Pedagogický proseminář 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KPPR1 zápočet 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Obsah

Obsah výuky Pedagogického prosemináře 1 směřuje k hlubšímu pochopení a osvojení si práce s hudbou. Ve výuce je kladen důraz na praktické osvojení si hudebně-pohybových principů a na rozšíření hudebně-pohybových dovedností, které napomáhají hlubšímu propojení tance a hudby.

Předmět je propojen s obsahem výuky předmětů Teorie a dějiny hudby, Klasický tanec, Moderní a současný tanec, Lidový tanec a Taneční výchova. Je učen dvousemestrálně.

Tematické okruhy

Rytmus – hodnoty not, takt, metrum, fráze, střídání těžké a lehké doby, synkopa, pulsace, charakteristiky tanečních rytmů

Tempo – zrychlování, zpomalování, pomlka

Dynamika – dynamické stupně, změny, škály, kvalita pohybu v souvislosti s dynamikou hudby

Vertikální a horizontální hudební vztahy – harmonicko - melodické vztahy, vyjádření melodie pohybem, působení melodiky a harmonie na taneční projev

Základní principy a metody Orffovské školy a základy Body percussion

Cílem předmětu je pochopení a praktické osvojení si hudebně-pohybových pojmů a principů nezbytných pro výuku tance. V prvním semestru se studenti prakticky seznámí s jednotlivými hudebními pojmy a jejich vztahem k pohybu.

Výsledky učení: Studenti získávají nástroje pro rozvíjení rytmiky, muzikality a hudebního vkusu, jejichž aplikaci na vlastní pedagogickou praxi doloží v praktických cvičeních.

Výsledky učení

Studenti získávají nástroje pro rozvíjení rytmiky, muzikality a hudebního vkusu, jejichž aplikaci na vlastní pedagogickou praxi doloží v praktických cvičeních.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Dějiny a teorie hudby, Základy pohybové průpravy

Literatura

Doporučená literatura:

BATTĚKOVÁ, Ludmila.; JURKOVIČ, Pavel.: Co slabika, to muzika v pohybu. Praha: Muzikservis, 2001.

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie,

1935. 84 s.

BLAHUTKOVÁ, Marie a Daniela JONÁŠOVÁ. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4838-6.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-166-4.

EBEN, Petr a Libuše KURKOVÁ. V trávě: 15 dětských tanečních her. Praha: Orbis, 1961.

HURNÍK, Ilja, EBEN Petr. Česká Orffova škola. Praha-Bratislava: Supraphon, 1969.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002.

JURKOVIČ, Pavel, ŽÁČEK, Jiří. Jak počítají koťata. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-789-3.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

KULHÁNKOVÁ, Eva. Hudebně-pohybová výchova. Praha: Portál, 2000-2007. ISBN 978-80-7367-274-4.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s. KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. Knižnice metodické literatury.

KURKOVÁ, Libuše. Tanec a hudba. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

NAVRÁTIL, Miloš. Nástin vývoje evropské hudby 20. století. Ostrava: Montanex, 1996.

RAKOVÁ, Milena. Zpíváme a nasloucháme hudbě s nejmenšími. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-543-1.

OSS, Alex. Zbývá jen hluk. Naslouchání dvacátému století. Praha: Argo, Dokořán 2011. ISBN 978-80-257-0558-2.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

ŠVANDOVÁ, Lenka a Edgar MOJDL. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17 + 1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2011. Pohyb. ISBN 978-80-7068-261-6.

Vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance a choreografie:

BRZKOVÁ, Veronika. Korepetice hodin klasického tance. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2018.

ŠTÁVOVÁ, Helena. Hudba v choreografii. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

Hodnoticí metody a kritéria

reflexe a zpracování zadaných úkolů, prezentace praktických cvičení, zpracování hudebně-pohybového úkolu

Další požadavky – docházka 100%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (observace, rešerše hudebního materiálu k dané věkové skupině)

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9, tj. 90 hodin distančně a 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student prezentuje příklad praktické aplikace a seznam nastudované literatury k daným okruhům.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů