Pedagogický seminář TaV 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSTV1 Z 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Didaktika a metodika TaV

Prerekvizita – Pedagogický proseminář

Obsah kurzu

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář TaV 1 je zaměřen především na rozvíjení samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti z hodin Didaktiky a metodiky TaV, na jejichž látku navazuje a rozvíjí ji směrem k podchycení a rozvoji tvořivého potenciálu dětí.

Předmět je úzce propojen s předměty Didaktika a metodika TaV.

Tematické okruhy

-Základní stavba hodiny – struktura, motivace, téma, pedagogický záměr

-tělo – správné držení těla, jednotlivé části těla, artikulace pohybu, orientační místa na těle

-základní polohy těla – leh, sed, klek, stoj

-průpravná cvičení jednotlivých svalových oblastí

-cítění tělesné osy, tělesná vertikála

-jednoduchý pohyb po prostoru – chůze, běh, poskok, cval

-vědomá práce se svalovým napětím různých částí těla, uvolnění, dynamika pohybu

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-166-4.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 194 s. ISBN 80-7068-106-3.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu pro Lidové školy umění. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1981. 101 s

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

POLÁKOVÁ, Marta, Pucová Markéta. Kreatívny tanec, Bratislava, Byť v pohybe 2016, ISBN 978-80-971177-1-9.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS-ARTAMA Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007. Pohyb. ISBN 978-80-7068-210-4.

ŠVANDOVÁ, Lenka a Edgar MOJDL. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17 + 1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2011. Pohyb. ISBN 978-80-7068-261-6.

Doporučená literatura

TUFNELL,Miranda, CRICKMAY, Chris.Body Space Image,Notes Towards Improvisatition and Performance,

London1990. ISBN 978-1-85273-041-3.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické účasti na semináři, student na základě probraných tematických okruhů vytvoří a prezentuje taneční hru nebo technické cvičení pro zadanou věkovou skupinu.

Další požadavky: tvorba portfolia (observace), zpracování zadaných úkolů a jejich praktická prezentace, orientace v problematice tematických okruhů obou semestrů, docházka 100 %.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-ze tří observací absolvovaných v rámci hlavního předmětu student připraví ústní

-reflexe se zaměřením na probírané okruhy a přístup pedagoga na hodině

-nastudování zadané literatury k daným tématům

-vytvoření videozáznamu z výuky, na kterém je zachyceno zpracování zadání na základě probraných tematických okruhů

Tematické okruhy

-základní stavba hodiny – struktura, motivace, téma, pedagogický záměr

-tělo – správné držení těla, jednotlivé části těla, artikulace pohybu, orientační místa na těle

-základní polohy těla – leh, sed, klek, stoj

-průpravná cvičení jednotlivých svalových oblastí

-cítění tělesné osy, tělesná vertikála

-vědomá práce se svalovým napětím různých částí těla, uvolnění, dynamika pohybu

Student na základě probraných okruhů vytvoří a prezentuje taneční hru nebo technické cvičení pro zadanou věkovou skupinu.

Předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům.

Doloží alespoň tři absolvované hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů