Pedagogická psychologie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPP1 zápočet 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Renata BRŮNA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BRŮNA

Obsah

Předmět Pedagogická psychologie je předmět, jehož přijetí, výuka a zvládnutí může významně ovlivnit kvalitu výuky. Svými tématy, která budou v připravovaném kursu preferována, se dotýká otázek, které způsobují časté problémy u učitele i žáka - studenta.

Cílem je zaměřit se na klíčová témata pedagogické psychologie, jejichž zvládnutí mohou v novém pojetí významně ovlivnit kvalitu výuky. Výběr témat byl učiněn nejen s ohledem na jejich význam pro výchovně vzdělávací proces, ale rovněž s ohledem na danou časovou dotaci. Čtyřmi vymezenými tématy se téma pedagogické psychologie nikterak neredukuje – naopak se posiluje možnost řešení častých problémů mezi žákem a učitelem.

Samozřejmě nevyčerpávají ped. psychologii ve svém komplexu, ale zdůrazňují ty okruhy, které mají ve výchovně vzdělávacím procesu (zejména umělecky zaměřeném) klíčovou úlohu.

Témata:

A.Pojetí žáka, rozvoj jeho osobnosti (nikoli pouze profesního zaměření)

B.Osobnost učitele, jeho klíčové postavení

C.Pedagogicko psychologická diagnostika – podle nového konceptu aplikovaná přímo ve výchovně vzdělávacím procesu

D.Aktuální problémy s přihlédnutím ke specifickým problémům studijního oboru. Kupř. motivační problematika s ohledem na obor (talent, sebepojetí, frustrace, stres, veřejná vystoupení…)

Studenti dle předložených tematických okruhů budou vedeni ke kritickému pohledu na minulé, současné a nově vznikající koncepty pedagogických strategií v 21. století v návaznosti na kulturní a akademický odkaz ČR a EU a vybraných světových škol.

Výsledky učení

Cílem je zaměřit se na klíčová témata pedagogické psychologie, jejichž zvládnutí mohou v novém pojetí významně ovlivnit kvalitu výuky. Výběr témat byl učiněn nejen s ohledem na jejich význam pro výchovně vzdělávací proces, ale rovněž s ohledem na danou časovou dotaci. Čtyřmi vymezenými tématy se téma pedagogické psychologie nikterak neredukuje – naopak se posiluje možnost řešení častých problémů mezi žákem a učitelem.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Úvod do taneční pedagogiky

Literatura

Doporučená literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0.

KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.

SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.

E-learning:

https://moodle.amu.cz//

Hodnoticí metody a kritéria

Prověrka znalostí ústní formou, diskuze na základě předložené seminární práce (10NS)

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita v hodinách, plnění dílčích zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky:

Prezenční forma 10 h. Přednášky – 5x za semestr (2 vyučovací hodiny), teoretický výklad včetně témat, která jsou aplikacemi uvedených problémů. Např. Pozornost zvyšování koncentrace, příčiny stresu u učitele, syndrom vyhoření. Osobnostní rozvoj v humanistickém kontextu.

Distanční forma cca 65 hod. (ověřována bude v hodinách i konzultacích a dále v seminárních pracích, jejichž témata budou studentům zadána). Skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Výuka podporuje samostatnou schopnost přípravy pedagogického vedení žáků po stránce didaktické, metodické, diagnostické, evaluační, osobnostně-rozvojové (sebereflexivní), technické a taxonomické (taxonomie výchovně-vzdělávacích cílů).

Kontakt bude zajištěn

Samostatná práce studenta bezkontaktní výuky obsahuje:

Tematické okruhy:

1/ Pedagogicko-psychologické proměnné v třídním kolektivu, individuální přístup a kolektivní výuka

2/ Vývojové zákonitosti v návaznosti na pedagogickou psychologii

3/ Evaluace žáka a třídního kolektivu, nástroje hodnocení a psychologický význam evaluace

4/ Přehled základních teorií osobnosti, výchovně-vzdělávací proces jako kulturně-hodnotová proměnná v 21. století

5/ Využití nových technologií pro výuku, práce s ověřenými zdroji, pedagogický výzkum pro taneční pedagogy, empirické sondy, kvalitativní a kvantitativní nástroje hodnocení školního výkonu dítěte

6/ Osobnost učitele, sebereflexe, celoživotní vzdělávání, supervize, mentoring

7/ Aktuální otázky a problémy pedagogické psychologie v rychle se měnícím světě 21. století, kulturní bridging, evropský rámec kulturních hodnot pedagogického odkazu významných osobností ČR a EU, vybrané světové koncepty, kritická analýza

Studenti předloží seznam nastudované literatury před započetím semestrální práce a s vyučujícím budou revidovat cíle práce. Širším cílem semestrální práce, s rozsahem cca 10NS, je komparace vybraných pedagogických přístupů, resp. škol a jejich možná aplikace do taneční pedagogiky v návaznosti na předmět Úvod do taneční pedagogiky.

Výsledky učení: student dobře porozuměl základním východiskům pedagogické psychologie, zásadním vědeckým konceptům teorie osobnosti a je schopen stanovit i vývojové rozdíly dle věku žáků a zákonitostem pedagogicko-psychologického vývoje žáka.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů