Pedagogický seminář KT 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSKT2 zápočet 4 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem Pedagogického semináře KT 2 je především vedení a trénink samostatné pedagogické praxe tak, aby studenti uplatnili získané znalosti z hodin metodiky klasického tance. Společná setkání a konfrontace studentů umožňují uchopit a zpracovat zadané téma z různých pohledů a zkušeností, rozšiřuje umění komunikace na základě praktické výuky, což vede k rozvíjení kreativity a pedagogického vnímání.

Předmět zcela navazuje na látku metodiky klasického tance 2. ročníku, kdy student probíranou látku postupně zpracuje do výukových kombinací a následných enchaînements.

Cílem výuky je prohloubení pozornosti k verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. V rámci diskuse dochází k hloubkové analýze připravené lekce a zhodnocení její efektivity.

Příklady témat:

1)Výuka klasického tance v příbuzných tanečních a sportovních disciplínách (společenský tanec, gymnastika, krasobruslení) v souvislosti s revizí dovedností žáků a vedení k odlišnému chápání technického i uměleckého výkonu

2)Výuka specifických dovedností prvků a účinných stereotypů klasického tance ve volnočasových tanečních aktivitách

3)Systém vhodného výběru tanečních „čísel“, výrazových tanečních projevů, dramaturgie a cíle veřejných výstupů a zpětná vazba v hodnocení jejich významu a poslání

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia.

Výsledky učení

Cílem výuky je prohloubení pozornosti k verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. V rámci diskuse dochází k hloubkové analýze připravené lekce a zhodnocení její efektivity.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Didaktika a metodika klasického tance

Literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. Florida: University Press of Florida, 2010. ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

WARREN, Gretchen Ward. The Art of Teaching Ballet. Florida: University Press of Florida, 1996. ISBN 978-0813017112.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

prezentace vlastní pedagogické praxe formou videonahrávek, studium literatury a zdrojů na YouTube

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita v hodinách

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 36 hodin distančně, 14 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky:

Vlastní pedagogická praxe:

Každý student bude dvakrát za semestr prezentovat svoji pedagogickou praxi a různé přístupy a podoby vyučovacích hodin, dle konzultace a zadání vedoucího pedagoga. Svoje vyučování natočí na kameru a zašle s patřičným komentářem o metodách, přístupu, korekcích a hodnocení žáků pedagogovi předmětu, který ho prostuduje a studentovi nejlépe v rámci kontaktní výuky nebo při individuální konzultaci dá zpětnou vazbu. Samozřejmě může být použita i písemná forma zpětné vazby nebo pomocí Skypu. Pokud student nemá vlastní pedagogickou praxi, musí si sám zorganizovat výuku na zadané téma tak, aby mohl natočit svůj pedagogický výstup.

Studium literatury:

Nastudování vybrané literatury patří k základním úkolům samostudia, studentům budou zadávána určená témata k prostudování na základě různých zdrojů. V rámci kontaktní výuky budou studenti analyzovat, srovnávat a aplikovat ve výuce získané vědomosti, které podrobí vlastnímu kritickému myšlení.

Příklady témat:

1)Práce s osnovami a školními vzdělávacími koncepcemi

2)Hlavní znaky škol klasického tance vzhledem k historii a současnému eklektickému přístupu

3)Zpětně vazební procesy, evaluace, diskuze s rodiči

Internetové zdroje:

K dalšímu získávání informací budou používány internetové zdroje, především YouTube, kdy studenti opět k daným tématům budou vyhledávat patřičné odkazy (minimálně čtyři k jednomu tématu), které si vzájemně budou předávat a získané informace a poznatky aplikují v rámci kontaktní praktické výuky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů