Pedagogická psychologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPP1 Z 3 10PS česky zimní

Garant předmětu

Renata JAROŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata JAROŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem je zaměřit se na klíčová témata pedagogické psychologie, jejichž zvládnutí mohou v novém pojetí významně ovlivnit kvalitu výuky. Výběr témat byl učiněn nejen s ohledem na jejich význam pro výchovně vzdělávací proces, ale rovněž s ohledem na danou časovou dotaci. Čtyřmi vymezenými tématy se téma pedagogické psychologie nikterak neredukuje – naopak se posiluje možnost řešení častých problémů mezi žákem a učitelem.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Úvod do taneční pedagogiky

Obsah kurzu

Předmět Pedagogická psychologie je předmět, jehož přijetí, výuka a zvládnutí může významně ovlivnit kvalitu výuky. Svými tématy, která budou v připravovaném kursu preferována, se dotýká otázek, které způsobují časté problémy u učitele i žáka - studenta.

Cílem je zaměřit se na klíčová témata pedagogické psychologie, jejichž zvládnutí mohou v novém pojetí významně ovlivnit kvalitu výuky. Výběr témat byl učiněn nejen s ohledem na jejich význam pro výchovně vzdělávací proces, ale rovněž s ohledem na danou časovou dotaci. Čtyřmi vymezenými tématy se téma pedagogické psychologie nikterak neredukuje – naopak se posiluje možnost řešení častých problémů mezi žákem a učitelem.

Samozřejmě nevyčerpávají ped. psychologii ve svém komplexu, ale zdůrazňují ty okruhy, které mají ve výchovně vzdělávacím procesu (zejména umělecky zaměřeném) klíčovou úlohu.

Témata:

A.Pojetí žáka, rozvoj jeho osobnosti (nikoli pouze profesního zaměření)

B.Osobnost učitele, jeho klíčové postavení

C.Pedagogicko psychologická diagnostika – podle nového konceptu aplikovaná přímo ve výchovně vzdělávacím procesu

D.Aktuální problémy s přihlédnutím ke specifickým problémům studijního oboru. Kupř. motivační problematika s ohledem na obor (talent, sebepojetí, frustrace, stres, veřejná vystoupení…)

Studenti dle předložených tematických okruhů budou vedeni ke kritickému pohledu na minulé, současné a nově vznikající koncepty pedagogických strategií v 21. století v návaznosti na kulturní a akademický odkaz ČR a EU a vybraných světových škol.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0.

KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.

SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.

E-learning:

https://moodle.amu.cz//

Hodnoticí metody a kritéria

Prověrka znalostí ústní formou, diskuze na základě předložené seminární práce (10NS)

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita v hodinách, plnění dílčích zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky:

Prezenční forma 10 h. Přednášky – 5x za semestr (2 vyučovací hodiny), teoretický výklad včetně témat, která jsou aplikacemi uvedených problémů. Např. Pozornost zvyšování koncentrace, příčiny stresu u učitele, syndrom vyhoření. Osobnostní rozvoj v humanistickém kontextu.

Distanční forma cca 65 hod. (ověřována bude v hodinách i konzultacích a dále v seminárních pracích, jejichž témata budou studentům zadána). Skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Výuka podporuje samostatnou schopnost přípravy pedagogického vedení žáků po stránce didaktické, metodické, diagnostické, evaluační, osobnostně-rozvojové (sebereflexivní), technické a taxonomické (taxonomie výchovně-vzdělávacích cílů).

Kontakt bude zajištěn

Samostatná práce studenta bezkontaktní výuky obsahuje:

Tematické okruhy:

1/ Pedagogicko-psychologické proměnné v třídním kolektivu, individuální přístup a kolektivní výuka

2/ Vývojové zákonitosti v návaznosti na pedagogickou psychologii

3/ Evaluace žáka a třídního kolektivu, nástroje hodnocení a psychologický význam evaluace

4/ Přehled základních teorií osobnosti, výchovně-vzdělávací proces jako kulturně-hodnotová proměnná v 21. století

5/ Využití nových technologií pro výuku, práce s ověřenými zdroji, pedagogický výzkum pro taneční pedagogy, empirické sondy, kvalitativní a kvantitativní nástroje hodnocení školního výkonu dítěte

6/ Osobnost učitele, sebereflexe, celoživotní vzdělávání, supervize, mentoring

7/ Aktuální otázky a problémy pedagogické psychologie v rychle se měnícím světě 21. století, kulturní bridging, evropský rámec kulturních hodnot pedagogického odkazu významných osobností ČR a EU, vybrané světové koncepty, kritická analýza

Studenti předloží seznam nastudované literatury před započetím semestrální práce a s vyučujícím budou revidovat cíle práce. Širším cílem semestrální práce, s rozsahem cca 10NS, je komparace vybraných pedagogických přístupů, resp. škol a jejich možná aplikace do taneční pedagogiky v návaznosti na předmět Úvod do taneční pedagogiky.

Výsledky učení: student dobře porozuměl základním východiskům pedagogické psychologie, zásadním vědeckým konceptům teorie osobnosti a je schopen stanovit i vývojové rozdíly dle věku žáků a zákonitostem pedagogicko-psychologického vývoje žáka.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů