Taneční výchova 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTV2 zkouška 4 28 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Výuka předmětu Taneční výchova 2 se zaměřuje na projev dítěte, jeho harmonický rozvoj, přirozený pohyb, tvořivost a rozvoj celé dětské osobnosti. Student získá elementární informace týkající se potřeb dítěte v daném věku, vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací. Je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte.

Předmět úzce souvisí s předměty Pedagogický proseminář a Základy pohybové průpravy.

Cílem předmětu je seznámení se se základními charakteristikami a specifikami taneční výchovy dětí jednotlivých věkových kategorií od předškolního věku po starší školní věk (3-15 let) a zároveň naučit se pracovat s představou a přiměřeným způsobem umět zprostředkovat pohybové principy.

Doporučenou složkou předmětu Taneční výchova je návštěva představení tvořivé taneční výchovy.

Výuku ve druhém semestru doplňuje intenzivní soustředění, během něhož bude ucelen obsah látky probírané v obou semestrech a zdůraznění okruhů, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky.

Tematické okruhy:

-Práce se skupinou dětí a s principem hry.

-Správně fungující pohyb.

-Hledání a objevování vlastních fyzických a psychických možností.

-Vytváření společné činnosti.

-Improvizace a specifika tvůrčího procesu v dané věkové kategorii.

Výsledky učení: Student chábe potřeby dítětě v daném věku, je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte. Dokáže aplikovat vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student chábe potřeby dítětě v daném věku, je si vědom odlišností daných vývojových stádií dítěte. Dokáže aplikovat vhodné a inspirující motivace a kompetence, které se u dětí rozvíjí pohybem a tvořivou prací.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický proseminář, Základy pohybové průpravy

Literatura

Doporučená literatura:

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. 2. vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005. 63 s. ISBN 80-7290-166-4.

BLAŽÍČKOVÁ, E., LISNEROVÁ, R. a kol. Taneční a pohybová výchova na 1. Stupni základní školy. Praha: Společnost pro taneční a múzickou výchovu, 2011. ISBN: 978-80-905136-0-0.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0.

JEŘÁBKOVÁ, J., LAZAROVÁ, J., RUML, J. Od jara do zimy. Praha: Rotag, 2002. ISBN: 80-901182-9-1.

KRÖSCHLOVÁ, J. Výrazový tanec. Praha: NIPOS – ARTAMA, 2002. ISBN: 80-7068-106-3.

LÁZŇOVSKÁ, L. a kolektiv. Dítě a umění. Praha: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, 2007.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: deset lekcí pro začínající pedagogy. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2007. 93 s. ISBN 978-80-7068-214-2.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering: (základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania). 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 166 s. ISBN 978-80-89439-50-8.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 93 s. ISBN 978-80-7068-234-0.

Taneční výchova a kulturní kapitál: celostátní sympozium o taneční výchově na přelomu tisíciletí: sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008. 85 s. ISBN 978-80-7068-226-5.

E-learning:

https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška spočívá v ukázce předvedení využití principu hry či vedené improvizace při práci s dětmi dané věkové kategorie, kterými se pedagog snaží dosáhnout předem definované pohybové kvality. Odevzdá písemné zpracování metodiky daného zadání v rozsahu 5-6 NS. Součástí je i ústní prověrka praktických a teoretických znalostí.

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce.

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:3, tj. 72 hodin distančně,

28 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a

kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace,

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

-seznámení a orientace v základní literatuře v daném oboru

-student absolvuje v daném semestru další 3 observace a vytvoří strukturovaný záznam, který je podkladem k diskusi v kontaktní výuce

-aplikuje a ověřuje si inspirační zdroje ze svých observací ve vlastní pedagogické praxi a informuje svého pedagoga

-na základě daných tematických okruhů propojuje teoretické vědomosti a inspirační zdroje do své praktické výuky a připravuje si svůj pedagogický výstup k závěrečné zkoušce

Tematické okruhy:

-Práce se skupinou dětí a s principem hry.

-Správně fungující pohyb.

-Hledání a objevování vlastních fyzických a psychických možností.

-Vytváření společné činnosti.

-Improvizace a specifika tvůrčího procesu u dětí dané věkové kategorie.

V souladu s tematickými okruhy 1. ročníku si student připraví pedagogický výstup na principu hry či vedené improvizace při práci s dětmi dané věkové kategorie, kterými se pedagog snaží dosáhnout předem definované pohybové kvality.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů