Pedagogická psychologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPP2 ZK 3 10PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata JAROŠOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student by měl být schopen popsat, analyzovat, revidovat a kriticky nahlédnout zvolenou pedagogickou didaktiku, metodiku vedení výuky, měl by vysvětlit použité nástroje pedagogické diagnostiky a zvoleného hodnocení a měl by být schopen komparace popsaných proměnných s všeobecně vědecky uznanými daty a zjištěnými daty pedagogického výzkumu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Úvod do taneční pedagogiky

Obsah kurzu

Předmět Pedagogická psychologie je předmět, jehož přijetí, výuka a zvládnutí může významně ovlivnit kvalitu výuky. Svými tématy, která budou v připravovaném kursu preferována, se dotýká otázek, které způsobují časté problémy u učitele i žáka - studenta.

Cílem je zaměřit se na klíčová témata pedagogické psychologie, jejichž zvládnutí mohou v novém pojetí významně ovlivnit kvalitu výuky. Výběr témat byl učiněn nejen s ohledem na jejich význam pro výchovně vzdělávací proces, ale rovněž s ohledem na danou časovou dotaci. Čtyřmi vymezenými tématy se téma pedagogické psychologie nikterak neredukuje – naopak se posiluje možnost řešení častých problémů mezi žákem a učitelem.

Samozřejmě nevyčerpávají pedagogickou psychologii ve svém komplexu, ale zdůrazňují ty okruhy, které mají ve výchovně vzdělávacím procesu (zejména umělecky zaměřeném) klíčovou úlohu.

Témata:

A. Pedagogicko psychologická diagnostika

Jde o přístup, který není ve školním prostředí příliš užíván. Učiteli, pokud ho bude ovládat, by pomohl vyřešit mnoho problémů (kupř. vztah žák – učitel, žák – žák, žák a jeho sebepojetí.

Výchozím pojmem tohoto přístupu je pojem „úkolová situace“. Jedná se o pojem, který by měl stát na pořadí jakékoli úvahy o tom, co žáci budou dělat (osvojovat si něco nového, jaké jsou jejich dosavadní znalosti a zkušenosti, zda budou pouze presentovat svoji představu….)

Návrh třístupňového diagnostického postupu předpokládá:

1.PRE. Diagnostiku úkolové situace před jejím zadáním (představa, jak má být zvládnuta, příp . korekce žákovy představy s ohledem na emoční, sociální, výkonové dispozice studenta.

2.PAST THROUGH. Na této úrovni jde o diagnostiku toho, jak se daří naplnit primární představu, příp. korekce v průběhu činnosti, nácviku….

3.POST

Závěrečné hodnocení

Tento diagnostický koncept je ovlivněn teorií R. Feuersteina, jeho pojetím instrumentálního učení, fenoménem autoregulace, sebereflexe

B. Aktuální problémy současnosti

Jde o problémy, které jsou nové, vznikly společenským vývojem, školním nařízením. Jejich nezvládnutí přináší problémy, které mají dlouhodobé následky. Kupř. Internet, počítače a počítače ve výuce, multikulturní výchova…, také osobnostní problémy jedince, jeho nepřipravenost, snížená odolnost, sklon k frustraci a stresu. (V minulosti se pozornost soustředila na pedagogicko-psychologický problém – příčinám školní neúspěšnosti. Výsledky na leccos poukázaly – problematika je složitější.

Výsledky učení: Student by měl být schopen popsat, analyzovat, revidovat a kriticky nahlédnout zvolenou pedagogickou didaktiku, metodiku vedení výuky, měl by vysvětlit použité nástroje pedagogické diagnostiky a zvoleného hodnocení a měl by být schopen komparace popsaných proměnných s všeobecně vědecky uznanými daty a zjištěnými daty pedagogického výzkumu.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0.

KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.

SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška probraných témat a znalostí, diskuze na základě předložené kauzaistické seminární práce (10NS)

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita v hodinách, plnění dílčích zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky:

Prezenční forma 10 h. Přednášky – 5x za semestr (2 vyučovací hodiny), teoretický výklad včetně témat, která jsou aplikacemi uvedených problémů. Např. Pozornost zvyšování koncentrace, příčiny stresu u učitele, syndrom vyhoření. Osobnostní rozvoj v humanistickém kontextu.

Distanční forma cca 65 hodin (ověřována bude v hodinách a dále v seminárních pracích, jejichž témata budou studentům zadána). Skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Výuka podporuje samostatnou schopnost přípravy pedagogického vedení žáků po stránce didaktické, metodické, diagnostické, evaluační, osobnostně-rozvojové (sebereflexivní), technické a taxonomické (taxonomie výchovně-vzdělávacích cílů).

Kontakt bude zajištěn

Samostatná práce studenta bezkontaktní výuky obsahuje:

Tematické okruhy:

1/ Pedagogicko-psychologické proměnné v třídním kolektivu, individuální přístup a kolektivní výuka

2/ Vývojové zákonitosti v návaznosti na pedagogickou psychologii

3/ Evaluace žáka a třídního kolektivu, nástroje hodnocení a psychologický význam evaluace

4/ Přehled základních teorií osobnosti, výchovně-vzdělávací proces jako kulturně-hodnotová proměnná v 21. století

5/ Využití nových technologií pro výuku, práce s ověřenými zdroji, pedagogický výzkum pro taneční pedagogy, empirické sondy, kvalitativní a kvantitativní nástroje hodnocení školního výkonu dítěte

6/ Osobnost učitele, sebereflexe, celoživotní vzdělávání, supervize, mentoring

7/ Aktuální otázky a problémy pedagogické psychologie v rychle se měnícím světě 21. století, kulturní bridging, evropský rámec kulturních hodnot pedagogického odkazu významných osobností ČR a EU, vybrané světové koncepty, kritická analýza

Jako výstup z druhého semestru studenti zpracovávají kazuistickou práci z přímé práce se studenty, buď na základě hospitací a observace jiného pedagoga či při vedení vlastní třídy.

Kazuistická práce by měla v rozsahu cca 10 NS mapovat použitou didaktiku, zachycení a revizi sociální interakce pedagog-žák, analýzu zvolených metod a technik pro výuku tance v návaznosti na kurikulum oboru. Práce by měla navázat na předešlou semestrální práci a měla by dokázat přímou a reflektivní aplikaci teoretických konceptů do tvůrčí pedagogické činnosti.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů