Pedagogický seminář TaV 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KSTV1 zápočet 4 10 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 93 až 113 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář TaV 1 je zaměřen především na rozvíjení samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti z hodin Didaktiky a metodiky TaV, na jejichž látku navazuje a rozvíjí ji směrem k podchycení a rozvoji tvořivého potenciálu dětí.

Předmět je úzce propojen s předměty Didaktika a metodika TaV.

Tematické okruhy

-Základní stavba hodiny – struktura, motivace, téma, pedagogický záměr

-tělo – správné držení těla, jednotlivé části těla, artikulace pohybu, orientační místa na těle

-základní polohy těla – leh, sed, klek, stoj

-průpravná cvičení jednotlivých svalových oblastí

-cítění tělesné osy, tělesná vertikála

-jednoduchý pohyb po prostoru – chůze, běh, poskok, cval

-vědomá práce se svalovým napětím různých částí těla, uvolnění, dynamika pohybu

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Výsledky učení

Cílem studia předmětu je

-rozvoj samostatného pedagogického myšlení a tvůrčího potenciálu a uplatnění získaných znalostí formou tvorby zadání nebo tvorby her rozvíjejících tvořivý potenciál a přirozený pohyb dítěte s přihlédnutím k věkové kategorii.

-praktický rozvoj samostatné pedagogické práce, uvědomění si úlohy a role pedagoga, formování individuálního pedagogického stylu a přímá konfrontace s reálnými situacemi formou výuky na vybraných státních institucích (ZUŠ), nebo v soukromých tanečních studiích.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Didaktika a metodika TaV

Prerekvizita – Pedagogický proseminář

Literatura

Povinná literatura

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2004. Texty pro distanční studium. ISBN 80-7290-166-4.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. 194 s. ISBN 80-7068-106-3.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu pro Lidové školy umění. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 1981. 101 s

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

POLÁKOVÁ, Marta, Pucová Markéta. Kreatívny tanec, Bratislava, Byť v pohybe 2016, ISBN 978-80-971177-1-9.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS-ARTAMA Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007. Pohyb. ISBN 978-80-7068-210-4.

ŠVANDOVÁ, Lenka a Edgar MOJDL. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17 + 1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, útvar Artama, 2011. Pohyb. ISBN 978-80-7068-261-6.

Doporučená literatura

TUFNELL,Miranda, CRICKMAY, Chris.Body Space Image,Notes Towards Improvisatition and Performance,

London1990. ISBN 978-1-85273-041-3.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické účasti na semináři, student na základě probraných tematických okruhů vytvoří a prezentuje taneční hru nebo technické cvičení pro zadanou věkovou skupinu.

Další požadavky: tvorba portfolia (observace), zpracování zadaných úkolů a jejich praktická prezentace, orientace v problematice tematických okruhů obou semestrů, docházka 100 %.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-ze tří observací absolvovaných v rámci hlavního předmětu student připraví ústní

-reflexe se zaměřením na probírané okruhy a přístup pedagoga na hodině

-nastudování zadané literatury k daným tématům

-vytvoření videozáznamu z výuky, na kterém je zachyceno zpracování zadání na základě probraných tematických okruhů

Tematické okruhy

-základní stavba hodiny – struktura, motivace, téma, pedagogický záměr

-tělo – správné držení těla, jednotlivé části těla, artikulace pohybu, orientační místa na těle

-základní polohy těla – leh, sed, klek, stoj

-průpravná cvičení jednotlivých svalových oblastí

-cítění tělesné osy, tělesná vertikála

-vědomá práce se svalovým napětím různých částí těla, uvolnění, dynamika pohybu

Student na základě probraných okruhů vytvoří a prezentuje taneční hru nebo technické cvičení pro zadanou věkovou skupinu.

Předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům.

Doloží alespoň tři absolvované hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů