Hudba pro tanec 20. a 21. století 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KHXX2 zkouška 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiřina MAREŠOVÁ

Obsah

Obsahem předmětu Hudba pro tanec 20. a 21. století 2 je poskytnout základní informaci z oblasti vývoje hudby 20. a 21. století, získat základní přehled o vývoji a uměleckých tendencích soudobé hudby, základní orientaci v experimentálních hudebních formách a jejich využití v jiných uměleckých žánrech.

Témata přednášek postihují vývoj moderní hudby ve světě a pomáhají v celkové orientaci v problematice. Těžištěm výkladu jsou osobnosti světového významu v období 20. a 21. století, které významným způsobem zasáhly do vývoje kultury a současného umění, anebo které úžeji spolupracovaly s osobnostmi z oblasti tance. Získané poznatky by měly dostačovat jako základní zdroj a inspirace pro další rozvoj znalostí v ostatních předmětech studijního plánu.

Tématy druhého semestru jsou:

  1. Hudba Východu a Západu

politická a kulturní situace po 2. světové válce

důvody a podoba rozdílného vývoje hudby na obou stranách železné opony

A. Ždanov a jeho definice „správného uměleckého směřování a podoby umělecké tvorby“

dosah politických represí a omezení tvorby významných autorů bývalého „východního bloku“ (D. Šostakovič)

situace v Československu (J. Hanuš, M. Kabeláč, K. Slavický ad.)

  1. Hudba experimentu a alternativy

J. Cage a M. Cuningham – aleatorika jako cesta

M. Kagel, B. A. Zimmermann, L. Berio, I. Xenakis ad.

nové pojetí hudebního času a tektoniky – minimalismus, serialita

pojem nové zvukovosti, sonická hudba

hudba jako prostředek nového mimohudebního sdělení

vzájemná inspirace hudby a tance

  1. Hudba elektronická, elektroakustická, hudba s alternatnivní zvukovou podstatou

poválečný vývoj této hudby (od Darmstadtu k soudobé tvorbě), hlavní principy této tvorby

komparace hudby „východní a západní“

situace elektronické hudby dnes

elektronická hudba a tanec

  1. Současná hudba bývalého „Východu“

estetická východiska a principy této hudby

polystylovost, duchovní východiska a význam hudby

Alfred Schnittke, A. Pärt

W. Lutoslawski, K. Penderecki, H. Gorecki

G. Ligeti ad.

  1. Reflexe o situaci současné hudby v Čechách (a na Slovensku)

současná centra nové tvorby, komparace se světovými trendy

možnosti tvorby a produkce nové tvorby

vliv multimediálního přístupu ke spojení hudby a tance

starší generace soudobých tvůrců (P. Eben, I. Hurník, ad.)

mladší generace (soudobí tvůrci – od M. Kopelenta k L. Mrkvičkovi ad.)

Cíle studia

Student se seznámí se základními vývojovými tendencemi soudobé hudby, získá dovednost chápat tyto vývojové tendence v souvislostech s vývojem dalších uměleckých disciplín, především tance.

Výsledky učení: student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu vývojových tendencí soudobé hudby od počátku 20. století do současnosti a dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Výsledky učení

Výsledky učení: student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu vývojových tendencí soudobé hudby od počátku 20. století do současnosti a dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

HRČKOVÁ, Naďa a kol. Dějiny hudby V. a VI. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.

Doporučená literaura:

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

SCHNIERER, Miloš. Hudba 20. Století. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-069-2.

Audio a video nahrávky a další studijní opory budou poskytovány vyučujícím během přednášek a konzultací.

Přehledné materiály budou dostupné ve školním e-learningovém kurzu: www.moodle.cz/amu

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test: úspěšnost min. 70%

Další požadavky: Docházka min. 80%, doklad o návštěvě hudebního představení

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student je vyzván k návštěvě a kritické reflexi živého hudebního představení, ideálně v rámci taneční inscenace, které se vztahuje k pobíraným tématům. Výběr představení či koncertu se tematicky vztahuje k probírané látce a doporučení na základě diskuze s vyučujícím během přednášek a konzultací. Těžištěm aktivity a reflexe je přehled v současné době tvořících českých i světových autorů.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů