Russe: depuis les origines jusqu'a nos jours. Paris: Nagel, c1950. 320 s.

MASSINE, Leonide. Massine on choreography: theory and exercises in composition. London: Faber, 1976. ISBN 0571093027.

MASSINE, Leonide. My life in ballet. New York: St. Martin's P., 1968.

MICHEL, Robert, Béjart si Dieu le veut, Bruxelles: Editions Racine, 2011. ISBN-13: 978-2873867393.

WOITAS, Monika: Leonide Massine: Choreograph zwischen Tradition und Avantgarde. Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. 1996. ISBN 3-484-66018-x.

NIJINSKY, Romola. Nižinský. Praha: Sfinx - Bohumil Janda, 1936. 298 s.

TAPER, Bernard. Balanchine: a biography, revised and updated. New York: Collier Books, 1974. 406 stran.

TICHONOVA, Nina: Ballets russes. Děvuška v siněm. Art Moskva 1992. ISBN 5-87334-064-1.

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Excelsior: ballet o šesti odděleních a dvanácti obrazech, Politika, Praha 1885. 34 s

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314#section-10

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška, důraz je kladen na znalosti zejména těch děl, která se stále znovu inscenují a tvoří základ kmenového repertoáru a na schopnost charakterizovat slohové proměny.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:6.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 65 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, videohovory(Skype etc.).

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (soc. sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-prostudování odborné literatury k daným tématům

-doplňování poznatků i pomocí video-ukázek z internetových zdrojů

-formulování dotazů pro vyučujícího z části látky, kde se neorientuje pro distanční komunikaci

  1. Krize baletu na konci 19. století, příčiny ztráty uměleckého kreditu baletní tvorby, balet-féerie jako problematický žánr. Reformní snahy: Vznik souboru Ruský balet S. Djagileva.

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 279 a 210-218, Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 7-15, přečte si libreto baletu-féerie - Vrchlický, Jaroslav: Excelsior. Na internetu si vyhledá související ukázky a ikonografii a napíše k nim krátký komentář.

  1. Michail Fokin, Václav Nižinskij - tvůrci prvních sezón Les ballets russes de Serge de Diaghilev. Fokinovy taneční básně v duchu neoromantismu: Les Sylphides, Le Spectre de la rose atd. Nižinského nová pohybová estetika ve Faunově odpoledni. Spolupráce se Stravinským: Svěcení jara jako budoucí symbol baletu 20. století. Jeux - první balet těžící téma ze světa sportu. Václav Nižinskij jako ideální interpret pro 20. století - spojení atletických pohybových schopností s niterným hereckým projevem.

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1, Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 17-24 a 25-28, udělá stručný referát o knize Nižinská, Romola: Nižinskij. Praha 1940, na internetu vyhledá hlavní choreografie M. Fokina a v knize Brodská Božena, Vašut Vladimír: Svět tance a baletu, AMU Praha 2004 si vyhledá jednotlivé tituly a nastuduje libreta a k nim relevantní detaily.

  1. Bronislava Nižinská jako první významná choreografka baletů v první polovině 20. století. Její spolupráce s Ballets Russes a nástupnickými soubory. Les Noces - příklad konstruktivistického přístupu v choreografické tvorbě.

Léonide Massine, všestranný choreograf a charismatický interpret demi-charakterního stylu. Jeho balety s etnickými vlivy (např. Le tricorne), humor v jeho tvorbě (Les femmes de bon humeur, Gaité Parisienne), balety s duchovním obsahem na symfonickou hudbu (Choreartium).

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1 a Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 34-38, 30-32 a 43-46. Najde si na internetu videoukázky repertoáru těchto choreografů a prostuduje jejich libreta v Brodská Božena, Vašut Vladimír: Svět tance a baletu, AMU Praha 2004, rozšíří si znalosti i studiem doporučené literatury.

  1. George Balanchine, tvůrce neoklasické linie v choreografii baletů 20. století. Jeho Apollo musagetes. Další tvorba pro soubory v Evropě i Americe, charakteristika jeho vztahu k hudbě, balety na symfonickou hudbu. Pedagogický přínos. Jeho soubor New York City Ballet.

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1 a Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 37-42 a 42-48. Najde si na internetu videoukázky a stránky Balanchine Trust, zjistí, jaká Balanchinova díla se dávala u nás. Prostuduje další doporučenou literaturu a připraví si otázky k tématu.

  1. Maurice Béjart jako popularizátor baletního umění v druhé polovině 20. století a jeho Balet XX. století. Nejvýznačnější díla a charakter jeho souborů.

Najde si na internetu videoukázky z Béjartovy tvorby, vyhledá v tanečních časopisech (např. Taneční listy ad.) zmínky o Béjartově tvorbě. Seznámí se s repertoárem Béjart Ballet Lausanne.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů