Základy hlasové výchovy a rétoriky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KHVR2 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klára ŠEDOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje osvojení si vnímání prezentace jako logického sledu kroků, kde klíčovou roli hraje příprava. Předmět má studenta připravit pro příležitost monologickým mluveným projevem prezentovat svoje myšlenky před posluchači tak, aby získal jejich pozornost a vyjadřoval se srozumitelně a přesvědčivě. Také si procvičí techniky rozhovoru – naslouchání, pozitivní vyjadřování, asertivní jednání a reakce na otázky či námitky.

Studijní cíle a výsledky učení

 1. Student samostatně připraví informativní nebo přesvědčovací projev. V přípravě se soustředí na způsob i logickou výstavbu řeči.
 2. Student si osvojí zásady vedení rozhovoru. Zvládne techniku aktivního naslouchání, asertivního jednání i reakcí na otázky.

Předmět je propojen s předměty didaktiky tanečních technik a ostatními teoretickými předměty, které jsou založené na rozvíjení schopnosti formulovat verbálním, neverbálním i písemným projevem svoje znalosti a dovednosti.

Ve výuce budou probírána následující příkladná témata:

 1. Příprava projevu

Student si krok za krokem osvojí profesionální postup přípravy projevu. Soustředí se na jednoho posluchače, vymyslí originální zahájení, definuje cíl a osnovu své promluvy, vystaví vlastní výklad, osvojí si práci s pomůckami, vystaví závěr projevu včetně bloku dotazů a originálního zakončení.

 1. Aktivní naslouchání

Student si vyzkouší funkčnost parafrází, vyjádření emoční empatie a kladení navazujících otázek v procesu aktivního naslouchání. Ověří si účinnost otevřených, zavřených a sugestivních otázek v různých komunikačních situacích.

 1. Pozitivní a silná pojmenování

Student si osvojí principy tzv. pozitivního programu jednání s lidmi, kdy využíváme pozitivní a silná pojmenování, abychom sebe i partnery v rozhovoru ladili vstřícně.

 1. Asertivní jednání

Student v praktických cvičeních aplikuje asertivní vyjadřování i svoje asertivní reakce na partnerovo jednání. Tím si ozřejmí, čemu říkáme tzv. „tichá síla“ v rozhovoru.

 1. Reakce na otázky a námitky

Student se naučí vnímat nepříjemné otázky a námitky jako projev zájmu svého komunikačního partnera a rozvine svou schopnost na ně pohotově, a přitom vstřícně reagovat.

Metody kontaktní výuky

 1. V úvodu každého semináře dva frekventanti přednesou tří minutovou informativní promluvu a získají zpětnou vazbu ke způsobu i výstavbě projevu.
 2. Výkladové pasáže s ukázkami a následnou diskusí k tématu.
 3. Trénink – nácvik v dílčích i kombinovaných cvičeních.

Výsledky učení

Studijní cíle a výsledky učení

 1. Student samostatně připraví informativní nebo přesvědčovací projev. V přípravě se soustředí na způsob i logickou výstavbu řeči.
 2. Student si osvojí zásady vedení rozhovoru. Zvládne techniku aktivního naslouchání, asertivního jednání i reakcí na otázky.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

SCHARLAU, Christine. Techniky vedení rozhovoru: zdokonalte své komunikační dovednosti. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2234-4.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika: jak mluvit k druhým lidem, aby nám naslouchali a rozuměli. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, c2009. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-2965-7.

ŠPAČKOVÁ, Alena. Umění dialogu: jak si s lidmi opravdu porozumět. Praha: Grada, 2011. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3810-9.

Doporučená literatura:

BORG, James. Umění přesvědčivé komunikace: jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých. 3., rozš. vyd. Přeložil Radek BLAHETA. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4821-4.

FLUME, Peter. Rétorika v praxi: staňte se přesvědčivým řečníkem. Praha: Grada, 2008. Praxe & kariéra. ISBN 978-80-247-2216-0.

URY, William. Jak překonat nesouhlas: zásady vyjednávání s lidmi, s nimiž nelze vyjednávat. 2. vyd. Praha: Management Press, 1998. ISBN 80-85943-68-9.

URY, William. Síla a moc pozitivního nesouhlasu: jak říci Ne, a přesto se dohodnout. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-163-8.

Hodnoticí metody a kritéria

prokázání svých znalostí na základě orientačního testu z probírané látky, prezentace vybraného tématu ze studentovy pedagogické mluvní praxe.

Další požadavky: docházka 100%, doklad o absolvovaných hospitacích, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

1)telefonicky, emailem, videohovory

2)prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Na každou hodinu si posluchač připraví tříminutovou informativní promluvu a získají zpětnou vazbu ke způsobu i výstavbě projevu.

Tematické okruhy:

1)Rozvíjení hlasové techniky, ovládání hlasových poloh, schopnost fixace plného znění hlasu bez hlasového zlomu.

2)Otázka co nejširšího hlasového rozsahu a intonační bohatosti, mezí polohy v emočně vypjatých situacích, hlasová síla a znělý tón.

3)Frázování a výstavba mluveného projevu, intonace ve vztahu k obsahu sdělení, otázky dynamiky a temporytmu.

4)Osobitý mluvní styl, intonační zvláštnosti, vnitřní frázování. Použití dialektu.

5)Rozvíjení hlasové techniky, ovládání hlasových poloh, schopnost fixace plného znění hlasu bez hlasového zlomu.

Samostatně trénuje dechová, hlasová a artikulační cvičení a osvojuje si praktickou aplikaci zvukové osnovy věty na pedagogickém výstupu, vysvětlení cvičení, instruktáž, apod.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů