Přehled dějin tance a baletu 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPDT2 zkouška 4 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Přehled dějin tance a baletu 2 poskytuje chronologický nástin vývoje tanečního umění v evropském (světovém) kontextu v základních obrysech, představuje jeho jednotlivé etapy a hlavní činitele (choreografické osobnosti, inscenační metody, choreografická díla, interpretační praxi) a věnuje se začlenění tanečního umění do kontextu vývoje ostatních um. oborů. Navazuje na Přehled dějin tance a baletu 1.

Cílem studia je získání širšího povědomí o kulturním významu a funkci tance a vývoji baletu od 18. století do konce 19. století. Posluchači naváží na znalosti z prvního semestru. Ve druhém semestru je třeba pochopit vývojovou linii od tanců pro podívanou k prvním snahám o balet, jakožto samostatný divadelní druh. Poznat vývojové tendence „artificiální“ choreografie a její tvůrce v kontextu evropského divadla. V semináři v letním a druhém semestru pak pochopit, jakým způsobem se stylové charakteristiky jednotlivých období odráží v tanečním projevu a dochovaném repertoáru.

Témata výuky:

  1. Vynález grafického způsobu záznamu tance a jeho dopad. Jevištní tanec v 1. polovině 18. století, první balety bez zpěvu a s příběhem (J. Weaver, M. Sallé atd.).
  2. Rozvoj dějových baletů v období klasicismu (F. Hilverding, G. Angiolini, J. G. Noverre). Slavní taneční interpreti (M. Camargo, M. Sallé, L. Dupré, M. Guimard, G. a A. Vestris ad.).
  3. Charakteristika preromantického baletu, slavné osobnosti (S. Viganò, Ch. L. Didelot, C. Blasis). Rozvoj taneční techniky.
  4. Romantický balet, jeho charakteristické rysy. Tvůrci a interpreti romantického baletu (F. Taglioni, M. Taglioni, J. Perrot, C. Grisi, A. Saint-Léon, F. Cerrito, F. Elssler, A. Bournonville, L. Grahn ad.).
  5. Balety- féerie. Postromantický balet v Rusku, tvorba M. Petipy a L. Ivanova.

Výsledky učení

Posluchač v druhém semestru prokáže schopnost zařadit charakteristiku tanečních projevů do širšího kontextu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

BLASIS, Carlo: Základní pojednání o teorii a praxi tanečního umění. Přeložila Helena Kazárová, Taneční listy 34, 1996, č.1, s. 15 (Carlo Blasis I), č. 4, s. 12 (Carlo Blasis III-IV), č. 5, s. 15-16 (Carlo Blasis V, VI)

BRODSKÁ, Božena. Svět tance a baletu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2004. 448 s. ISBN 80-7331-004-X.

BRODSKÁ, Božena. Dějiny ruského baletu: určeno pro posl. fak. hudební AMU v Praze a VŠMU [Vys. škola múzických umení] v Bratislavě. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1984. 128 s.

BRODSKÁ, Božena. Romantický balet. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. 148 s. ISBN 978-80-7331-108-7.

BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu. 2. vyd. rev. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 84 s. ISBN 978-80-7331-106-3

BULÍNOVÁ, Karolína. Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 187 s. ISBN 978-80-7331-241-1.

https://moodle.amu.cz/pluginfile.php/15033/mod_resource/content/1/170412%20KAZAROVA%20-%20Carlo%20Blasis.pdf

FERJENTSIK WERNEROVÁ, Blanka. Tanec a společnost. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2009. 143 s. ISBN 978-80-7331-162-9.

JŮZL, Miloš. Dějiny umělecké kultury. [díl] II. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1996. 341 s. ISBN 80-04-22193-9.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2008. 179 s. ISBN 978-80-7331-130-8.

Kazárová, Helena: Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, AMU Praha 1998, s. 7-21. ISBN 80-85883-40-6.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

Doporučená literatura:

BRODSKÁ, Božena: Rokoko a klasicismus. In: Taneční listy 36, 1999, č. 6, s. 14

BRODSKÁ, Božena: Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: Taneční listy 36, 1999, č. 4, s. 12

DOTLAČILOVÁ, Petra. Vývoj konceptu baletu-pantomimy v osvícenecké Evropě. Praha, 2012. 95 s.

KAZÁROVÁ, Helena: Barokní taneční formy. AMU 2005, 2. vydání 2018.

KAZÁROVÁ, Helena: Baroko plné tance. In: Taneční listy 36, 1999, č. 5, s. 14

KAZÁROVÁ, Helena: Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 36, 2001, č. 5, s. 16

KIRSTEIN, Lincoln: Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing. Princeton, New Jersey 1987. ISBN 978-0871270191

KIRSTEIN, Lincoln: Four Centuries of Ballet. Fifty Masterworks. Dover Publications, New York 1984. ISBN 0-486-24631-0

MEISNER, Nadine: Marius Petipa: The Emperor's Ballet Master, Oxford University Press, 2019, ISBN: 9780190659295

RAMEAU, Pierre: The Dancing Master. Princeton Book Co Pub; Facsimilie edition, 2003. ISBN 978-1852730925

REBLING, Eberhard, ed.: Marius Petipa. Meister des klassischen Balletts. Berlin 1975

WOOD, Melusine: Some Historical Dances 12th to 19th Century. London, 1952.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Hodnoticí metody a kritéria

ústní zkouška - průběžné prověřování znalostí kontrolními otázkami a písemnými testy

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9. Kontaktní výuka s vyučujícím formou přednášek v rozsahu 10 h, bezkontaktní cca 90 hodin, 10 hodin individuální konzultací.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, videohovory (Skype etc.).

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (soc. sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-prostudování odborné literatury k daným tématům

-doplňování poznatků i pomocí video-ukázek z internetových zdrojů

-formulování dotazů pro vyučujícího z části látky, kde se neorientuje pro distanční komunikaci

  1. Tanec a balet v doznívajícím baroku (1. pol. 18. stol.).

Student prostuduje povinnou literaturu: Kapitola 5. v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 93-101, Kazárová, Helena: Barokní balet ve střední Evropě. AMU 2008, s. 58-159, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 29-42, a doplní poznatky o literaturu doporučenou: Kazárová, Helena: Profesionální tanečnice v pozdně barokní společnosti: Marie Salléová. In: Profese tanečníka mezi obdivem a odsouzením, s. 12-30; srovná s dostupnými ukázkami rekonstrukcí a jak dvorských, tak scénických podob tance té doby, včetně tanečních částí barokních oper.

  1. Balet v období rokoka a klasicismu (2. pol. 18. stol.).

Student nastuduje povinnou literaturu: Kapitola 6. v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 123-144, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 43-63, Noverre, Jean Georges: Listy o tanci a baletech; rozšíří si obzor studiem doporučené literatury: Dotlačilová, Petra: Vývoj baletu-pantomimy v osvícenecké Evropě, Petra Dotlačilová: Lettere contra Lettres aneb Polemika Gaspara Angioliniho s Jeanem-Georgesem Noverrem. In: Tanec a společnost, s. 22-49; vyhledá si videoukázky představení v historicky poučených inscenací typu ballet-pantomime on-line a přečte si vybraná libreta klasicistních baletů.

  1. Preromantický balet

Student prostuduje v čase mezi přednáškami tuto povinnou literaturu: Kapitola 7 v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 169-188, Brodská, Božena: Vybrané kapitoly z dějin baletu, s. 64-75, Blasis, Carlo: Základní pojednání o teorii a praxi tanečního umění. Přeložila Helena Kazárová. In: Taneční listy 1996 (dostupné v pdf. jako příloha e-learningu); Srovná s doporučenou literaturou a vyhledá si ikonografii preromantických tanečníků a tanečnic pomocí internetu, vypracuje krátký komentář ke změně tanečního kostýmu na základě vybrané ikonografie.

  1. Romantický balet

Student nastuduje povinnou literaturu: Kapitola 8 v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 231-242, Brodská, Božena: Romantický balet; připraví si synopsi děje nejznámějších romantických baletů (Sylfida, Giselle aj.) a zhlédne videoukázky jmenovaných děl on-line, napíše k nim krátký komentář na téma – shoda či neshoda s původním libretem, vyjádření romantické básnivosti ad.).

  1. Postromantický balet

Student nastuduje povinnou literaturu: Kapitola 9 v E-learningu, Jůzl, Miloš, a kol.: Dějiny umělecké kultury, díl II, s. 279 a 210-218, Brodská, Božena: Dějiny ruského baletu a dle své jazykové vybavenosti i doporučenou literaturu: Rebling, Eberhard, ed.: Marius Petipa. Meister des klassischen Balletts. Berlin 1975; Nastuduje si v rámci přípravy na zkoušku také: Kazárová, Helena: Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, AMU Praha 1998, s. 7-21 a připraví si k této eseji svůj komentář. Připraví si synopse nejznámějších příkladů baletů tohoto období (Spící krasavice, Louskáček ad.) a vyhledá si videoukázky on-line. Zaměří se zejména na snahy o obnovení původního technicko-estetického stylu tohoto repertoáru (inscenátoři a choreografové Ratmansky, Vicharev, Fullington ad.).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů