Příprava bakalářské práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPBP2 zápočet 10 5 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 246 až 296 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Lucie HAYASHI

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HAYASHI, Lucie HLAVÁČKOVÁ, Jiří LÖSSL, Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ, Sara Maria PUCHOWSKA, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu bakalářské práce.

Pedagogové pomáhají při stanovení struktury práce, rozpracování tématu do jednotlivých kapitol, zapracování připomínek i zpracování náležitostí i příloh.

  1. Rozpracování osnovy do konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Vypracování seznamu pramenů a literatury.
  4. Zapracování připomínek do textu, kontrola pravopisu.
  5. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu.

Výsledkem učení je odpovědný přístup k dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při realizaci zpracování bakalářské práce.

Výsledky učení

Výsledkem učení je odpovědný přístup k dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při realizaci zpracování bakalářské práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu bakalářské práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření bakalářské písemné práce, splňující parametry pro takovou práci a její včasné odevzdání.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá především bezkontaktní formou výuky v poměru cca 1:50. Kontaktní výuka s vyučujícím formou pravidelných individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

  1. Rozpracování osnovy do konkrétních kapitol.
  2. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  3. Vypracování seznamu pramenů a literatury.
  4. Zapracování připomínek do textu, kontrola pravopisu.
  5. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu.

Student pravidelně zasílá pedagogovi, pověřenému vedení práce, výsledky sběru pramenů (materiálů pro výchozí text) a dílčí úkoly, které od vedoucího práce dostal.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů