Taneční výchova dětí 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KTVD2 zápočet 3 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 68 až 83 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsah výuky Taneční výchova dětí 2 se zaměřuje zejména na pedagogický záměr a praktické seznámení se s nástroji pro naplnění tohoto záměru potřebné. Ve výuce je kladen důraz na prohloubení tvůrčího pedagogického myšlení, samostatné uvažování a schopnosti reflektovat.

Předmět navazuje na výuku Pedagogický proseminář. Je učen dvousemestrálně.

Cílem předmětu je prohloubení samostatného tvůrčího pedagogického myšlení. Student si prakticky osvojuje práci s odborným materiálem, vyhledáváním inspirace, vytěžení vlastní zkušenosti, a to vše pro formulaci, přípravu a realizaci jednoduchého pedagogického záměru a tvůrčího postupu. Klade se důraz na aktivní účast ve výukovém procesu formou výběru výukových metod a forem vyučování, které jsou předpokladem pro rozvoj přirozeného pohybu s respektem k věkovým a osobnostním specifikům dětí.

Povinnou složkou předmětu Taneční výchova dětí je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Tematické okruhy

-Horizontála – mobilita

-Střed těla – bytí v přítomnosti

-Váhová centra – komunikace

-Linie v těle – artikulace

Výsledky učení: Student po absolvování předmětu formuluje pedagogický záměr, tedy co lze skrze zvolené téma v dětech vychovat, zpřítomnit. Využívá nástroje k naplnění cíle, zejména dotek, dech, pohyb, představu, rekvizitu, konkrétní pomůcku. Do své práce zapojuje hru, technické cvičení nebo vedenou improvizaci. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně zhodnotit v seminární práci.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student po absolvování předmětu formuluje pedagogický záměr, tedy co lze skrze zvolené téma v dětech vychovat, zpřítomnit. Využívá nástroje k naplnění cíle, zejména dotek, dech, pohyb, představu, rekvizitu, konkrétní pomůcku. Do své práce zapojuje hru, technické cvičení nebo vedenou improvizaci. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně zhodnotit v seminární práci.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity - Pedagogický proseminář

Literatura

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ,Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210- 4

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

Hodnoticí metody a kritéria

vypracování seminární práce na zvolené téma v rozsahu 3-5 NS, její ústní obhajoba a diskuze

Další požadavky: docházka 100%, aktivita ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky, aktivní účast na oborové celostátní přehlídce dětí a písemný výstup z ní v rozsahu 2-3NS

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. cca 40 hodin distančně,

10 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky v letním semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium v rámci bezkontaktní výuky a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Tematické okruhy:

Horizontála - mobilita

Střed těla - bytí v přítomnosti

Váhová centra - komunikace

Linie v těle – artikulace

Student prezentuje příklady praktické aplikace probíraných tematických okruhů v jednoduchém pedagogickém záměru.

Předloží seznam utříděných odborných informací a inspiračních zdrojů k následným tematickým okruhům.

V seminární práci samostatně formuluje téma a pedagogický záměr, popíše nástroje potřebné k naplnění záměru a naplní předepsanou formu výuky.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů