Základy hlasové výchovy a rétoriky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KHVR1 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára ŠEDOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje osvojení si přístupu ke vnímání hlasu jako nezbytné součástí své osobnosti, jako důležitého komunikačního nástroje. Získá teoretické znalosti o dechovém a hlasovém ústrojí, pochopí principy tvoření hlasu, základy mluvní techniky si osvojí prakticky a soustavným tréninkem v seminářích i v bezkontaktní samostatné přípravě rozvine schopnost tvořit zvučný, vědomě modulovaný hlas, kterým zapůsobí na posluchače sympaticky, fundovaně a spolehlivě i v zátěžových situacích (tréma, neakustický či velký prostor apod.). Student dále trénuje, jak své myšlenky formulovat stručně a výstižně, jak posílit správné komunikační návyky, opravit nevýhodné komunikační stereotypy.

Studijní cíle a výsledky učení

 1. Student se orientuje v předmětu Rétorika jako interdisciplinárním oboru, který je od starověku po současnost prakticky užitečný všem veřejně vystupujícím mluvčím. Student získává základní informace, aby mohl (poučený o kontinuálním vývoji rétoriky) v dalších tématech zdokonalovat svůj vlastní mluvený projev.
 2. Student se naučí psychofyzicky se naladit před mluvním výkonem, aby posílil svou sebejistotu, chránil si osobní hranice, a přitom působil přátelsky a uvolněně.
 3. Student si ověří, jak výrazně vzhled a řeč těla mluvčího ovlivňují přesvědčivost promluvy.
 4. Student si osvojí základy mluvní techniky – respirace, fonace, artikulace a ortoepie. Naučí se cíleně pracovat se zvukovou osnovou věty, aby působil v komunikační situaci přesvědčivě. Pochopí, jak významnou roli v mluveném projevu hraje volba slov.

Předmět je propojen s předměty didaktiky tanečních technik a ostatními teoretickými předměty, které jsou založené na rozvíjení schopnosti formulovat verbálním, neverbálním i písemným projevem svoje znalosti a dovednosti.

Student v nich aplikuje metody získané během mluvních cvičení a trénuje pedagogický projev.

Ve výuce budou probírána následující příkladná témata:

 1. Antika – pilíř moderní rétoriky

Student definuje podmínky vzniku rétoriky i její poslání. Vnímá rétoriku jako interdisciplinární obor a zná její základní pilíře, stejně jako nejvýznamnější reprezentanty antického Řecka a Říma. Vysvětlí aktuální poselství antické rétoriky pro současnost i rozdíly mezi antickou a moderní rétorikou. Přesně se orientuje v pojmech vnější a vnitřní technika projevu. Prokáže, že respektuje současné základní požadavky na úspěšnou komunikaci.

 1. Image mluvčího a komunikační proces

Student osvětlí pojem „image“, uvědomí si nezbytnost vědomého rozvoje image, soustředí se na čtyři základní oblasti image a přesně se orientuje v kategoriích image. Prožije si, jak velký vliv má vnější charakteristika mluvčího na pozornost jeho posluchačů. Student se seznámí s deseti komunikačními zákony a jejich praktickým využitím v mluveném projevu, aby předal své myšlenky jasně a zároveň posílil vztahovou složku komunikace.

 1. Vnitřní postoj

Student si osvojí postupy pro navození stavu uvolněné aktivity, jako základního předpokladu pro svobodné mluvní jednání. Rovněž získá konkrétní inspiraci pro preventivní i akutní zvládání trémy či únavy.

 1. Řeč těla přednášejícího

Student ví, jak dlouho a kam se má během své promluvy dívat, která gesta jsou pro navození vstřícné atmosféry výhodná, kam a jak se postavit, kontroluje si dotyky vlastního těla, užívá cílený pohyb a dodržuje vhodnou vzdálenost od svých posluchačů. Zná pravidla práce s rekvizitou

 1. Dechová a hlasová technika

Student popíše dechové a hlasové ústrojí, ozřejmí pojem „dechová ekonomie“ a předpoklady její funkčnosti zvané „přídechy“, zná podstatu a výhody smíšeného typu dýchání, vnímá v souvislostech plicní kapacitu a druhy vzduchu v plicích, ví, jak využít uvědomělou svalovou souhru „dechová opora“ při nácviku vědomého vedení vzduchového sloupce při mluvě. Student dokáže objasnit proces vědomého hlasového rozeznění při mluvě. Vyjmenuje hlavní rezonanční dutiny a vlastnosti hlasu, rozlišuje tři druhy hlasových začátků, ovládá zásady hlasové hygieny.

Student ovládá smíšený typ dýchání, udrží hrudník v nádechovém postavení, aby zvýšil svou dechovou kapacitu. Aktivizuje bránici pro měkké nasazení tónu. Hlas nasadí měkce bráničním impulsem. Cíleně využívá rezonanční dutiny a tzv. „přední oporu“ pro nosný tón, který dokáže zesílit pomocí mezižeberního svalstva, při intonačních modulacích vyrovnává hranice mezi hlasovými rejstříky.

 1. Artikulace a ortoepie

Student bezpečně rozliší pojmy artikulace a ortoepie, dokáže uvést konkrétní příklady z obou předmětů. Zná a ve svých promluvách respektuje specifika veřejného projevu. Během mluvního výkonu prokazuje, že nejen ví, které artikulační orgány při tvoření hlásek používáme, ale dovede tuto znalost aplikovat v mluvní praxi.

Orientuje se v psycholingvistice, a proto záměrně využívá verbální nástroje vstřícnosti a názornosti. Dokáže se plynule a logicky vyjadřovat hovorovou spisovnou češtinou.

 1. Verbální nástroje vstřícnosti

Student vědomě používá slova a fráze navozující přátelskou atmosféru, dojem zdvořilosti. Zároveň vytváří dojem vlídné řeči záměrnou volbou intonačních průběhů, frázování a umístěním větných důrazů.

Metody kontaktní výuky

 1. V úvodu každého semináře dva frekventanti přednesou tří minutovou informativní promluvu a získají zpětnou vazbu ke způsobu i výstavbě projevu.
 2. Výkladové pasáže s ukázkami a následnou diskusí k tématu.
 3. Trénink – nácvik v dílčích i kombinovaných cvičeních.

Výsledky učení

Studijní cíle a výsledky učení

 1. Student se orientuje v předmětu Rétorika jako interdisciplinárním oboru, který je od starověku po současnost prakticky užitečný všem veřejně vystupujícím mluvčím. Student získává základní informace, aby mohl (poučený o kontinuálním vývoji rétoriky) v dalších tématech zdokonalovat svůj vlastní mluvený projev.
 2. Student se naučí psychofyzicky se naladit před mluvním výkonem, aby posílil svou sebejistotu, chránil si osobní hranice, a přitom působil přátelsky a uvolněně.
 3. Student si ověří, jak výrazně vzhled a řeč těla mluvčího ovlivňují přesvědčivost promluvy.
 4. Student si osvojí základy mluvní techniky – respirace, fonace, artikulace a ortoepie. Naučí se cíleně pracovat se zvukovou osnovou věty, aby působil v komunikační situaci přesvědčivě. Pochopí, jak významnou roli v mluveném projevu hraje volba slov.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SCHARLAU, Christine. Techniky vedení rozhovoru: zdokonalte své komunikační dovednosti. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2234-4.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, c2009. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2965-7.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu: jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha: Grada, 2011. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3810-9.

Doporučená literatura:

BORG, James. Umění přesvědčivé komunikace: jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 3., rozš. vyd. Přeložil Radek BLAHETA. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4821-4.

FLUME, Peter. Rétorika v praxi: staňte se přesvědčivým řečníkem. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2216-0.

URY, William. Jak překonat nesouhlas: zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. 2. vyd. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-68-9.

URY, William. Síla a moc pozitivního nesouhlasu: jak říci Ne, a přesto se dohodnout. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-163-8.

Hodnoticí metody a kritéria

Diskuse nad vybranými otázkami hlasové výchovy podle obsahu probírané látky, prezentace vybraného tématu ze studentovy pedagogické mluvní praxe.

Další požadavky – docházka 100%, doklad o absolvovaných hospitacích, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

1)telefonicky, emailem, videohovory

2)prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Zabývá se přípravou prezentace vybraného tématu ze studentovy pedagogické mluvní praxe.

Na každou hodinu si připraví tříminutovou informativní promluvu a získají zpětnou vazbu ke způsobu i výstavbě projevu.

Tematické okruhy:

1)Základní teoretické pojmy, hlas jako nástroj komunikace.

2)Osvojování dechové techniky, cvičení na uvolnění a soustředění, různé typy dýchání, přídechy.

3)Volné vědomě řízené dýchání, nácviky smíšeného typu dýchání, dechová opora. Přídechová cvičení s pohybem.

4)Artikulační technika, otázka správného tvoření samohlásek a souhlásek, využití cvičných textů.

Samostatně trénuje dechová, hlasová a artikulační cvičení a osvojuje si praktickou aplikaci zvukové osnovy věty na pedagogickém výstupu, vysvětlení cvičení, instruktáž, apod.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů