Dějiny baletu 20. století

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KDXX ZK 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Přehled dějin tance a baletu 1, 2

Obsah kurzu

Obsahem předmětu Dějiny baletu 20. století je seznámit studenty s nejdůležitějšími soubory, osobnostmi a choreografickými díly v uplynulém století. Poznání a pochopení jak jednotlivých choreografů a jejich děl, tak i vzájemných souvislostí v pokračujícím procesu prosazení nové podoby baletu v rámci divadelní kultury 20. století.

Cílem studia je získání širšího povědomí o vývoji baletu od konce 19. století, kdy dochází k umělecké stagnaci a pochopení přínosu osobností, které k překonání této krize přispěly, poznat jejich stručnou uměleckou biografii a nejvýznačnější díla pro rozvoj baletu jakožto svébytného divadelního druhu v chronologickém pořadí.

Témata přednášek:

  1. Krize baletu na konci 19. století, příčiny ztráty uměleckého kreditu baletní tvorby, balet-féerie jako problematický žánr. Impulsy z jiných uměleckých oborů, které pomohly v konečném důsledku učinit z baletu moderní divadelní žánr:
  2. Michail Fokin, Václav Nižinskij - tvůrci prvních sezón Les ballets russes de Serge de Diaghilev. Fokinovy taneční

básně v duchu neoromantismu: Les Sylphides, Le Spectre de la rose atd. Nižinského nová pohybová estetika ve Faunově odpoledni. Spolupráce se Stravinským: Svěcení jara jako budoucí symbol baletu 20. století. Jeux - první balet těžící téma ze světa sportu. Václav Nižinskij jako ideální interpret pro 20. století - spojení atletických pohybových schopností s niterným hereckým projevem.

  1. Bronislava Nižinská jako první významná choreografka baletů v první polovině 20. století. Její spolupráce s Ballets Russes a nástupnickými soubory. Les Noces - příklad konstruktivistického přístupu v choreografické tvorbě.

Léonide Massine, všestranný choreograf a charismatický interpret demi-charakterního stylu. Jeho balety s etnickými vlivy (např. Le tricorne), humor v jeho tvorbě (Les femmes de bon humeur, Gaité Parisienne), balety s duchovním obsahem na symfonickou hudbu (Choreartium).

  1. George Balanchine, tvůrce neoklasické linie v choreografii baletů 20. století. Jeho Apollo musagetes. Další tvorba pro soubory v Evropě i Americe, charakteristika jeho vztahu k hudbě, balety na symfonickou hudbu. Pedagogický přínos. Jeho soubor New York City Ballet.
  2. Maurice Béjart jako popularizátor baletního umění v druhé polovině 20. století a jeho Balet XX. století. Nejvýznačnější díla a charakter jeho souborů.

Výsledky učení: Student se orientuje v dějinách tance v probíraných obdobích.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DOLLFUS, Ariane. Béjart: le démiurge. Paris: Arthaud, 2017. ISBN 9782081390928.

BALANCHINE, George. Histoire de mes ballets. Paris: Fayard, 1969.

BEAUMONT, Cyril. Michel Fokin and his Ballets. London: Dance Books, 1996.

BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 448 s. ISBN 80-7331-004-X.

BRODSKÁ, Božena. Dějiny ruského baletu: určeno pro posl. fak. hudební AMU v Praze a VŠMU [Vys. škola múzických umení] v Bratislavě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 128 s.

BRODSKÁ, Božena. LesBallets Russes. 1. vyd. Praha: Ediční centrum AMU, 2001. 69 s. ISBN 80-85883-84-8.

BUCKLE, Richard. Diaghilev. New York: Atheneum, 1984. xxiv, 616 s. ISBN 0-689-70664-2.

Doporučená literatura:

FOKIN, Michail: Je modernismus moderní? Přeložil Jan Rey. In: Taneční listy 4, 1966, č. 4., s. 33-37.

FOKIN, Michail. Memoirs of a ballet master. 1st. eng. ed. London: Constable & Company Limited, c1961. xvi, 318 s.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury. [díl] II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 341 s. ISBN 80-04-22193-9.

Kolektiv: Repertoár Ruského baletu S. Ďagileva (strojopis, knihovna katedry).

Kolektiv: Léonide Massine. Tänzer und Choreograph. Bielefeld: Stadtmuseum Borken, 2004.

LIFAR, Serge. Histoire du Ballet Russe: depuis les origines jusqu'a nos jours. Paris: Nagel, c1950. 320 s.

MASSINE, Leonide. Massine on choreography: theory and exercises in composition. London: Faber, 1976. ISBN 0571093027.

MASSINE, Leonide. My life in ballet. New York: St. Martin's P., 1968.

MICHEL, Robert, Béjart si Dieu le veut, Bruxelles: Editions Racine, 2011. ISBN-13: 978-2873867393.

WOITAS, Monika: Leonide Massine: Choreograph zwischen Tradition und Avantgarde. Tübingen: Max Niemeyer Verlag GmbH & Co. 1996. ISBN 3-484-66018-x.

NIJINSKY, Romola. Nižinský. Praha: Sfinx - Bohumil Janda, 1936. 298 s.

TAPER, Bernard. Balanchine: a biography, revised and updated. New York: Collier Books, 1974. 406 stran.

TICHONOVA, Nina: Ballets russes. Děvuška v siněm. Art Moskva 1992. ISBN 5-87334-064-1.

VRCHLICKÝ, Jaroslav. Excelsior: ballet o šesti odděleních a dvanácti obrazech, Politika, Praha 1885. 34 s

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314#section-10

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška, důraz je kladen na znalosti zejména těch děl, která se stále znovu inscenují a tvoří základ kmenového repertoáru a na schopnost charakterizovat slohové proměny.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:6.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 65 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, videohovory(Skype etc.).

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (soc. sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-prostudování odborné literatury k daným tématům

-doplňování poznatků i pomocí video-ukázek z internetových zdrojů

-formulování dotazů pro vyučujícího z části látky, kde se neorientuje pro distanční komunikaci

  1. Krize baletu na konci 19. století, příčiny ztráty uměleckého kreditu baletní tvorby, balet-féerie jako problematický žánr. Reformní snahy: Vznik souboru Ruský balet S. Djagileva.

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 279 a 210-218, Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 7-15, přečte si libreto baletu-féerie - Vrchlický, Jaroslav: Excelsior. Na internetu si vyhledá související ukázky a ikonografii a napíše k nim krátký komentář.

  1. Michail Fokin, Václav Nižinskij - tvůrci prvních sezón Les ballets russes de Serge de Diaghilev. Fokinovy taneční básně v duchu neoromantismu: Les Sylphides, Le Spectre de la rose atd. Nižinského nová pohybová estetika ve Faunově odpoledni. Spolupráce se Stravinským: Svěcení jara jako budoucí symbol baletu 20. století. Jeux - první balet těžící téma ze světa sportu. Václav Nižinskij jako ideální interpret pro 20. století - spojení atletických pohybových schopností s niterným hereckým projevem.

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1, Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 17-24 a 25-28, udělá stručný referát o knize Nižinská, Romola: Nižinskij. Praha 1940, na internetu vyhledá hlavní choreografie M. Fokina a v knize Brodská Božena, Vašut Vladimír: Svět tance a baletu, AMU Praha 2004 si vyhledá jednotlivé tituly a nastuduje libreta a k nim relevantní detaily.

  1. Bronislava Nižinská jako první významná choreografka baletů v první polovině 20. století. Její spolupráce s Ballets Russes a nástupnickými soubory. Les Noces - příklad konstruktivistického přístupu v choreografické tvorbě.

Léonide Massine, všestranný choreograf a charismatický interpret demi-charakterního stylu. Jeho balety s etnickými vlivy (např. Le tricorne), humor v jeho tvorbě (Les femmes de bon humeur, Gaité Parisienne), balety s duchovním obsahem na symfonickou hudbu (Choreartium).

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1 a Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 34-38, 30-32 a 43-46. Najde si na internetu videoukázky repertoáru těchto choreografů a prostuduje jejich libreta v Brodská Božena, Vašut Vladimír: Svět tance a baletu, AMU Praha 2004, rozšíří si znalosti i studiem doporučené literatury.

  1. George Balanchine, tvůrce neoklasické linie v choreografii baletů 20. století. Jeho Apollo musagetes. Další tvorba pro soubory v Evropě i Americe, charakteristika jeho vztahu k hudbě, balety na symfonickou hudbu. Pedagogický přínos. Jeho soubor New York City Ballet.

Student prostuduje povinnou literaturu: e-learning: Kapitola 10.1 a Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu, Les Balletts Russes, s. 37-42 a 42-48. Najde si na internetu videoukázky a stránky Balanchine Trust, zjistí, jaká Balanchinova díla se dávala u nás. Prostuduje další doporučenou literaturu a připraví si otázky k tématu.

  1. Maurice Béjart jako popularizátor baletního umění v druhé polovině 20. století a jeho Balet XX. století. Nejvýznačnější díla a charakter jeho souborů.

Najde si na internetu videoukázky z Béjartovy tvorby, vyhledá v tanečních časopisech (např. Taneční listy ad.) zmínky o Béjartově tvorbě. Seznámí se s repertoárem Béjart Ballet Lausanne.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů