Základy taneční produkce a dramaturgie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTPD2 zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět navazuje na Základy taneční produkce a dramaturgie 1 a získané poznatky obohacuje o poznatky k dramaturgické výstavbě taneční inscenace a produkčním zajištěním konkrétního projektu. Studenti se seznamují i s problematikou fundraisingu, propagace, PR a řízení týmu. Rozšiřují svůj přehled v současném tanečním dění, zároveň získávají jasnější představu o umělecké praxi.

Témata jednotlivých přednášek se vztahují k dramaturgii a produkci konkrétního projektu:

-dramaturgické a režijní postupy, taneční typologie, dramatické systémy, rozbor vybraného výstupu či scény

-koncepce, improvizace a fixace choreografického pojetí techniky a výrazu, jevištní interakce

-anotace projektu, formulace záměru, stanovení základní strategie

-harmonogram a časové plánování projektu

-rozpočet projektu, fundraising z veřejného i soukromého sektoru

-nezávislé subjekty a jejich existence, financování, grantová politika ČR a dotační programy pro taneční umění

-řízení realizačního postupu (koprodukce s ostatními organizačními a ekonomickými týmy)

-sestava realizačního týmu a integrace osobitých přístupů, personální zabezpečení a týmová práce, vedení a komunikace

-řízení lidí, týmu, komunikační dovednosti

-marketing, propagace, reklama

-PR, vztah k veřejnosti a publiku, styk s médii

-evaluace projektu, postprodukce, pravidelné hodnocení interpretačních výkonů a udržitelnosti titulu na repertoáru

Výsledky učení: Na konci semestru student ovládá základní znalosti z dramaturgické stavby tanečního díla, dokáže srovnat kompozice odlišných inscenací stejného titulu a syžetu. Umí sestavit anotaci projektu, je schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení a doložit ji adekvátním rozpočtem. Dokáže sestavit propagační strategii projektu, pracovat v týmu na zadaném úkolu, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu i konceptu žádosti o grantovou podporu jednoduchého projektu z dotačních veřejných zdrojů, potřeby týmu a kooperace.

Výsledky učení

Výsledky učení: Na konci semestru student ovládá základní znalosti z dramaturgické stavby tanečního díla, dokáže srovnat kompozice odlišných inscenací stejného titulu a syžetu. Umí sestavit anotaci projektu, je schopen argumentovat jedinečnost záměru, formy i způsobu uvedení a doložit ji adekvátním rozpočtem. Dokáže sestavit propagační strategii projektu, pracovat v týmu na zadaném úkolu, rozumí obsahu práce produkčního při přípravě jednoduchého projektu i konceptu žádosti o grantovou podporu jednoduchého projektu z dotačních veřejných zdrojů, potřeby týmu a kooperace.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura:

BAČUVČÍK, Radim. Marketing kultury: divadlo, koncerty, publikum, veřejnost. Zlín: VeRBuM, 2012. ISBN 978-80-87500-17-0

DVOŘÁK, Jan. Kreativní management pro divadlo, aneb, O divadle jinak: kapitoly k tématu realizace divadla. 2. vyd. Praha: Pražská scéna, 2004. Teatrologie. ISBN 80-86102-53-X.

KOLDA, Martin: Problematika tanečního managementu. Magisterská práce HAMU, 2013

NÁVRATOVÁ, Jana: Tanec v datech 3, Současný tanec. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-405-2 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 1, Vzdělávání. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-381-9 ISSN 2570-8384

VAŠEK, Roman: Tanec v datech 2, Balet. Praha: Institut umění - Divadelní ústav, 2017. ISBN 978-80-7008-396-3 ISSN 2570-8384

VOJÍK, Vladimír. Podnikání v kultuře a umění: Arts management. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-402-4.

Hodnoticí metody a kritéria

seminární práce – anotace projektu, formulace záměru, harmonogram a rozpočet jednoduchého projektu

Další požadavky: Docházka 80%, aktivita v hodinách

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Student v rámci bezkontaktní výuky:

V závislosti na vybraném projektu student zpracovává samostatné úkoly, rozbory scénářů a děl, přehledy kulturního dění v regionu, grantové podpory tanečního umění, existence tanečních těles atp. Na konci semestru odevzdá anotaci konkrétního projektu včetně jednoduchého plánu a rozpočtu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů