Pedagogická psychologie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPP2 zkouška 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BRŮNA

Obsah

Předmět Pedagogická psychologie je předmět, jehož přijetí, výuka a zvládnutí může významně ovlivnit kvalitu výuky. Svými tématy, která budou v připravovaném kursu preferována, se dotýká otázek, které způsobují časté problémy u učitele i žáka - studenta.

Cílem je zaměřit se na klíčová témata pedagogické psychologie, jejichž zvládnutí mohou v novém pojetí významně ovlivnit kvalitu výuky. Výběr témat byl učiněn nejen s ohledem na jejich význam pro výchovně vzdělávací proces, ale rovněž s ohledem na danou časovou dotaci. Čtyřmi vymezenými tématy se téma pedagogické psychologie nikterak neredukuje – naopak se posiluje možnost řešení častých problémů mezi žákem a učitelem.

Samozřejmě nevyčerpávají pedagogickou psychologii ve svém komplexu, ale zdůrazňují ty okruhy, které mají ve výchovně vzdělávacím procesu (zejména umělecky zaměřeném) klíčovou úlohu.

Témata:

A. Pedagogicko psychologická diagnostika

Jde o přístup, který není ve školním prostředí příliš užíván. Učiteli, pokud ho bude ovládat, by pomohl vyřešit mnoho problémů (kupř. vztah žák – učitel, žák – žák, žák a jeho sebepojetí.

Výchozím pojmem tohoto přístupu je pojem „úkolová situace“. Jedná se o pojem, který by měl stát na pořadí jakékoli úvahy o tom, co žáci budou dělat (osvojovat si něco nového, jaké jsou jejich dosavadní znalosti a zkušenosti, zda budou pouze presentovat svoji představu….)

Návrh třístupňového diagnostického postupu předpokládá:

1.PRE. Diagnostiku úkolové situace před jejím zadáním (představa, jak má být zvládnuta, příp . korekce žákovy představy s ohledem na emoční, sociální, výkonové dispozice studenta.

2.PAST THROUGH. Na této úrovni jde o diagnostiku toho, jak se daří naplnit primární představu, příp. korekce v průběhu činnosti, nácviku….

3.POST

Závěrečné hodnocení

Tento diagnostický koncept je ovlivněn teorií R. Feuersteina, jeho pojetím instrumentálního učení, fenoménem autoregulace, sebereflexe

B. Aktuální problémy současnosti

Jde o problémy, které jsou nové, vznikly společenským vývojem, školním nařízením. Jejich nezvládnutí přináší problémy, které mají dlouhodobé následky. Kupř. Internet, počítače a počítače ve výuce, multikulturní výchova…, také osobnostní problémy jedince, jeho nepřipravenost, snížená odolnost, sklon k frustraci a stresu. (V minulosti se pozornost soustředila na pedagogicko-psychologický problém – příčinám školní neúspěšnosti. Výsledky na leccos poukázaly – problematika je složitější.

Výsledky učení: Student by měl být schopen popsat, analyzovat, revidovat a kriticky nahlédnout zvolenou pedagogickou didaktiku, metodiku vedení výuky, měl by vysvětlit použité nástroje pedagogické diagnostiky a zvoleného hodnocení a měl by být schopen komparace popsaných proměnných s všeobecně vědecky uznanými daty a zjištěnými daty pedagogického výzkumu.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student by měl být schopen popsat, analyzovat, revidovat a kriticky nahlédnout zvolenou pedagogickou didaktiku, metodiku vedení výuky, měl by vysvětlit použité nástroje pedagogické diagnostiky a zvoleného hodnocení a měl by být schopen komparace popsaných proměnných s všeobecně vědecky uznanými daty a zjištěnými daty pedagogického výzkumu.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizita: Úvod do taneční pedagogiky

Literatura

Doporučená literatura:

HELUS, Zdeněk. Úvod do psychologie: učebnice pro střední školy a bakalářská studia na VŠ. Praha: Grada, 2011. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3037-0.

KRYKORKOVÁ, Hana a Růžena VÁŇOVÁ. Učitel v současné škole. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2010. ISBN 978-80-7308-301-4.

PELIKÁN, Jiří. Výchova jako teoretický problém. Ostrava: Amosium servis, 1995. ISBN 80-85498-27-8.

SEDLÁČKOVÁ, Daniela. Rozvoj zdravého sebevědomí žáka. Praha: Grada, 2009. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2685-4.

E-learning:

https://moodle.amu.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška probraných témat a znalostí, diskuze na základě předložené kauzaistické seminární práce (10NS)

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita v hodinách, plnění dílčích zadaných úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Výuka předmětu probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky:

Prezenční forma 10 h. Přednášky – 5x za semestr (2 vyučovací hodiny), teoretický výklad včetně témat, která jsou aplikacemi uvedených problémů. Např. Pozornost zvyšování koncentrace, příčiny stresu u učitele, syndrom vyhoření. Osobnostní rozvoj v humanistickém kontextu.

Distanční forma cca 65 hodin (ověřována bude v hodinách a dále v seminárních pracích, jejichž témata budou studentům zadána). Skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Výuka podporuje samostatnou schopnost přípravy pedagogického vedení žáků po stránce didaktické, metodické, diagnostické, evaluační, osobnostně-rozvojové (sebereflexivní), technické a taxonomické (taxonomie výchovně-vzdělávacích cílů).

Kontakt bude zajištěn

Samostatná práce studenta bezkontaktní výuky obsahuje:

Tematické okruhy:

1/ Pedagogicko-psychologické proměnné v třídním kolektivu, individuální přístup a kolektivní výuka

2/ Vývojové zákonitosti v návaznosti na pedagogickou psychologii

3/ Evaluace žáka a třídního kolektivu, nástroje hodnocení a psychologický význam evaluace

4/ Přehled základních teorií osobnosti, výchovně-vzdělávací proces jako kulturně-hodnotová proměnná v 21. století

5/ Využití nových technologií pro výuku, práce s ověřenými zdroji, pedagogický výzkum pro taneční pedagogy, empirické sondy, kvalitativní a kvantitativní nástroje hodnocení školního výkonu dítěte

6/ Osobnost učitele, sebereflexe, celoživotní vzdělávání, supervize, mentoring

7/ Aktuální otázky a problémy pedagogické psychologie v rychle se měnícím světě 21. století, kulturní bridging, evropský rámec kulturních hodnot pedagogického odkazu významných osobností ČR a EU, vybrané světové koncepty, kritická analýza

Jako výstup z druhého semestru studenti zpracovávají kazuistickou práci z přímé práce se studenty, buď na základě hospitací a observace jiného pedagoga či při vedení vlastní třídy.

Kazuistická práce by měla v rozsahu cca 10 NS mapovat použitou didaktiku, zachycení a revizi sociální interakce pedagog-žák, analýzu zvolených metod a technik pro výuku tance v návaznosti na kurikulum oboru. Práce by měla navázat na předešlou semestrální práci a měla by dokázat přímou a reflektivní aplikaci teoretických konceptů do tvůrčí pedagogické činnosti.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů