Didaktika a metodika LT 3

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMLT3 Z 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student po absolvování kurzu

-ovládá spojení tanečních kroků a jejich variant do větších celků

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, jednak i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický seminář LT

Obsah kurzu

Předmět obsahuje detailní rozbor tanečních kroků stěžejních folklórních oblastí – způsob a posloupnost výuky daných kroků, jejich varianty a kombinace. Posloupnost výuky tanečních kroků, krokových variací pro jednotlivé etapy výuky lidového tance na odborných školách. Způsob práce s folklórním tanečním materiálem a tvorba exercicie pro různé folklórní oblasti, přístup k výuce lidových tanců tak, aby byla vytvořena tvůrčí atmosféra.

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení, schopnost analyzovat prvky folklórních oblastí, pochopení jejich možných kombinací, osvojení postupu výuky tanečních kroků a tanců, osvojení postupu výuky a samostatného vedení hodiny LT. Při studiu se prohlubuje odborné chápání souvislostí v lidovém tanci, jeho etnografické zařazení, a to i v rámci rodinné a výroční obřadnosti.

Předmět je úzce spojen s Pedagogickým seminářem LTa připravuje technicky i teoreticky pro zvládnutí lidového tance a orientace v etnografických oblastech.

Obsah předmětu

V pátém semestru se jedná o pedagogiku na úrovni mírně pokročilých (dětí ve věku 10 – 15 let). Příprava lekce pro daný věkový úsek.

Studenti se zaměří na stylové odlišnosti a repertoár vybraných regionů, metodickou práci se složitějšími kroky a tanci (mateníky), posluchač se učí vypracovávat techniku otáčení (samostatně a zejména v páru).

Procvičování složitějších kroků a vazeb u tyče, které se převádí na práci na volnosti a do pohybu z místa.

Taneční kroky se spojují do větších celků, kdy se jednou kombinací spojí více kroků v jeden celek, který lze nalézt v popisech tanců ve sbírkách.

Posluchači tvoří kombinace z prvků a kroků jednoho tanečního regionu, snaží se vidět a rozeznat u žáků chyby, ty pak vysvětlit a opravit. Přidávají se další taneční pohyby, kroky a rytmické prvky. Témata navazují na předchozí semestr:

1)Ostré pérování (průprava pro natřásanou polku), “Vetvičky” naskočením do podřepu s výsunem a zavřením do výchozího postavení, švihy do pokrčení a z pokrčení, valašský krok na místě (s přinožením, křížený vpředu a vzadu)

2)Taneční vazby na volnosti a změny směru pohybu Taneční kroky v pohybu v prostoru a krokové vazby jsou vybírány z tanců, které žáci znají nebo se jim teprve budou učit.

3)Taneční kroky a jejich motivické celky jsou probírány v různých možnostech směru pohybu (kruh, diagonála, dráha ve tvaru S, oblouk). Dále se posluchači seznámí s postupem pohybu do tak zvaného lehčího a těžšího směru (po směru tance doprava, proti směru tance do leva = lehčí směr a po směru doleva, protisměru doprava = těžší směr). Posluchači se seznamují s rytmickou přípravou žáků pro tance s proměnlivým taktem (mateníky).

4)Partnerská práce a otáčení v lidovém tanci. Otáčení jednotlivě, a pak i v páru má svá úskalí, proto se posluchači seznamují s jednoduchými pomůckami pro tuto práci. Je jím například směrování (špičkou a patou do směru pohybu), vzájemné vyvážení dvojice (opření do partnerových dlaní, zavěšení za lokty), prostorový vztah dvojice, trojice i skupiny. Technicko-pohybová cvičení prohlubující tuto dovednost.

5)Taneční repertoár: Šotyš polka, Dupák, Hulán 2/4 a 3/4, Kalamajka s Maděrou, Kohut, Podšable (dětská varianta), Rokycanská, Talián, Jidáš, Sýkorka.

Studenty seznamujeme jak se základními tanečními kroky, tak i s jejich možnými variantami, se způsobem a pravidly kombinování kroků do vazeb. Postupně si studenti osvojí rozdílnost provedení jednotlivých tanečních kroků různých folklórních oblastí Čech, Moravy a Slezska. Studenti vytváří různé tipy lekcí s rozdílným zaměřením, jak pro dětské lidové soubory, umělecké školy, tak i pro amatérské či profesionální taneční soubory.

Výsledky učení: Student po absolvování kurzu

-ovládá spojení tanečních kroků a jejich variant do větších celků

-chápe dobře rozdílnost etnografických oblastí, připraví si technické cvičení pro některou oblast Čech

-samostatně dokáže modifikovat tance, rozšířit varianty o komplikovanější pohybový rejstřík

-volí správný postup výuky a posloupnost zadávání

-umí vysvětlit práci chodidla a její rozdílnosti pro jednotlivé oblasti

-má přehled ve výukových metodách, kterými dovede žáky k pohybovému rozlišování etnografických oblastí

-dokáže správně strukturovat taneční lekci, ovládá strukturované zadávání vazeb i tanců

-dokáže analyzovat zadání a připravit si vlastní postup, kterým dosáhne kýženého výsledku

-dokáže analyzovat práci jednak svou, jednak i ostatních studentů, kterou je schopen odborně ohodnotit, poukázat na nedostatky, vidět chyby i vyzdvihnout klady

-na základě získaných komplexních znalostí je schopen vystavět lekci pro různé věkové kategorie, dokáže zaujmout různé skupiny věkových i výkonnostních kategorií

-je schopen sepsat vlastní text hodnotící práci vybraného lidového souboru

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BARTOŠ, František. Naše děti: jejich život v rodině, mezi sebou a v obci, jejich poesie, zábavy, hry i společné práce. Vyd. 3. Praha: Vyšehrad, 1949. 352 s. Živý odkaz domova: knihovna českých klasiků.

BONUŠ, František. Lidové tance: (výbor lidových tanců z Čech, Moravy a Slezska). Strážnice: Ústav lidové kultury, 1996, ©1995. 191 s. ISBN 80-238-0362-X.

BONUŠ, František. Lidový tanec, jeho teorie a metodika .: akad. múzic. umění v Praze, Fak. hudební č.1. I. Praha: St. pedag. nakl., 1986. 221 s.

BONUŠ, František. Úvod do studia hudební a taneční folkloristiky: Určeno pro dálkově stud. na p[edagog.] i[nstitutech]. 1. vyd. Praha: SPN, 1964. 168 s. Učební texty vysokých škol / Universita Karlova v Praze. Ústav pro dálkové studium učitelů.

ERBEN, Karel Jaromír. Prostonárodní české písně a říkadla. Nové vyd. Praha: Alois Hynek, [1886?]. 512 s. , 176 s not ; 24 cm.

JEŘÁBEK, Richard, ed. Lidová kultura: národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slezska. 1. svazek, Biografická část. Vydání první. Praha: Etnologický ústav Akademie věd České republiky v Praze a Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně v nakl. Mladá fronta, 2007. 284 stran. ISBN 978-80-204-1711-4.

DRDÁCKÝ, František. Lidové tance: české lidové tance a taneční pásma v úpravě pro tělovýchovné hnutí, školy a zájmovou uměleckou činnost. 1. vyd. Praha: Olympia, 1983. 220 s.

JANÁČEK, Leoš, ed. Národní tance na Moravě [hudebnina]. 2. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1953. 44 s., [1] s. obr. příl.

JELÍNKOVÁ, Zdena, ed. Dětské hry a říkadla z Horňácka sebrala a popsala Zdenka Jelínková. 1. vyd. Praha: SNKLHU, 1954. 183, [1] s.

JELÍNKOVÁ, Zdena. Kola a chorovody. Praha: Ústřední dům lidové tvořivosti, 1960. 17 s.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: Metodická příručka pro učitele tělesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. 260 s. Edice met. příruček / SPN.

KREJČÍ, Pavel a PROCHÁZKOVÁ, Jarmila. Písně, tance a lidé v Podkrkonoší. 1. vyd. Hradec Králové: Kruh, 1984. 254 s., [24] s. obr. příl. Kraj.

NERUDA, Jan. České národní tance. Praha: Nová osvěta, 1946. 17 s.

NOSÁĽ, Štefan. Choreografia ľudového tanca. 2. rozš. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1984. 247 s. ISBN 80-08-01819-4.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Jaro. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 380 s. ISBN 978-80-204-2209-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Léto. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 423 s. ISBN 978-80-204-2254-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Podzim. 3. vyd., V Mladé frontě 1. Praha: Mladá fronta, 2011. 426 s. ISBN 978-80-204-2283-5.

PLICKA, Karel, ed. a VOLF, František, ed. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2010. 427 s. ISBN 978-80-204-2284-2.

PODEŠVOVÁ, Hana. Lidové tance na Opavsku. Sešit 1. 1. vydání. Opava: Okresní kulturní středisko, 1979. 67 stran.

REJŠEK, Radomil, ed. Zatancujme si!: Výběr lidových tanců z Čech a Moravy. Praha: Ústř. kult. dům železničářů, 1981. 141 s.

SEIDEL, Jan, ed., TREFIL, Václav, ed. a ŠPIČÁK, Josef, ed. Zahrajte mi do kola!: tance českého lidu. Vydání 1. Praha: L. Mazáč, 1945. 284 - [4] s.

BONUŠ, František. Tance, písně a hudba plzeňského kraje. Praha: SNKLHU, 1955. 213 s., 32 s., 31 s.

SOCHA, Vincenc, ed. Lidové tance na Lašsku. Část I [hudebnina]. 1. vyd. Lhotka, p. Metylovice: V. Socha, 1948. 38 s. VETTERL, Karel. Lidové písně a tance z Valašskokloboucka. Praha: Nakladatelství Československé akademie věd, 1955.

VYCPÁLEK, Josef. České tance: 145 (s varianty 185) českých lidových tanců, které zejména na Rychnovsku, Choceradsku i Táborsku sebral a zevrubně (za účelem naučení). Praha: B. Kočí, 1921. 196 stran. Umělecké snahy; sv. 254.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: Dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., (v SNKLHU 1. vyd.). Praha: SNKLHU, 1960. 439, [5] s.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní a praktická prověrka praktických a teoretických znalostí, předvedení vlastních variací obsahujících probranou látku s didaktickou vazbou na jejich výuku.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-vyhledávání informací v internetových zdrojích

-evaluace výukových systémů na základě hospitací na uměleckých školách

-návštěvy alespoň jednoho folklórního festivalu s odevzdáním písemné reflexe

-znalosti klíčových děl sběratelů a sbírek lidového tance

Na základě získaných znalostí student vytváří taneční variace pro počáteční výuku lidových tanců, dále pak jejich oblastní varianty, které vzájemně zadává, hodnotí a analyzuje. Připravuje si složitější variace a cvičení pro starší žáky (druhý stupeň), připraví si technické cvičení pro některou oblast Moravy, vyhledává tance jednotlivých oblastí, ke kterým následně vytváří pohybovou přípravu.

Nedílnou součástí výuky je vyhledání a příprava vhodného notového materiálu a spolupráce s korepetitorem, zejména při práci s materiálem určité folklórní oblasti je vyžadován pečlivý přístup.

Na základě hospitací na tanečních konzervatořích, ZUŠ a návštěvě folklórních festivalů vznikají debaty, při kterých si studenti vzájemně sdělují své poznatky, které rozšiřují jejich odborný vhled nezbytný pro jejich budoucí pedagogickou praxi.

Součástí výuky je návštěva folklorního festivalu dle vlastního výběru studenta, ze kterého student vypracuje zprávu v rozsahu 1-3 NS textu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů