Kinetografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KNT2 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá základní problematiku kinetografie tak, že je schopen samostatně pracovat s kinetografickou partiturou různého typu, využívat ji pro intepretaci i vědeckou (analytickou) reflexi tance; je sám schopen používat kinetografii pro zápis tance na základní úrovni, orientuje se v problematice kinetografie a zdrojích, poskytujících řešení jemu neznámých otázek zápisu; obecně kurz kinetografie poskytuje nástroje pro studium a popis pohybové stavby tance, rozvíjí porozumění specifickým vlastnostem tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Kinetografie 2 navazuje na předmět Kinetografie 1 a dále rozvíjí získané poznatky. Jedná se o seznámení s dalšími problémovými okruhy zápisu tance v Labanově kinetografii, zejména se zápisem detailních vlastností pohybu a s kinetografickou partiturou. Při čtení/intepretaci zápisu se pracuje s konkrétními tanci a choreografiemi, včetně jejich hudební složky.

Rozvíjí získané znalosti a dovednosti, poskytnout praxi v čtení zápisu a jeho samostatném vypracování, seznámení se současnými způsoby uplatnění kinetografie v uměleckém i vědeckém kontextu.

Tematické okruhy

  1. Zápis pohybu dílčích částí těla, specifických jevů a situací:

a. zápis pohybu jednotlivých částí těla: rozšiřuje dosud zvládnuté oblasti zápisu o zápis pohybu dílčích částí těla (tělo a jeho části, hlava a obličej, části rukou a nohou až po prsty);

b. speciální problémy zápisu tance: dynamické jevy (zesilování, zeslabování, akcenty, dupnutí, tlesky apod.), typy pomlk, rušítka;

c. pohyby těžiště po vertikální ose: klek, sed, leh, pohyb na zemi, akrobatické prvky, speciální situace (pohyb při visu);

d. pohyb v páru a skupině: způsoby držení, vzájemné postavení tanečníků, pohyb v kánonu;

e. kinetografická partitura, její organizace, specifické problémy (zjednodušení zápisu - např. opakování identické, symetrické, vícenásobné apod.).

  1. Aktivní použití kinetografie při zápisu vlastních tanečních etud, revize a kritika zápisu, zápis viděného pohybu a jeho specifická problematika.
  2. Rekonstrukce tanců a choreografických děl z kinetografického zápisu: postup od rekonstrukce jednoduchých lidových a společenských tanců z kinetografické partitury ke složitějším skupinovým formám a konkrétním choreografiím; problematika pochopení a pohybové realizace jedinečného stylu tance (choreografie) na základě zápisu, konfrontace Labanovy notace s jinými záznamovými metodami z hlediska zprostředkování stylu tance.
  3. Kinetografie v soudobé umělecké a vědecké praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

GREMLICOVÁ, Dorota. Zápis tance. In: Tanec. Záznam, analýza, pojmy. Praha: Etnologický ústav AV ČR, 2004. ISBN 9788085010633.

Doporučená literatura:

BRAINARD, Ingrid; COOK, Ray. Three court dances of the early Renaissance. New York: Dance Notation Bureau Press, 1977.

COHEN, Selam Jeanne ed. International Encyclopedia of Dance. Oxford, New York: Oxford University Press, 1998. ISBN 9780195173697. (hesla Laban Rudolf, Labanotation, Laban Principles of Movement Analysis).

FOLEY, Catherine E. Irish Traditional Step Dancing in North Kerry. A Contextual and Structural Analysis. Listowel: North Kerry Literary Trust, 2012.

HUTCHINSON GUEST, Ann; JESCHKE, Claudia. Nijinsky´s Faune restored. Amsterdam: Gordon and Breach Publishers, 1997. ISBN 978-1906830168.

HUTCHINSON GUEST, Ann. Labanotation. The System of Analyzing and Recording Movement. New York; London: Routledge, 2005. ISBN 978-0415965620.

KNUST, Albrecht. Dictionary of Kinetography Laban I, II. Poznań: Instytut choreologii w Poznaniu; Rhytmos 1997. ISBN 83-908462-0-9.

KUNEJ, Rebeka. Štajeriš. Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa. Ljubljana: Založba ZRC, Jskd, 2012. ISBN 9789612544072.

LANGE, Roderyk. Laban´s System of Movement Notation. In: Dance Studies, Vol. 9, 1985.

LANGE, Roderyk. Podręcznik kinetografii. Poznań: Ars Nova, 1995. ISBN 9788385409298.

MARTIN, György. Mátyás István ‚Mudruc‘. Egy katolaszegi táncos egyéniségvizsgálata. Budapest: Planetás, 2004. ISBN 9789632860640.

NAHACHEWSKY, Andriy. Ukrainian Dance. A Cross-Cultural Approach. Jefferson, North Carolina, and London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 2012. ISBN 978-0786461684.

SHAWN, Ted. 16 Dances in 16 Rhythms. New York: Princeton Book Co Pub, 1985.

TOPAZ, Muriel. Intermediate Reading Studies in Labanotation. New York, 1988.

Elektronické zdroje:

GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra: Kinetografie. E-learningové materiály. HAMU 2012.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ověření znalosti teoretických principů kinetografie – zápis a čtení/pohybová intepretace zápisu a vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru.

Požadovaná docházka: 80 %

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=316

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů