Didaktika a metodika TaV 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMTV1 Z 4 20SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student se seznámí s dílčími zásadami, zákonitostmi a principy hodin taneční pohybové výchovy. Pozná konkrétní pohybové principy a témata, které pohyb u dítěte zásadně ovlivňují a utváří.

Je schopen získané informace adekvátním a kreativním způsobem aplikovat ve své vlastní praxi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - Pedagogický proseminář, Taneční výchova, Základy pohybové průpravy

Korekvizity – Pedagogický seminář TaV, Taneční výchova dětí

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika TaV 1 tvoří teoretická část, zaměřená na oblast metodiky a didaktiky taneční výchovy, a praktické uplatňování znalostí získaných při studiu. Důraz je kladen na stavbu taneční hodiny pro různé věkové kategorie s přihlédnutím k jednotlivým specifickým odlišnostem v období dětství a dospívání. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětů Pedagogický seminář TaV a Taneční výchova dětí.

Cílem předmětu je rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy, jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince a s důrazem podpořit jeho přirozený projev.

Tematické okruhy

-Úvod do metodiky a didaktiky taneční výchovy

-Osobnost učitele taneční výchovy.

-Obecné zákonitosti pohybu.

-Zaměření na správné fungování pohybu a taneční techniku.

-Tělesná osa hlavní a osy vedlejší.

-Tělesná těžiště (zdroj pohybu, průběh pohybu), střed těla.

-Rozložení síly v těle.

Výsledky učení: Student se seznámí s dílčími zásadami, zákonitostmi a principy hodin taneční pohybové výchovy. Pozná konkrétní pohybové principy a témata, které pohyb u dítěte zásadně ovlivňují a utváří.

Je schopen získané informace adekvátním a kreativním způsobem aplikovat ve své vlastní praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

EBEN, Petr. V trávě: 15 dětských tanečních her. Praha: Orbis, 1961. 70 stran

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, J. Výrazový tanec. Praha: NIPOS – ARTAMA, 2002. ISBN: 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Léto. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1979. 423 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě seminární práce v rozsahu 3-5 NS, která se sestává ze srovnávání a analýzy výukových metod doporučených zkušených pedagogů, kteří uplatňují tvořivý přístup ve výuce. Zároveň prezentuje své dílčí úkoly.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-nastudování zadané literatury k daným tématům, která jsou obsahem zkoušky v druhém semestru

-systematického a praktického ověřování si probraných témat ve své pedagogické praxi a následné konzultace s pedagogem daného předmětu na základě pořízeného videozáznamu z výuky

-absolvování 2 observací u doporučených pedagogů a vytváření strukturovaného záznamu

-vyhledávání a shromažďování odborných informací, které se týkají probíraných témat prvního semestru, sdílení těchto poznatků a jejich konfrontace s pedagogem a s ostatními studenty v rámci kontaktní výuky

Tematické okruhy

-Úvod do metodiky a didaktiky taneční výchovy.

-Obecné zákonitosti pohybu.

-Zaměření na správné fungování pohybu a taneční techniku.

-Tělesná osa hlavní a osy vedlejší.

-Tělesná těžiště (zdroj pohybu, průběh pohybu), střed těla.

-Rozložení síly v těle.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů