Hudba pro tanec 20. a 21. století 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KHXX1 zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Obsahem předmětu Hudba pro tanec 20. a 21. století 1 je poskytnout základní informaci z oblasti vývoje hudby 20. a 21. století, získat základní přehled o vývoji a uměleckých tendencích soudobé hudby, základní orientaci v experimentálních hudebních formách a jejich využití v jiných uměleckých žánrech.

Témata přednášek postihují vývoj moderní hudby ve světě a pomáhají v celkové orientaci v problematice. Těžištěm výkladu jsou osobnosti světového významu v období 20. a 21. století, které významným způsobem zasáhly do vývoje kultury a současného umění, anebo které úžeji spolupracovaly s osobnostmi z oblasti tance. Získané poznatky by měly dostačovat jako základní zdroj a inspirace pro další rozvoj znalostí v ostatních předmětech studijního plánu.

Tématy prvního semestru jsou:

  1. Základní směry a tendence v hudbě 20. a 21. století

nové kompoziční přístupy – vzájemná inspirace tance a hudby

hudební experiment, hledání nové zvukovosti

přehled nových kompozičních technik: hudba seriální, témbrová, aleatorická, minimalistická, elektoakustická, elektronická, etnická, cross-overová ad.

improvizace, alternativní hudební přístupy

přehled hlavních evropských center moderní hudby

  1. Hudba první poloviny 20. století, vývoj hudby mezi světovými válkami

– politicko – společenský vliv na vývoj hudebního umění

hudební formy a nové přístupy k hudbě doprovázející taneční umění v hlavních evropských centrech (v přehledu)

Claude Debussy a jeho vliv na hudební vývoj v Evropě

Eric Satie a jeho vliv na rodící se neoklasické kompoziční přístupy, městský folklor jako tematický fenomén

  1. Neoklasicismus jako nové kompoziční východisko

Pařížská šestka (Darius Milhaud, Arthur Honegger, ad.)

Sergej Prokofjev

vliv Igora Stravinského na další hudební vývoj nové hudby v Evropě, serialita

význam hudby spojené s tancem, rytmus a jeho význam v nové kompozici

Sergej Ďagilev a jeho klíčová úloha v rozvoji neoklasického baletu

  1. Vliv jazzu, lidové tvorby a městského folkloru na meziválečnou hudbu

Bohuslav Martinů, Béla Bartók, (folklorismus – neofolklorismus), Paul Hindemith

proměny kompozičních přístupů, kompoziční práce s náměty a inspiracemi mimo oblast vážné hudby

proměna kompozičního jazyka v rámci neoklasických forem

mikrointervaly jako východisko (A. Hába ad.)

  1. Dodekafonie jako nový kompoziční přístup, atonalita

Druhá vídeňská škola (A. Schönberg, A. Berg, A. Webern)

navazující mladší tvůrci a jejich experimentální kompoziční přístupy (exotismus, meditace, totální organizace hudebního materiálu, apod.)

vzájemná inspirace tance a hudby a centra experimentů a uměleckého hledání - Darmstadt: P. Boulez – K. Sotckhausen – L. Nono, (Donaueschingen)

Olivier Messiaen a jeho originální kompoziční intence, (práce s mody - modalita)

Cíle studia

Student se seznámí se základními vývojovými tendencemi soudobé hudby, získá dovednost chápat tyto vývojové tendence v souvislostech s vývojem dalších uměleckých disciplín, především tance.

Výsledky učení: student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu vývojových tendencí soudobé hudby od počátku 20. století do současnosti a dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Výsledky učení

Výsledky učení: student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu vývojových tendencí soudobé hudby od počátku 20. století do současnosti a dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HRČKOVÁ, Naďa a kol. Dějiny hudby I. - IV. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.

Doporučená literatura:

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

Audio a video nahrávky a další studijní opory budou poskytovány vyučujícím během přednášek a konzultací.

Přehledné materiály budou dostupné ve školním e-learningovém kurzu: www.moodle.cz/amu

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test: úspěšnost 70%

Další požadavky: Docházka min. 80%

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student je vyzván k návštěvě a kritické reflexi živého hudebního představení, ideálně v rámci taneční inscenace, které se vztahuje k pobíraným tématům. Výběr představení či koncertu se tematicky vztahuje k probírané látce a doporučení na základě diskuze s vyučujícím během přednášek a konzultací. Těžištěm aktivity a reflexe je přehled v současné době tvořících českých i světových autorů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů