Úvod do taneční pedagogiky 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KUTP2 zkouška 4 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 90 až 110 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Obsah

Předmět obsahuje úvod do teorie a praxe pedagogiky tance, zabývá se problematikou přístupu k žákům, pedagogického projevu, formuluje hlavní principy didaktiky tance, organizaci vyučovacích procesů a teorii taneční techniky. Součástí studia je rozbor pedagogických výstupů.

Cílem studia je získání teoretických znalostí vývoje taneční pedagogiky, přehledu o různých školách a systémech výuky. Pochopení základů motivace dětí pro určitou činnost, zvládnutí vytváření cvičení pro jednotlivé svalové skupiny, klouby a kompletní pohybový aparát na základní a mírně pokročilé úrovni odpovídající věku a vyspělosti dětí. Využívání základních pojmů – tvar, rytmus, dynamika pohybu a práce s těmito principy v praktické rovině. Osvojení si pojmu taneční hry, které jsou zdrojem pohybových, prostorových i hudebních zkušeností.

Předmět je propojen s Pedagogickým proseminářem a předměty Klasický tanec / Lidový tanec / Moderní a současný tanec / Taneční výchova a rozšiřuje přípravu studentů na rozbor a využití základních pojmů taneční pedagogiky.

Výuka je založena na zpracovávání zadaných úkolů, které se detailně opírají o způsob vedení taneční lekce v různých etapách studia tance (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí) a v různých vyučovacích systémech směřujících k osvojení si základů pedagogických přístupů ve výuce tance (střední odborné školy, soubory, soukromá studia, ZUŠ, zájmová umělecká činnost).

Výuku ve druhém semestru doplňuje intenzivní soustředění, během něhož bude ucelen obsah látky probírané v obou semestrech a zdůraznění okruhů, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky.

Tematické okruhy výuky poskytují přehled didaktických postupů v kontextu s dějinami taneční pedagogiky, vznikem a rozvojem kánonu klasické, moderní, lidové taneční techniky a baletu:

1)školy klasického tance (ruská, francouzská, dánská, italská, anglická a americká)

2)utváření školy klasického tance evropské tradice a tance ve 20. století v kontextu prolínání mezinárodních stylů

3)typy a význam doplňovacích cvičení (kompenzační, relaxační, posilovací, protahovací, meditační atd.)

4)rytmika, základy taneční gymnastiky, taneční hry

5)trend pohybu výrazných mistrovských osobností - detaily a odlišnosti stylotvorného a historického významu.

6)látka mapující nejvýraznější pedagogické osobnosti klasického tance a jejich učební systémy, např.: Agrippina Vaganovová, Nikolaj Tarasov, Enrico Cecchetti, Auguste Bournonville, George Balanchine a problematika inovace klasické taneční techniky ve 20. a 21. století.

Výuka na bázi širokého záběru znalostí zvyšuje nároky na pedagogické vedení a také umožňuje rozvoj schopností tanečníků a jejich výkonů. Současně ovlivňuje inspiraci choreografů a tím celý vývoj tance

Výsledky učení

Po absolvování předmětu je student schopen srozumitelného a logického výkladu metodiky tance.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Klasický tanec / Lidový tanec / Moderní a současný tanec / Taneční výchova, Pedagogický proseminář

Literatura

Povinná literatura:

BLASIS, Carlo. Základní pojednání o theorii a praxi tanečního umění. Praha: Athos, 1947. 63 stran.

JANEČEK, Václav. Úvod do taneční pedagogiky. Vyd. 1. Praha: NAMU, 2013. 91 s. ISBN 978-80-7331-267-1.

KOS, Bohumil. Lidové tance ve školní tělesné výchově: metodická příručka pro učitele tlesné výchovy na školách 1. a 2. cyklu. 3. vyd. Praha: SPN, 1983. Edice metodických příruček.

MEJOVÁ V., BAZAROVOVÁ N.: Abeceda klasického baletu, Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980.

VAGANOVA, Agrippina Jakovlevna. Základy klasického tance. 3. vydání. Praha: Státní nakladatelství učebnic, 1951. 181 s.

Doporučená literatura:

AU, Susan. Ballet & modern dance. New York, N.Y.: Thames and Hudson, 1988. ISBN 0500202192.

COHAN, Selma Jeanne: Encyclopedie of Dance, New York: Oxford University Press, 1998, ISBN 9780195173697.

COPELAND, Roger: What is Dance?, New York: Oxford University Press, 1983.

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 0873229436.

KERSLEY, Leo a Janet SINCLAIR. A dictionary of ballet terms. 3d rev. [ed.]. London: A. & C. Black, 1977. ISBN 071361384X.

KOEGLER, Horst. The concise Oxford dictionary of ballet. 1. Publ. London: Oxford University Press, 1977. 8, 583 s. ISBN 0-19-311314-7.

ROYCE PETERSON, Anya: The Antropology of Dance, Bloomington: Indiana University Press, 1977.

SCHORER, Suki a Russell LEE. Suki Schorer on Balanchine technique. New York: Distributed by Random House, c1999. ISBN 0679450602.

STUART, Muriel, Lincoln KIRSTEIN a Carlus DYER. The classic ballet: basic technique and terminology. Gainesville: University Press of Florida, 1998. ISBN 0813016177.

WARREN, Gretchen Ward a Susan COOK. Classical ballet technique. Tampa: University of South Florida Press, c1989. ISBN 0813008956.

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=310

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška prokazující dosažené znalosti, schopnost vytvořit modelové části taneční lekce pro různé věkové kategorie žáků, obhajoba písemné ročníkové práce, vytvořené společně v předmětu dané specializace (Klasický tanec / Moderní a současný tanec / Lidový tanec / Taneční výchova) v rozsahu 5 - 8 NS

Další požadavky: docházka 100%, doklad o absolvovaných hospitacích, plnění dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:8, tj. 86 hodin distančně, 14 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Tematické okruhy:

1)verbální a názorné instrukce

2)organické spojení silových a tanečních cvičení (kondice a tanečnost)

3)hodnocení fyzických a tvůrčích dispozic

4)rozvoj pohybové paměti, motorické inteligence, stereotypních návyků

Student podle tematických okruhů vypracuje krátkou písemnou analýzu a reflexi daného tématu (1 – 3 NS).

Připraví prezentaci příkladů praktické aplikace k daným okruhům.

Předloží seznam nastudované literatury k jednotlivým okruhům.

Absolvuje alespoň tři hospitace ve výuce ve vybraných vzdělávacích institucích dle konzultace s pedagogem.

Vytváří záznam praktických výstupů ve školním nebo uměleckém profesním prostředí, a to jak písemnou, tak obrazovou formou. Komentuje podklady zaslané vyučujícím a studenty na sdílené platformě.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů