Didaktika a metodika TaV 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KMTV3 zápočet 4 20 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 85 až 105 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsah výuky předmětu Didaktika a metodika TaV 3 tvoří teoretická část, zaměřená na oblast metodiky a didaktiky taneční výchovy, a praktické uplatňování znalostí získaných při studiu. Důraz je kladen na stavbu taneční hodiny pro různé věkové kategorie s přihlédnutím k jednotlivým specifickým odlišnostem v období dětství a dospívání. Hlavním tématem, které prochází celou výukou, je kreativita a vědomé rozvíjení emocionální, psychické a fyzické stránky osobnosti dítěte.

Předmět úzce souvisí s obsahem výuky předmětu Pedagogický seminář TaV.

Cílem předmětu je rozvoj samostatné a tvůrčí pedagogické práce pedagoga taneční výchovy, jeho odbornosti při práci s dítětem s přihlédnutím k charakteristikám daného období vývoje jedince a s důrazem podpořit jeho přirozený projev.

Tematické okruhy

-Stavba a struktura hodiny taneční výchovy.

-Práce s tématem jednotlivých hodin, vymezení cíle hodiny.

-Tanec a pohyb s náčiním a jeho možnosti využití.

-Tanec a pohyb s náčiním a jeho možnosti využití.

-Vzájemné vztahy ve skupině.

Výsledky učení: Student získá teoretické informace a praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodiny.

Dokáže pracovat s širokou škálou imaginace, umí vyváženě zařadit průpravná cvičení, podpořit dětskou tvořivost a dát prostor jejich improvizaci. V diskusi nad zápočtovou seminární prací student dokáže zaujmout stanovisko ke zvolené problematice a obhájit ho. Prokáže, že uvažuje o zvoleném tématu v širším kontextu. Zároveň ovládá a již efektivně využívá základní terminologii oboru.

Ve třetím semestru se student povinně a aktivně zúčastní jedné z doporučených oborových přehlídek nebo festivalů (Siraex Klášterec nad Ohří, Tanfest Jaroměř, Dancefestival Trutnov, Podzimní fantazie Jablonec nad Nisou, Tanec, tanec… Jablonec nad Nisou), jehož součástí je minimálně jeden intenzivní workshop.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student získá teoretické informace a praktické dovednosti, týkající se systematické a logické výstavby hodiny.

Dokáže pracovat s širokou škálou imaginace, umí vyváženě zařadit průpravná cvičení, podpořit dětskou tvořivost a dát prostor jejich improvizaci. V diskusi nad zápočtovou seminární prací student dokáže zaujmout stanovisko ke zvolené problematice a obhájit ho. Prokáže, že uvažuje o zvoleném tématu v širším kontextu. Zároveň ovládá a již efektivně využívá základní terminologii oboru.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - Taneční improvizace, Taneční výchova dětí

Korekvizity – Pedagogický seminář TaV

Literatura

Doporučená literatura:

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

EBEN, Petr. V trávě: 15 dětských tanečních her. Praha: Orbis, 1961. 70 stran

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. Praha: IPOS ARTAMA, 2002. Pohyb. ISBN 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 2. vyd. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2012. Pohyb. ISBN 978-80-7068-266-1.

PLICKA, Karel. Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách, Léto. Vyd. 2., v Odeonu 1. Praha: Odeon, 1979. 423 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Vydání třetí. Praha: NIPOS-ARTAMA, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2015. Pohyb. ISBN 978-80-7068-290-6.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě seminární práce, která je dílčím tématem bakalářské práce studenta, v rozsahu 6-8 NS a její poučené obhajobě

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 80 hodin distančně,

20 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-aktivní účasti na vybrané celostátní oborové přehlídce nebo festivalu s intenzivním workshopem a z vypracování zpětné vazby, o níž bude ústně referovat v rámci kontaktní výuky

-dohledávání odborných teoretických podkladů k vypracování seminární práce

-vypracování písemné práce v rozsahu 6-8 NS, která je dílčím tématem bakalářské práce studenta

-vyhledávání a shromažďování odborných informací z doporučené i jiné literatury, které se týkají probíraných témat třetího semestru, sdílení těchto poznatků a jejich konfrontace s pedagogem a s ostatními studenty v rámci kontaktní výuky

Tematické okruhy

-Stavba a struktura hodiny taneční výchovy.

-Práce s tématem jednotlivých hodin, vymezení cíle hodiny.

-Kreativní práce s tématy prostorové vnímání, dialog hudby a pohybu, dynamika pohybu.

-Vzájemné vztahy ve skupině.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů