Příprava bakalářské práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPBP1 zápočet 10 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 246 až 296 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HAYASHI, Lucie HLAVÁČKOVÁ, Václav JANEČEK, Mahulena KŘENKOVÁ, Jiří LÖSSL, Andrea OPAVSKÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu bakalářské práce.

Pedagogové pomáhají při výběru pramenů, literatury, způsobů zpracování získaných materiálů a jejich třídění na základě domluvy s vedoucím práce studenta. Pomáhají při korekcích zadání práce a finalizaci tématu.

  1. Zvolení vhodného originálního námětu.
  2. Vytipování odborné literatury.
  3. Studium této literatury a komparace s pedagogickou praxí.
  4. Tvorba osnovy pro bakalářskou práci.
  5. Seznámení se s citačními normami a jejich aplikace.

Výsledkem učení je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při precizaci volby

tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce.

Výsledky učení

Výsledkem učení je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při precizaci volby

tématu, sestavení časového plánu zpracování bakalářské práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu bakalářské práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá především bezkontaktní formou výuky v poměru cca 1:50. Kontaktní výuka s vyučujícím formou pravidelných individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

  1. Zvolení vhodného originálního námětu.
  2. Vytipování odborné literatury.
  3. Studium této literatury a komparace s pedagogickou praxí.
  4. Tvorba osnovy pro bakalářskou práci.
  5. Seznámení se s citačními normami a jejich aplikace.

Student pravidelně zasílá pedagogovi, pověřenému vedení práce, výsledky sběru pramenů (materiálů pro výchozí text) a dílčí úkoly, které od vedoucího práce dostal.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů