Přehled dějin tance a baletu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPDT1 Z 4 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v dějinách tance probíraných období.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět Přehled dějin tance a baletu 1 poskytuje chronologický nástin vývoje tanečního umění v evropském (světovém) kontextu v základních obrysech, představuje jeho jednotlivé etapy a hlavní činitele (choreografické osobnosti, inscenační metody, choreografická díla, interpretační praxi) a věnuje se začlenění tanečního umění do kontextu vývoje ostatních uměleckých oborů.

Cílem studia je získání širšího povědomí o kulturním významu a funkci tance od nejstarších etap vývoje lidstva až do konce 19. století. Posluchači se v prvním semestru seznámí se základními prameny taneční historiografie, s druhy tanců v jednotlivých obdobích do konce 16. stol.

Témata přednášek:

  1. Tanec jako součást obřadů pravěkých lidí. Druhy tanců podle jejich funkcí ve společnosti. Základní taneční formace, archeologické nálezy ve vztahu k tanci.
  2. Taneční kultura teokratických říší, společné rysy, instituce chrámových tanečníků. Prameny poznání. Odlišnosti jednotlivých kultur v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Japonsku. Nejstarší pojednání o tanci, vztah tance a náboženského a světského divadla v těchto říších. Obliba tance v řecké společnosti, druhy tanců a jejich společenská funkce, ideál kalokagathie. Poznatky o tancích v tragédiích a komediích. Pantomimičtí tanečníci v Římě.
  3. Raný středověk, první zprávy o tancích v Evropě, estampida a první taneční melodie. Tanec v raně křesťanské bohoslužbě. Středověká scholastika a negativní reakce na tanec, gotické taneční projevy, choreománie, danse macabre jako forma morality v rámci středověkého církevního divadla. Basse danse jako první známá artificiální forma tance.
  4. Změna společenského vztahu k tanci v období renesance, cechy tanečních mistrů, první taneční traktáty. Druhy renesančních tanců, vznik taneční a zároveň hudební suity. Tance pro podívanou: balla a morisky. Vznik dvorského baletu, jeho struktura. Choreografické principy doby manýrismu, osobnosti, které vývoj dvorského baletu ovlivňovaly.
  5. Podoba dvorského baletu v období 1. pol. 17. století (rané baroko a období Ludvíka XIII.). Taneční kultura v období Ludvíka XIV. - vrchol a zánik dvorského baletu ve Francii. Vývoj jevištního tance v profesionálním divadle vrcholného baroka: comédie-ballet, tragédie lyrique, opéra-ballet, ballet-pantomime, commedia dell´arte.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 448 s. ISBN 80-7331-004-X.

BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. 2. vyd. rev. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7331-106-3.

FERJENTSIK WERNEROVÁ, Blanka. Tanec a společnost. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2009. 143 s. ISBN 978-80-7331-162-9.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 367. ISBN 80-04-22192-0.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury. [díl] II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 341 s. ISBN 80-04-22193-9.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7331-130-8.

KAZÁROVÁ, Helena. Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, Praha: EC AMU 1998, s. 7-21.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Dobové tance 16. až 19. století: skupinové formy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

LEXOVÁ, Irena. O staroegyptském tanci: práce z egyptologického semináře Karlovy university. Praha: Orientální ústav Orbis [distributor], 1930. 71 s.

LÚKIANOS, asi -asi. O tanci. Praha: J. Reimoser, 1930. 45 s.

MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii. Praha, 2003. 164 s. ISBN 80-7331-912-8.

Doporučená literatura:

ARBEAU, Thoinot: Orchesography. New York: Dover Books, 1967. ISBN 9780486217451.

BRODSKÁ, Božena: Rokoko a klasicismus. In: Taneční listy 36, 1999, č. 6, s. 14

BRODSKÁ, Božena: Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: Taneční listy 36, 1999, č. 4, s. 12

GARFINKEL, Yosef: Dancing at the Dawn of Agriculture, University of Texas Press, Austin, 2003 (vybrané kapitoly on-line:https://books.google.cz/books?id=50uCw0DcW_MC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Yosef+Garfinkel%22&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj7je7hjvDdAhXQ-aQKHV6DB1oQ6AEIRTAE#v=onepage&q&f=false)

ISBN 0-486-24631-0

ISBN 978-0871270191

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve středověké Evropě. Taneční listy 36, 1999, č. 2, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Baroko plné tance. In: Taneční listy 36, 1999, č. 5, s. 14

KAZÁROVÁ, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 38, 2001, č. 5, s. 16

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec při úsvitu lidského rodu. In: Taneční listy 35, 1998, září, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec v antickém světě I. In: Taneční listy 35, 1998, prosinec, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec v antickém světě II. In: Taneční listy 36, 1999, č. 1, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích I. In: Taneční listy 35, 1998, říjen, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích II. In: Taneční listy 35, 1998, listopad, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Taneční svět renesance. In: Taneční listy 36, 1999, č. 3, s. 14

KIRSTEIN, Lincoln: Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing. Princeton, New Jersey 1994.

KIRSTEIN, Lincoln: Four Centuries of Ballet. Fifty Masterworks. New York: Dover Publications, 1984.

Matoušová-Rajmová, Marie: Magie a tanec v Mezopotámii. In: Taneční listy 37, 2002, č. 9, s. 16

RAMEAU, Pierre: The Dancing Master. London: Dance Books Ltd., 1941 ISBN 978-1852730925.

WOOD, Melusine: Some Historical Dances 12th to 19th Century.London: Imperial Society of Teachers of Dancing, 1952.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., v SNKLHU 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 439 s

Dostupné v pdf na: http://www.folklornet.cz/dokumenty/zibrt.pdf

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočtový test, průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita ve výuce, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9. Kontaktní výuka s vyučujícím formou přednášek v rozsahu 10 h, bezkontaktní cca 90 hodin, 10 hodin individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, videohovory (Skype etc.).

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (soc. sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-prostudování odborné literatury k daným tématům

-doplňování poznatků i pomocí video-ukázek z internetových zdrojů

-formulování dotazů pro vyučujícího z části látky, kde se neorientuje pro distanční komunikaci

  1. Tanec v pravěku

Student prostuduje v čase mezi přednáškami tuto povinnou literaturu: Kapitola 1. v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I, s. 24-53. Dále porovná látku s doporučenou literaturou: Kazárová, Helena: Tanec při úsvitu lidského rodu. In: Taneční listy (dále jen TL) září 1998, s. 18., Garfinkel, Yosef: Dancing at the Dawn of Agriculture (vybrané kapitoly dostupné on-line); Připraví si přehled videoukázek domorodých tanců dostupných v době výuky na youtube a napíše k nim stručný komentář.

  1. Tanec ve starověku

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 2. v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I, s. 73-171, Lexová, Irena: O staroegyptském tanci, Matoušová-Rajmová, Marie: Tanec v Mezopotámii, Lúkianos. O tanci a dále srovná s doporučenou literaturou: Kazárová, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích I. In: TL říjen 1998, s. 18, Kazárová, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích II. In: Taneční listy listopad 1998. s. 18, Kazárová, Helena: Tanec v antickém světě I a II. In: TL prosinec 1998, s. 18, leden 1999, s. 1 8, Matoušová-Rajmová, Marie: Magie a tanec v Mezopotámii. In: TL 9/2002, s. 16, Připraví si přehled dostupných videoukázek na youtube z tématiky - klasický indický tanec (Bharata natyam, Kathakali ap.), ev. čínský (yayue) a japonský (Bugaku) a komentáře k nim.

  1. Tanec ve středověku

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 3. E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I., s. 214-219 dále 257-269, Doplní o poznatky souvislostí z doporučené literatury: Zíbrt, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo, s. 63-82, Wood, Melusine: Some Historical Dances, s. 18-91, Kazárová, Helena. Tanec ve středověké Evropě. TL, únor 1999, s. 18. Vyhledá si digitalizované traktáty a prameny on-line dle aktuální nabídky a připraví si jejich přehled.

  1. Tanec v renesanci

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 4. E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I., s. 225-346, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 6-20, s. 14, Kröschlová, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. Skupinové formy, s. 7-36, doplní o doporučenou literaturu: Kazárova, Helena: Taneční svět renesance. In: TL březen 1999, Wood, Melusine: Some Historical Dances, s. 97-116, Brodská, Božena: Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: TL duben 1999, s. 12; Vyhledá si videoukázky rekonstrukcí renesančních tanců na youtube (např. pavana, gagliarda, volta, branles ad.) a připraví si krátký komentář k nim.

  1. Tanec a balet v baroku (17. stol.).

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 5. E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 67-71, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 21-28, Kazárová, Helena: Barokní balet ve střední Evropě. AMU 2008, s. 15-57 a srovná se zajímavostmi z doporučené literatury: Kazárová, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: TL květen 2001, s. 16, Kazárová, Helena: Baroko plné tance. In: TL květen 1999, s. 14, Kazárová, Helena: Barokní taneční formy. AMU 2005, 2. vydání 2018; aktivně si vyhledá videoukázky rekonstrukcí barokních tanců na youtube (menuet, bourrée, courante ad.) a připraví si jejich přehled i s krátkým komentářem a také digitalizované manuály on-line.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů