Přehled dějin tance a baletu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPDT1 zápočet 4 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Předmět Přehled dějin tance a baletu 1 poskytuje chronologický nástin vývoje tanečního umění v evropském (světovém) kontextu v základních obrysech, představuje jeho jednotlivé etapy a hlavní činitele (choreografické osobnosti, inscenační metody, choreografická díla, interpretační praxi) a věnuje se začlenění tanečního umění do kontextu vývoje ostatních uměleckých oborů.

Cílem studia je získání širšího povědomí o kulturním významu a funkci tance od nejstarších etap vývoje lidstva až do konce 19. století. Posluchači se v prvním semestru seznámí se základními prameny taneční historiografie, s druhy tanců v jednotlivých obdobích do konce 16. stol.

Témata přednášek:

  1. Tanec jako součást obřadů pravěkých lidí. Druhy tanců podle jejich funkcí ve společnosti. Základní taneční formace, archeologické nálezy ve vztahu k tanci.
  2. Taneční kultura teokratických říší, společné rysy, instituce chrámových tanečníků. Prameny poznání. Odlišnosti jednotlivých kultur v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Japonsku. Nejstarší pojednání o tanci, vztah tance a náboženského a světského divadla v těchto říších. Obliba tance v řecké společnosti, druhy tanců a jejich společenská funkce, ideál kalokagathie. Poznatky o tancích v tragédiích a komediích. Pantomimičtí tanečníci v Římě.
  3. Raný středověk, první zprávy o tancích v Evropě, estampida a první taneční melodie. Tanec v raně křesťanské bohoslužbě. Středověká scholastika a negativní reakce na tanec, gotické taneční projevy, choreománie, danse macabre jako forma morality v rámci středověkého církevního divadla. Basse danse jako první známá artificiální forma tance.
  4. Změna společenského vztahu k tanci v období renesance, cechy tanečních mistrů, první taneční traktáty. Druhy renesančních tanců, vznik taneční a zároveň hudební suity. Tance pro podívanou: balla a morisky. Vznik dvorského baletu, jeho struktura. Choreografické principy doby manýrismu, osobnosti, které vývoj dvorského baletu ovlivňovaly.
  5. Podoba dvorského baletu v období 1. pol. 17. století (rané baroko a období Ludvíka XIII.). Taneční kultura v období Ludvíka XIV. - vrchol a zánik dvorského baletu ve Francii. Vývoj jevištního tance v profesionálním divadle vrcholného baroka: comédie-ballet, tragédie lyrique, opéra-ballet, ballet-pantomime, commedia dell´arte.

Výsledky učení

Student se orientuje v dějinách tance probíraných období.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 448 s. ISBN 80-7331-004-X.

BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. 2. vyd. rev. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7331-106-3.

FERJENTSIK WERNEROVÁ, Blanka. Tanec a společnost. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2009. 143 s. ISBN 978-80-7331-162-9.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury I. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 367. ISBN 80-04-22192-0.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury. [díl] II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 341 s. ISBN 80-04-22193-9.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7331-130-8.

KAZÁROVÁ, Helena. Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, Praha: EC AMU 1998, s. 7-21.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Dobové tance 16. až 19. století: skupinové formy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

LEXOVÁ, Irena. O staroegyptském tanci: práce z egyptologického semináře Karlovy university. Praha: Orientální ústav Orbis [distributor], 1930. 71 s.

LÚKIANOS, asi -asi. O tanci. Praha: J. Reimoser, 1930. 45 s.

MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii. Praha, 2003. 164 s. ISBN 80-7331-912-8.

Doporučená literatura:

ARBEAU, Thoinot: Orchesography. New York: Dover Books, 1967. ISBN 9780486217451.

BRODSKÁ, Božena: Rokoko a klasicismus. In: Taneční listy 36, 1999, č. 6, s. 14

BRODSKÁ, Božena: Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: Taneční listy 36, 1999, č. 4, s. 12

GARFINKEL, Yosef: Dancing at the Dawn of Agriculture, University of Texas Press, Austin, 2003 (vybrané kapitoly on-line:https://books.google.cz/books?id=50uCw0DcW_MC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Yosef+Garfinkel%22&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj7je7hjvDdAhXQ-aQKHV6DB1oQ6AEIRTAE#v=onepage&q&f=false)

ISBN 0-486-24631-0

ISBN 978-0871270191

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve středověké Evropě. Taneční listy 36, 1999, č. 2, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Baroko plné tance. In: Taneční listy 36, 1999, č. 5, s. 14

KAZÁROVÁ, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 38, 2001, č. 5, s. 16

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec při úsvitu lidského rodu. In: Taneční listy 35, 1998, září, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec v antickém světě I. In: Taneční listy 35, 1998, prosinec, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec v antickém světě II. In: Taneční listy 36, 1999, č. 1, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích I. In: Taneční listy 35, 1998, říjen, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích II. In: Taneční listy 35, 1998, listopad, s. 18

KAZÁROVÁ, Helena: Taneční svět renesance. In: Taneční listy 36, 1999, č. 3, s. 14

KIRSTEIN, Lincoln: Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing. Princeton, New Jersey 1994.

KIRSTEIN, Lincoln: Four Centuries of Ballet. Fifty Masterworks. New York: Dover Publications, 1984.

Matoušová-Rajmová, Marie: Magie a tanec v Mezopotámii. In: Taneční listy 37, 2002, č. 9, s. 16

RAMEAU, Pierre: The Dancing Master. London: Dance Books Ltd., 1941 ISBN 978-1852730925.

WOOD, Melusine: Some Historical Dances 12th to 19th Century.London: Imperial Society of Teachers of Dancing, 1952.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku od nejstarší doby až do konce 19. století se zvl. zřetelem k dějinám tance vůbec. 2. vyd., v SNKLHU 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 439 s

Dostupné v pdf na: http://www.folklornet.cz/dokumenty/zibrt.pdf

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočtový test, průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita ve výuce, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9. Kontaktní výuka s vyučujícím formou přednášek v rozsahu 10 h, bezkontaktní cca 90 hodin, 10 hodin individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, videohovory (Skype etc.).

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (soc. sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-prostudování odborné literatury k daným tématům

-doplňování poznatků i pomocí video-ukázek z internetových zdrojů

-formulování dotazů pro vyučujícího z části látky, kde se neorientuje pro distanční komunikaci

  1. Tanec v pravěku

Student prostuduje v čase mezi přednáškami tuto povinnou literaturu: Kapitola 1. v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I, s. 24-53. Dále porovná látku s doporučenou literaturou: Kazárová, Helena: Tanec při úsvitu lidského rodu. In: Taneční listy (dále jen TL) září 1998, s. 18., Garfinkel, Yosef: Dancing at the Dawn of Agriculture (vybrané kapitoly dostupné on-line); Připraví si přehled videoukázek domorodých tanců dostupných v době výuky na youtube a napíše k nim stručný komentář.

  1. Tanec ve starověku

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 2. v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I, s. 73-171, Lexová, Irena: O staroegyptském tanci, Matoušová-Rajmová, Marie: Tanec v Mezopotámii, Lúkianos. O tanci a dále srovná s doporučenou literaturou: Kazárová, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích I. In: TL říjen 1998, s. 18, Kazárová, Helena: Tanec ve starověkých civilizacích II. In: Taneční listy listopad 1998. s. 18, Kazárová, Helena: Tanec v antickém světě I a II. In: TL prosinec 1998, s. 18, leden 1999, s. 1 8, Matoušová-Rajmová, Marie: Magie a tanec v Mezopotámii. In: TL 9/2002, s. 16, Připraví si přehled dostupných videoukázek na youtube z tématiky - klasický indický tanec (Bharata natyam, Kathakali ap.), ev. čínský (yayue) a japonský (Bugaku) a komentáře k nim.

  1. Tanec ve středověku

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 3. E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I., s. 214-219 dále 257-269, Doplní o poznatky souvislostí z doporučené literatury: Zíbrt, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo, s. 63-82, Wood, Melusine: Some Historical Dances, s. 18-91, Kazárová, Helena. Tanec ve středověké Evropě. TL, únor 1999, s. 18. Vyhledá si digitalizované traktáty a prameny on-line dle aktuální nabídky a připraví si jejich přehled.

  1. Tanec v renesanci

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 4. E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl I., s. 225-346, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 6-20, s. 14, Kröschlová, Eva: Dobové tance 16. až 19. století. Skupinové formy, s. 7-36, doplní o doporučenou literaturu: Kazárova, Helena: Taneční svět renesance. In: TL březen 1999, Wood, Melusine: Some Historical Dances, s. 97-116, Brodská, Božena: Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: TL duben 1999, s. 12; Vyhledá si videoukázky rekonstrukcí renesančních tanců na youtube (např. pavana, gagliarda, volta, branles ad.) a připraví si krátký komentář k nim.

  1. Tanec a balet v baroku (17. stol.).

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 5. E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 67-71, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 21-28, Kazárová, Helena: Barokní balet ve střední Evropě. AMU 2008, s. 15-57 a srovná se zajímavostmi z doporučené literatury: Kazárová, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: TL květen 2001, s. 16, Kazárová, Helena: Baroko plné tance. In: TL květen 1999, s. 14, Kazárová, Helena: Barokní taneční formy. AMU 2005, 2. vydání 2018; aktivně si vyhledá videoukázky rekonstrukcí barokních tanců na youtube (menuet, bourrée, courante ad.) a připraví si jejich přehled i s krátkým komentářem a také digitalizované manuály on-line.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů