Základy choreografie pro pedagogiku 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KZCH2 ZK 2 14CS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu menších i větších choreografických celků, které zpravidla jsou nezbytné jak pro výuku tanečních technik, tak pro prezentaci výsledků vlastní práce.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Taneční improvizace, Taneční výchova dětí

Obsah kurzu

Výuka předmětu Základy choreografie pro pedagogiku se zaměřuje především na seznámení se s pravidly taneční kompozice. Prakticky se věnuje analýze a syntéze jednotlivých složek pohybu jako je tělo, prostor, čas, dynamika v taneční kompozici, tvorbě pohybových motivů a jejich rozvíjení, strukturování a formování kratších choreografických celků, dramaturgické výstavbě, práci s hudbou, s interpretem.

Předmět rozšiřuje látku probranou v předmětu Taneční improvizace a Taneční výchova dětí.

Cílem studia je pochopení a praktické vyzkoušení si kompozičních zákonitostí tance, procesu tvorby od počátečního nápadu, přes pedagogický záměr, volbu vhodné zvukové složky, tvorbu pohybového materiálu, práci s interpretem, formování vytvořeného materiálu, až k jevištnímu tvaru menšího rozsahu.

Součástí předmětu jsou teoretické analýzy zhlédnutých choreografií a evaluace formou diskuse, umožňující pochopit jednotlivé zákonitosti a principy taneční kompozice.

Tematické okruhy

-hudba - motiv hudební a motiv pohybový, vztah k hudbě rytmický – dynamický – emotivní,

-způsoby práce s hudbou – vztah mezi jednotlivými hudebními složkami a pohybem

-vhodnost volby hudební předlohy ve vztahu k tématu, věku a příležitosti

-základní kompoziční vztahy - kontrast a jednota, vrchol dynamický – emotivní – obsahový,

-forma – ekvivalent pohybové a hudební formy, dramatická výstavba, koláž

-témata a jejich inspirační zdroje ve vztahu k věkové kategorii

-realizace choreografie na jevišti – základy práce se světlem a zvukem, organizace představení

Výsledky učení: Studenti získávají na základě praktických i teoretických zkušeností odborné nástroje pro tvorbu menších i větších choreografických celků, které zpravidla jsou nezbytné jak pro výuku tanečních technik, tak pro prezentaci výsledků vlastní práce.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BLOM, Lyne Anne, CHAPLIN, L. Tarin. The Intim Act of Choreography, London: Dance Books, 1982, ISBN 1-85273-010-2.

BRAUN, Kazimierz. Divadelní prostor. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2001. 268 s. ISBN 80-85883-73-2.

BROOK, Peter. Pohyblivý bod: čtyřicet let divadelního výzkumu 1946-1987. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Studia Ypsilon, 1996. 246 s. ISBN 80-238-0632-7.

BURROWS, Jonathan. A Choreographer's Handbook, Oxon: Routledge, 2010. ISBN 0-203-85216-8.

ELIÁŠOVÁ, Bohumíra. Improvizační postupy v současném tanci. 1. vyd. Praha: NAMU, 2013. 95 stran. ISBN 978-80-7331-269-5.

HUMPHREY, Doris. The Art of Making Dances. 2. vydání. New York: Grove Press, c1959. 189 stran.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Choreografické etudy. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1964. 66 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. Vybrané kapitoly o choreografii. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 63 s.

MLÍKOVSKÁ, Jiřina. O choreografii: výklady a etudy. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 1996. 48 s. ISBN 80-7068-086-5.

NOVERRE, Jean Georges. Listy o tanci a baletech. Praha: Družstvo Dílo přátel umění a knihy, 1945. 249 s.

POLÁKOVÁ, Marta. Sloboda objavovať tanec. 1. vyd. Bratislava: Divadelný ústav, 2010. 165 s. ISBN 978-80-89369-23-2.

RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 67 s. ISBN 978-80-7068-237-1.

TUFNELL, CRICKMAY: Body Space Image, Notes Towards Improvisatition and Performance, Virago Press Ltd, 1990. ISBN 978-185381131.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmětem zkoušky je vytvoření choreografie malého rozsahu (do 5 min) na zadané téma vycházející z probíraných tematických okruhů, která je dokončením choreografické studie vytvořené v zimním semestru. Choreografie bude dodána ve formě videonahrávky. Součástí zkoušky bude její obhajoba, diskuze a ústní reflexe zhlédnutých choreografií s přihlédnutím ke specializaci studenta.

Další požadavky – docházka 80% a aktivita ve výuce, tvorba portfolia (sledování současné choreografické scény)

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 36 hodin distančně, 14 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky ve druhém semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

telefonicky, emailem, videohovory

prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

nastudování vybrané literatury k daným tématům

zhlédnutí doporučených videí z internetových zdrojů

aplikace informací z internetových zdrojů ve vlastní pedagogické a tvůrčí praxi

vytvoření videonahrávky se záznamem vlastní choreografie na zadané téma, která vychází a dokončuje práci ze zimního semestru

Student si z následujících témat vybere jedno, které bude zkoumat pohybově a zpracuje je do technických cvičení, pohybových, či tanečních her, či tematické improvizace pro konkrétní věkovou kategorii a bude jej aplikovat do své pedagogické praxe.

Vytvoří také krátkou choreografickou studii na zadané téma a dodá ji ve formě videonahrávky.

Tematické okruhy

-hudba - motiv hudební a motiv pohybový, vztah k hudbě rytmický – dynamický – emotivní,

-způsoby práce s hudbou – vztah mezi jednotlivými hudebními složkami a pohybem

-vhodnost volby hudební předlohy ve vztahu k tématu, věku a příležitosti

-základní kompoziční vztahy - kontrast a jednota, vrchol dynamický – emotivní – obsahový,

-forma – ekvivalent pohybové a hudební formy, dramatická výstavba, koláž

-témata a jejich inspirační zdroje ve vztahu k věkové kategorii

-realizace choreografie na jevišti – základy práce se světlem a zvukem, organizace představení

Doporučenou složkou předmětu Základy choreografie pro pedagogiku je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky (pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi) s přihlédnutím na specializaci studenta.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů