Didaktika a metodika TaV 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMTV1 zápočet 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ, Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student se seznámí s dílčími zásadami, zákonitostmi a principy hodin taneční pohybové výchovy. Pozná konkrétní pohybové principy a témata, které pohyb u dítěte zásadně ovlivňují a utváří.

Je schopen získané informace adekvátním a kreativním způsobem aplikovat ve své vlastní praxi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - Pedagogický proseminář, Taneční výchova, Základy pohybové průpravy

Korekvizity – Pedagogický seminář TaV, Taneční výchova dětí

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika TaV 1 tvoří teoretická část, zaměřená na oblast metodiky a didaktiky taneční výchovy, a praktické uplatňování znalostí získaných při studiu. Důraz je kladen na stavbu taneční hodiny pro různé věkové kategorie s přihlédnutím k jednotlivým specifickým odlišnostem v období dětství a dospívání. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický seminář TaV a Taneční výchova dětí.

Cílem předmětu je rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy, jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince a s důrazem podpořit jeho přirozený projev.

Tematické okruhy

-Úvod do metodiky a didaktiky taneční výchovy

-Osobnost učitele taneční výchovy.

-Obecné zákonitosti pohybu.

-Zaměření na správné fungování pohybu a taneční techniku.

-Tělesná osa hlavní a osy vedlejší.

-Tělesná těžiště (zdroj pohybu, průběh pohybu), střed těla.

-Rozložení síly v těle.

Výsledky učení: Student se seznámí s dílčími zásadami, zákonitostmi a principy hodin taneční pohybové výchovy. Pozná konkrétní pohybové principy a témata, které pohyb u dítěte zásadně ovlivňují a utváří.

Je schopen získané informace adekvátním a kreativním způsobem aplikovat ve své vlastní praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

EBEN, Petr. V trávě: 15 dětských tanečních her. Praha: Orbis, 1961. 70 stran

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, J. Výrazový tanec. Praha: NIPOS – ARTAMA, 2002. ISBN: 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Léto. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1979. 423 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě seminární práce v rozsahu 3-5 NS, která se sestává ze srovnávání a analýzy výukových metod doporučených zkušených pedagogů, kteří uplatňují tvořivý přístup ve výuce. Zároveň prezentuje své dílčí úkoly.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům, která jsou obsahem zkoušky v druhém semestru

-systematického a praktického ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízeného videozáznamu z výuky

-absolvování 2 observací u doporučených pedagogů a vytváření strukturovaného záznamu

-vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat prvního semestru, sdílení těchto poznatků a jejich konfrontace s pedagogem a s ostatními studenty v rámci kontaktní výuky

Tematické okruhy

-Úvod do metodiky a didaktiky taneční výchovy.

-Obecné zákonitosti pohybu.

-Zaměření na správné fungování pohybu a taneční techniku.

-Tělesná osa hlavní a osy vedlejší.

-Tělesná těžiště (zdroj pohybu, průběh pohybu), střed těla.

-Rozložení síly v těle.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů