Didaktika a metodika LT 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMLT1 zápočet 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Eva VLČKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje detailní rozbor tanečních kroků stěžejních folklórních oblastí – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a kombinace. Posloupnost výuky tanečních kroků, krokových variací pro jednotlivé etapy výuky lidového tance na odborných školách. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie pro různé folklórní oblasti, přístup k výuce lidových tanců tak, aby byla vytvořena tvůrčí atmosféra.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky folklórních oblastí, pochopení jejich možných kombinací, osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT. Při studiu se prohlubuje odborné chápání souvislostí v lidovém tanci, jeho etnografické zařazení, a to i v rámci rodinné a výroční obřadnosti.

Předmět je úzce spojen s Pedagogickým seminářem LT a připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech. Předmět je čtyřsemestrální.

Ve dvou ročnících studia si student postupně osvojí a prohloubí znalosti všech základních prvků, variací a tanců různých oblastí Čech, Moravy a Slezska:

Tématem prvního semestru Didaktiky a metodiky LT jsou:

Základní kroky lidového tance Čech na místě, v postupu z místa, v otáčení a v provedení v páru. Jednoduchá partnerská práce v lidovém tanci pro párový tanec. Tance s pevnou vazbou na hudební doprovod a tance s volnou vazbou na hudební doprovod. Dětské taneční hry a tance pro děti. Osvojení si možných vazeb tanečních kroků, jejich logické spojování a způsob ověřování získané dovednosti u studentů.

Základní kroky - podřepy, dřepy, dvojité pérování, „kolíbka“, malé suny, malé švihy, přenášení váhy z nohy na nohu, Trojhran, dvojpolka (pata-špička), krok zkřižný zakládaný (kročně i skočně)

Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými varianty, se způsobem a pravidly kombinování kroků do vazeb. Postupně si studenti osvojí rozdílnost provedení jednotlivých tanečních kroků různých folklórních oblastí Čech, Moravy a Slezska. Studenti vytváří různé tipy lekcí s rozdílným zaměřením, jak pro dětské lidové soubory, umělecké školy, tak i pro amatérské či profesionální taneční soubory.

Výsledky učení: Po absolvování kurzu student

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, tak i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

-je schopen vytvořit trénink pro profesionální tanečníky

Výsledky učení

Výsledky učení: Po absolvování kurzu student

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, tak i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

-je schopen vytvořit trénink pro profesionální tanečníky

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický seminář LT

Prerekvizity – Lidový tanec

Literatura

Doporučená literatura:

BARTOŠ, František. Naše děti: jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 1949. 352 s. Živý odkaz domova: knihovna českých klasiků.

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. 191 s. ISBN 80-238-0362-X.

BONUŠ, František. Lidový tanec, jeho teorie a metodika .: akad. múzic. umění v Praze, Fak. hudební č.1. I. Praha: St. pedag. nakl., 1986. 221 s.

BONUŠ, František. Úvod do studia hudební a taneční folkloristiky: Určeno pro dálkově stud. na p[edagog.] i[nstitutech]. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 168 s. Učební texty vysokých škol / Universita Karlova v Praze. Ústav pro dálkové studium učitelů.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance. České lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. 220 s. Sbírka příruček pro cvičitele.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Nové vyd. Praha: Alois Hynek, [1886?]. 512 s., 176 s not ; 24 cm.

JANÁČEK, Leoš, ed. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 44 s., [1] s. obr. příl.

JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Dětské hry a říkadla z Horňácka sebrala a popsala Zdenka Jelínková. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 183, [1] s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústřední dům lidové tvořivosti, 1960. 17 s.

JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 284 stran. ISBN 978-80-204-1711-4.

MIŠUREC, Zdeněk, KOS, Bohumil a BONUŠ, František. Zbojnické písně a tance: instruktážní brožura pro pěvecké a taneční soubory. Praha: Naše vojsko, 1951. 127 s. Armádní soutěž tvořivosti; sv. 4.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. 254 s., [24] s. obr. příl. Kraj.

NERUDA, Jan. České národní tance. Praha: Nová osvěta, 1946. 17 s.

ORLOV, S. P. Hry a písně dětí slovanských: rozbor po stránce námětové, literární a hudební, klasifikace a praktická sbírka 500 dětských písní a her všech národů slovanských. Překlad František Táborský. Praha: Československá Obec Sokolská, 1928. 458 stran.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 380 s. ISBN 978-80-204-2209-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Léto. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 423 s. ISBN 978-80-204-2254-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Podzim. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 426 s. ISBN 978-80-204-2283-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 427 s. ISBN 978-80-204-2284-2.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Sešit 1. 1. vydání. Opava: Okresní kulturní středisko, 1979. 67 stran.

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981. 141 s.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. V Praze: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948. 38 s. VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., v SNKLHU 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 439 s.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Vypracování seminární práce, která se váže k přípravě vyučované lekce, písemná příprava kratších cvičení, předvedení vlastních variací obsahujících probranou látku s didaktickou vazbou na jejich výuku.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-evaluace výukových systémů na základě hospitací na uměleckých školách

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

-přípravy pohybové průpravy k jednoduchému tanci z Čech, který následně student naučí

Student během distanční formy studia

-v literatuře vyhledá vhodné tance pro první stupeň výuky LT

-vyhledá v literatuře jednoduché „mateníky“

-vyhledá a připraví si variaci pro některou z oblastí Čech

Na základě získaných znalostí studenti vytvářejí taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadávají, hodnotí a analyzují.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Tematické okruhy pro samostatnou činnost studenta:

1)Výuka nejjednodušších tanečních kroků lidového tance v postupu z místa

2)Taneční kroky 2/4 metra, chůze, cval, přeměnný krok, poskočný a dvojposkočný krok

3)Taneční kroky 3/4 metra, mazurka, sousedská, trojdup

4)Taneční kroky na místě, řezanka, pato-špičkové kroky, holubce

5)Probrané taneční kroky v provedení v natáčení a otáčení, výuka principu otáčení v lidovém tanci

6)Práce v páru, jednoduché taneční variace lidových tanců Čech

7)Tance typu „Furiant“, dvojtance , tance typu „Do kolečka“

8)Příprava pro tance s proměnlivým taktem „mateník“

9)Výuka práce s rytmem a koordinací v lidovém tanci

10)Jednoduché lidové tance Čech

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích, ZUŠ a návštěvě folklórních festivalů vznikají debaty, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů