Úvod do taneční pedagogiky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KUTP1 Z 4 10SS česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu je student schopen srozumitelného a logického výkladu metodiky tance.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Klasický tanec / Lidový tanec / Moderní a současný tanec / Taneční výchova, Pedagogický proseminář

Obsah kurzu

Předmět obsahuje úvod do teorie a praxe pedagogiky tance, zabývá se problematikou přístupu k žákům, pedagogického projevu, formuluje hlavní principy didaktiky tance, organizaci vyučovacích procesů a teorii taneční techniky. Součástí studia je rozbor pedagogických výstupů.

Cílem studia je získání teoretických znalostí vývoje taneční pedagogiky, přehledu o různých školách a systémech výuky. Pochopení základů motivace dětí pro určitou činnost, zvládnutí vytváření cvičení pro jednotlivé svalové skupiny, klouby a kompletní pohybový aparát na základní a mírně pokročilé úrovni odpovídající věku a vyspělosti dětí. Využívání základních pojmů – tvar, rytmus, dynamika pohybu a práce s těmito principy v praktické rovině. Osvojení si pojmu taneční hry, které jsou zdrojem pohybových, prostorových i hudebních zkušeností.

Předmět je propojen s Pedagogickým proseminářem a předměty Klasický tanec / Lidový tanec / Moderní a současný tanec / Taneční výchova a rozšiřuje přípravu studentů na rozbor a využití základních pojmů taneční pedagogiky.

Výuka je založena na zpracovávání zadaných úkolů, které se detailně opírají o způsob vedení taneční lekce v různých etapách studia tance (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí) a v různých vyučovacích systémech směřujících k osvojení si základů pedagogických přístupů ve výuce tance (střední odborné školy, soubory, soukromá studia, ZUŠ, zájmová umělecká činnost).

Tematické okruhy výuky poskytují přehled didaktických postupů v kontextu s dějinami taneční pedagogiky, vznikem a rozvojem kánonu klasické, moderní, lidové taneční techniky a baletu:

1)organizace výuky (podle cílové skupiny žáků nebo osnov)

2)učební plány

3)hudební doprovod I (pravidla spolupráce s korepetitorem, systémem hudebního frázování, významu preparací a závěrů, hudební improvizace, tempa, dynamiky, s ohledem na specifický účel hudebního doprovodu k baletním exercice.)

4)hudební doprovod II (pravidla práce s hudební nahrávkou, její editací, hudební literaturou, s ohledem na specifický účel odpovídající lekci nebo zkoušce repertoáru)

5)školy klasického tance (ruská, francouzská, dánská, italská, anglická a americká)

Výuka na bázi širokého záběru znalostí zvyšuje nároky na pedagogické vedení a také umožňuje rozvoj schopností tanečníků a jejich výkonů. Současně ovlivňuje inspiraci choreografů, a tím celý vývoj tance.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BLASIS, Carlo. Základní pojednání o theorii a praxi tanečního umění. Praha: Athos, 1947. 63 stran.

JANEČEK, Václav. Úvod do taneční pedagogiky. Vyd. 1. Praha: NAMU, 2013. 91 s. ISBN 978-80-7331-267-1.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: metodická příručka pro učitele tlesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. Edice metodických příruček.

MEJOVÁ V., BAZAROVOVÁ N.: Abeceda klasického baletu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. 3. vydání. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951. 181 s.

Doporučená literatura:

AU, Susan. Ballet & modern dance. New York, N. Y.: Thames and Hudson, 1988. ISBN 0500202192.

COHAN, Selma Jeanne: Encyclopedie of Dance, New York: Oxford University Press, 1998, ISBN 9780195173697.

COPELAND, Roger: What is Dance?, New York: Oxford University Press, 1983.

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 0873229436.

KERSLEY, Leo a Janet SINCLAIR. A dictionary of ballet terms. 3d rev. [ed.]. London: A. & C. Black, 1977. ISBN 071361384X.

KOEGLER, Horst. The concise Oxford dictionary of ballet. 1. Publ. London: Oxford University Press, 1977. 8, 583 s. ISBN 0-19-311314-7.

ROYCE PETERSON, Anya: The Antropology of Dance, Bloomington: Indiana University Press, 1977.

SCHORER, Suki a Russell LEE. Suki Schorer on Balanchine technique. New York: Distributed by Random House, c1999. ISBN 0679450602.

STUART, Muriel, Lincoln KIRSTEIN a Carlus DYER. The classic ballet: basic technique and terminology. Gainesville: University Press of Florida, 1998. ISBN 0813016177.

WARREN, Gretchen Ward a Susan COOK. Classical ballet technique. Tampa: University of South Florida Press, c1989. ISBN 0813008956.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita ve výuce, plnění zadaných úkolů v rámci samostatné činnosti studenta v distanční formě, příprava ročníkové písemné práce

Další požadavky - docházka 100%, doklad o absolvovaných hospitacích

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:9, tj. 90 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Tematické okruhy:

1)komplementární cvičení (relaxace, kompenzace, posilování, protahování)

2)improvizace na vhodné dětské motivy

3)taneční hry

4)schéma výuky (naučit, procvičit, zafixovat, rozvíjet)

Student podle tematických okruhů vypracuje krátkou písemnou analýzu a reflexi daného tématu (1 – 3 NS).

Připraví prezentaci příkladů praktické aplikace k daným okruhům.

Předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům.

Absolvuje alespoň tři hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích dle konzultace s pedagogem.

Vytváří záznam praktických výstupů ve školním nebo uměleckém profesním prostředí, a to jak písemnou, tak obrazovou formou. Komentuje podklady zaslané vyučujícím a studenty na sdílené platformě.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů