Tanec po roce 1945 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTPR2 zkouška 3 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět Tanec po roce 1945 2 má podobu přednášky, poskytující přehled o vývoji uměleckého tance především v Evropě v období po roce 1945 a o výrazných tendencích, přístupech a podobách uměleckého tance a dalších vybraných problémových okruzích. Usiluje o plastické zachycení situace v obou částech rozdělené Evropy, společných rysů i specifik, vzájemných interakcí. Do evropského kontextu je vsazeno i dění v Československu. Vedle výkladu a studia literatury tvoří podstatnou obsahovou část filmové záznamy choreografických děl a další materiály. V druhé části předmětu postupuje výklad podle vybraných problémových okruhů.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o vývoji a podobách tanečního umění bezprostřední minulosti jako oporu pro chápání současné situace, podob a místa tance v současné kultuře.

Témata přednášek předmětu Tanec po roce 1945 2 :

1.Taneční umění ve východním bloku a v Čechách v 70. a 80. letech – symfonický balet – Grigorovič, interakce Z-V - soutěže v uměleckém tanci a jejich vliv na intepretaci, vliv školství – “národní” styly, interpret-virtuóz – Pliseckaja apod., “politické uvolnění” – moderní tanec v profesionálním i v amatérském tanci; Pavel Šmok a jeho choreografická tvorba

2.Přelom 80. a 90. let – proměna společenské situace, umělecký tanec – contemporary dance, změna choreografické faktury (od přehlednosti k překrývání), problém koncepce velkých baletních souborů, osobnosti a pojetí choreografické tvorby; Contemporary dance v Čechách v 90. letech, proměny choreografie v bývalém Sovětském svazu – Jelizarjev, Brjancev a Ejfman.

3.Narativní choreografie a její vývoj – Petit, Tomskij: Bachčisarajská fontána, Ek, DV8, M. Bourne. Abstraktní choreografie – Kylián.

4.Tanec a film a tanec a video; Rekonstrukce, poučená intepretace, choreografické dědictví

5.Současná choreografická tvorba – vývoj po roce 2000, diskuse o perspektivách a znacích současného tanečního umění

Výsledky učení: Student se orientuje v kontextu dějin tanečního umění v Evropě po roce 1945.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student se orientuje v kontextu dějin tanečního umění v Evropě po roce 1945.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Přehled dějin tance a baletu 1, 2 a Dějiny tance a baletu v Čechách 1, 2

Literatura

Soubor prezentací k přednáškám

Povinná literatura:

BREMSER, Martha. Fifty contemporary choreographers: second edition. 2. vyd. London, New York: Routledge, 2011. ISBN 978-0-415-38082-9.

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

GARCÍA MÁRQUEZ, Gabriel. Sto roků samoty. Praha: Odeon, 2015. ISBN 978-80-207-1668-2.

LANZOVÁ, Isabelle; GREMLICOVÁ, Dorota; NĚMEČKOVÁ, Elvíra; VAŠEK, Roman. Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou. Praha: Institut umění – Divadelní ústav, 2011. ISBN 978-80-7008-267-6.

VAŠUT, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku, Praha: Nakladatelství Akropolis, 1997. ISBN 80-85770-53-9.

Taneční listy (1989-2006)

Videa – internetové zdroje a knihovna HAMU

John Neumeier: Othello (1985) nebo Illusionen wie Schwannensee (1976), 1 nenarativní dílo

W. Forsythe: Steptext nebo Gänge

M. Ek: Giselle, Dům Bernardy Alby nebo Carmen

P. Bausch: Café Müller, Svěcení jara, film Pina

Pierre Lacotte: La Sylphide

  1. léta

J. Kylián: No more play, Wings of Wax, Indigo Rose, Double You

O. Naharin: Perpetuum

N. Duato: Jardi tancat

DV8: Strange Fish

M. Bourne: Swan Lake

Triadický balet

https://www.youtube.com/watch?v=mHQmnumnNgo&frags=pl%2Cwn

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška z látky probrané v obou semestrech

Další požadavky: docházka 100%; zapojení do diskuse; studium povinné literatury a zhlédnutí videozáznamů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní a bezkontaktní výuky v poměru cca 1:6.

Přednášky 10 hodin, distanční forma cca 65 hodin, skupinové a individuální konzultace podle domluvy.

Samostatná práce studenta:

Studium povinné literatury a videozáznamů, zpracování písemných poznámek

Písemné úkoly

Formulování otázek pro konzultace

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

Telefonicky, elektronicky (e-mail, Skype apod.)

Prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci (sociální sítě, moodle atd.)

Samostatná práce podle tematických okruhů:

1.Taneční umění ve východním bloku a v Čechách v 70. a 80. letech: student prostuduje prezentaci, přečte Vašut, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku a s použitím další vyhledané literatury (slovníky, Taneční listy) zpracuje přehled o souborech Balet Praha a Pražský komorní balet. Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě. Zhlédne zadané videozáznamy děl Brjanceva, Jelizarjeva a Ejfmana pro následující přednášku.

2.Přelom 80. a 90. let: student prostuduje prezentaci, z knihy Bremser, Martha: Fifty contemporary choreographers zpracuje jednu osobnost. Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě.

3.Narativní a nenarativní choreografie: student prostuduje prezentaci, přečte Lanzová, Isabelle; Gremlicová, Dorota; Němečková, Elvíra; Vašek, Roman: Různé břehy. Choreograf Jiří Kylián mezi Haagem a Prahou, především pasáže a kapitoly věnované choreografické tvorbě a specifikům jeho stylu (s. 22-25, 38-47, 60-62, 77-87, 118-132) a zpracuje poznámky. Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě.

4.Tanec a film a tanec a video; Rekonstrukce, poučená intepretace, choreografické dědictví: student prostuduje prezentaci. Průběžně sleduje povinné videozáznamy a pořizuje k nim poznámky v zadané formě. Zformuluje svoje téma pro diskusi na závěrečné hodině, zpracuje stručný referát s ukázkou.

5.Současná choreografická tvorba: student přečte Eco, Umberto: Skeptikové a těšitelé a zpracuje poznámky, přečte román García Márquez, Gabriel. Sto roků samoty a zpracuje reflexi. Dokončí práci s povinnými videozáznamy.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů