Tanec s partnerem KT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPKT2 zápočet 2 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět obsahuje speciální disciplínu tanečního vzdělávání. Během studia, zaměřeného na klasický tanec, studenti získávají základy partnerské techniky a osvojují si zkušenosti a návyky scénického partnerského chování.

Předmět navazuje a rozšiřuje Pedagogický seminář KT.

Výuka je založena na získání přehledu obecné otázky metodiky a techniky držení, popisu příkladů cvičení a vyučovacích hodin tance s partnerem. Tyto znalosti se zúročují jak v systematické školní výuce, tak při repeticích choreografického repertoáru.

Cílem studia je vysvětlit význam duetů v tanci a baletu, tvůrčí vztah obou partnerů a nutnost společného pohybového rytmu. Studenti poznají, procvičí i popíší podobu, formu a techniku tance v pas de trois, pas de quatre, pas de cinque apod. V roli pedagoga studenti poznají, jak stavět cvičení a prvky klasického pohybového kánonu do logických celků, naučí se pozorovat a opravovat chyby.

Témata cvičení

-Pravidla partnerské techniky ve vrcholových vazbách adagia

-Rozvoj aplombu, stability a smyslu úhelného cítění linií vlastního těla i vztah těchto linií směrem k podlaze a dále ven do prostoru pro rozšířené uplatnění v partnerské práci nejen tradičních pas de deux

-Otáčky, obraty a promenades v držení jednou rukou

-Pravidla zvedání a držení partnerky (partnera) ve vzduchu (en l´air): ve výši ramen a hrudi, na těle

-Pravidla zvedání de place, ve skoku, do náruče, vyhazování do vzduchu, se změnou pózy, s obratem i bez obratu

-Choreografické sekvence kombinující přechody zvedání v různých polohách, s odrazem partnerky z místa, nadhozem, s výdrží a přenášením

-Rozvíjení obratnosti, pohotovosti, společného cítění rytmu, schopnosti orientace a rychlého přizpůsobení v každém pas a temps

Výsledkem učení jsou:

-orientace v teorii a praxi plynulé a komplementární spolupráce partnerů na scéně

-znalost postupů chápání a zpracování vlastních učebních postupů v praktické výuce

-přehled o způsobech a možnostech profesních uměleckých dovedností v umění, zpravidla ve vrcholných scénách klasického baletního repertoáru a v neoklasické stylizaci

-schopnost aplikovat v prezentaci partnerské taneční techniky svojí pedagogickou, pozorovací, analytickou a uměleckou působnost

-schopnost samostatně rozvíjet svoje kreativní myšlení na patřičných tanečních vazbách

-umění vysvětlit a popsat svůj pedagogický přístup nebo umělecký záměr příkladného enchaȋnement po stránce koncepční

-dokázat svou práci veřejně prezentovat

-mít schopnosti potřebné k dokumentaci vlastní tvůrčí práce, k vytváření a archivování materiálů pro tvorbu uměleckého portfolia s důrazem na systémovost v přístupu k virtuózním tanečním dovednostem

Vyučovací metody:

Výsledky učení

Cílem studia je vysvětlit význam duetů v tanci a baletu, tvůrčí vztah obou partnerů a nutnost společného pohybového rytmu. Studenti poznají, procvičí i popíší podobu, formu a techniku tance v pas de trois, pas de quatre, pas de cinque apod. V roli pedagoga studenti poznají, jak stavět cvičení a prvky klasického pohybového kánonu do logických celků, naučí se pozorovat a opravovat chyby.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Pedagogický seminář KT

Literatura

Povinná literatura:

GÁL, Jenő. Methodik des klassischen Pas de deux. Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1985.

HALÁSZ, Andrej. Analýza a syntéza tanečního duetu. Praha: H & H, 1994. ISBN 80-85787-52-0.

SEREBRENNIKOV, Nikolaj Nikolajevič. Tanec s partnerem. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

Hodnoticí metody a kritéria

Na zápočet student prokáže schopnost výstavby myšlení, chápání a explikaci probíraných tanečních prvků a principů.

Prezentuje cvičební vazby a ukázky typického příkladu z tradičního klasického repertoáru (choreografie). Doloží popis, reflexi a význam vybrané choreografické ukázky - během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představí výsledky svého myšlení na předkládané partnerské kompozici.

Další požadavky – docházka 80%, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky:

-nastudování vybrané ukázky z repertoáru k daným tématům

-pedagogický přístup k uměleckému dílu, jeho analýza, reflexe a znak

-aplikace informací z internetových zdrojů

-příprava prezentace příkladů praktické aplikace k daným učebním okruhům na zadání pedagoga

-nácvik a vytváření metodicky promyšlených vazeb

Student podle obsahu výuky a náplně cvičení připraví, zadá a okomentuje při kontaktní výuce svou praktickou vazbu, jejíž součástí je širší prezentace charakterizující určený okruh partnerské techniky, problematiky, jevu (15-20 min.). Připraví si popis, reflexi a význam vybrané choreografické ukázky - během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představí výsledky svého myšlení na předkládané partnerské kompozici.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů