Příprava bakalářské práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPBP1 Z 10 5SS česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při precizaci volby

tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu bakalářské práce.

Pedagogové pomáhají při výběru pramenů, literatury, způsobů zpracování získaných materiálů a jejich třídění na základě domluvy s vedoucím práce studenta. Pomáhají při korekcích zadání práce a finalizaci tématu.

  1. Zvolení vhodného originálního námětu.
  2. Vytipování odborné literatury.
  3. Studium této literatury a komparace s pedagogickou praxí.
  4. Tvorba osnovy pro bakalářskou práci.
  5. Seznámení se s citačními normami a jejich aplikace.

Výsledkem učení je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při precizaci volby

tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu bakalářské práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá především bezkontaktní formou výuky v poměru cca 1:50. Kontaktní výuka s vyučujícím formou pravidelných individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

  1. Zvolení vhodného originálního námětu.
  2. Vytipování odborné literatury.
  3. Studium této literatury a komparace s pedagogickou praxí.
  4. Tvorba osnovy pro bakalářskou práci.
  5. Seznámení se s citačními normami a jejich aplikace.

Student pravidelně zasílá pedagogovi, pověřenému vedení práce, výsledky sběru pramenů (materiálů pro výchozí text) a dílčí úkoly, které od vedoucího práce dostal.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů