Příprava bakalářské práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPBP2 Z 10 5SS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení je odpovědný přístup k dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při realizaci zpracování bakalářské práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu bakalářské práce.

Pedagogové pomáhají při stanovení struktury práce, rozpracování tématu do jednotlivých kapitol, zapracování připomínek i zpracování náležitostí i příloh.

  1. Rozpracování osnovy do konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Vypracování seznamu pramenů a literatury.
  4. Zapracování připomínek do textu, kontrola pravopisu.
  5. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu.

Výsledkem učení je odpovědný přístup k dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při realizaci zpracování bakalářské práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu bakalářské práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření bakalářské písemné práce, splňující parametry pro takovou práci a její včasné odevzdání.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá především bezkontaktní formou výuky v poměru cca 1:50. Kontaktní výuka s vyučujícím formou pravidelných individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

  1. Rozpracování osnovy do konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Vypracování seznamu pramenů a literatury.
  4. Zapracování připomínek do textu, kontrola pravopisu.
  5. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu.

Student pravidelně zasílá pedagogovi, pověřenému vedení práce, výsledky sběru pramenů (materiálů pro výchozí text) a dílčí úkoly, které od vedoucího práce dostal.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů