Pedagogický seminář KT 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSKT3 zápočet 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Pedagogický seminář KT 3 dále rozvíjí samostatnou pedagogickou praxi z předchozího ročníku tak, aby studenti kombinovali získané znalosti z hodin metodiky klasického tance a tohoto semináře. Společná setkání a konfrontace studentů umožňují uchopit a zpracovat zadané téma z různých pohledů a zkušeností, rozšiřují umění komunikace na základě praktické výuky. V rámci diskuse dochází k hloubkové analýze připravené lekce a zhodnocení její efektivity.

Předmět zcela navazuje na látku metodiky klasického tance 2. a 3. ročníku, kdy student probíranou látku postupně zpracuje do výukových kombinací a následných enchaînements.

Cílem výuky je další rozvoj pozornosti k verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. Kvalitativně se dále rozvíjí kreativita a pedagogické vnímání na příkladech vyučování.

Příklady témat:

1)Organizace hodiny ve vztahu k cílům dané vzdělávací instituce

2)Otázka sebeřízení a disciplíny

3)Rozvoj a využití psychické kondice a zkušeností v zátěžových situacích

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia.

Výsledky učení

Cílem výuky je další rozvoj pozornosti k verbálnímu projevu, schopnosti práce s hudbou a korepetitorem, názorné demonstraci a odborné korekci. Kvalitativně se dále rozvíjí kreativita a pedagogické vnímání na příkladech vyučování.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Didaktika a metodika KT

Literatura

Doporučená literatura:

FOSTER, Rory. Ballet Pedagogy: The Art of Teaching. Florida: University Press of Florida, 2010. ISBN 978-0813034591.

GRANT, Gail. Technical manual and dictionary of classical ballet. 2. revised edition. New York: Dover Publications, 1967.

WARREN, Gretchen Ward. The Art of Teaching Ballet. Florida: University Press of Florida, 1996. ISBN 978-0813017112.

E-learning: https://moodle.amu.cz

YOU TUBE – odkazy k daným tématům

Bakalářské a magisterské diplomové práce

Hodnoticí metody a kritéria

prezentace vlastní pedagogické praxe formou videonahrávek, studium literatury a zdrojů na YouTube

Další požadavky: Docházka 100%, aktivita v hodinách

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky:

Vlastní pedagogická praxe

Každý student bude dvakrát za semestr prezentovat svoji pedagogickou praxi, kterou natočí na kameru a zašle s patřičným komentářem svému pedagogovi, který ji prostuduje a studentovi nejlépe v rámci kontaktní výuky dá zpětnou vazbu. Samozřejmě může být použita i písemná forma zpětné vazby nebo pomocí Skypu. Pokud student nemá vlastní pedagogickou praxi, musí si sám zorganizovat výuku na zadané téma tak, aby mohl natočit svůj pedagogický výstup.

Studium literatury

Nastudování vybrané literatury patří k základním úkolům samostudia, studentům budou zadávána určená témata k prostudování na základě různých zdrojů. V rámci kontaktní výuky budou studenti analyzovat, srovnávat a aplikovat ve výuce získané vědomosti, které podrobí vlastnímu kritickému myšlení.

Příklady témat:

4)Systém záznamu, poznámek a komentářů ke cvičením

5)Výukové prostory - podmínky k zajištění podmínek a atmosféry výuky

6)Otázka celoživotního vzdělávání pedagogů, prokazování rozvoje pedagogických způsobilostí, soulad, teorie, praxe a zkušeností

Internetové zdroje

K dalšímu získávání informací budou používány internetové zdroje, především YouTube, kdy studenti opět k daným tématům budou vyhledávat patřičné odkazy (minimálně čtyři k jednomu tématu), které si vzájemně budou předávat a získané informace a poznatky aplikují v rámci kontaktní praktické výuky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů