Základy pohybové průpravy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KZPP2 zápočet 2 14 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Obsah

Obsahem předmětu Základy pohybové průpravy 2 jsou rané vývojové vzorce pohybu člověka v konceptu psychomotorického vývoje. Jedná se o základní pohybové koordinace, které se tvoří v procesu vývinu od početí po moment, kdy dítě začne chodit. Právě během prvního roku života se buduje základ pro pohybové zručnosti a schopnosti vnímání. V období vývinu je proces motorického a psychického zrání neoddělitelný.

Předmět je úzce propojen s obsahem látky předmětu Pedagogický proseminář.

Východiskem pro výuku Základy pohybové průpravy 2 jsou teoretické informace o ontogenezi člověka. Student se seznámí s hlavními vývojovými mezníky a prenatálními i postnatálními vývojovými vzorci pohybu, jejich specifikami, vzájemnými vztahy a s důvody jejich návaznosti v kontextu optimálního psychomotorického vývoje. Rovněž se mu představí vědomosti o vztazích mezi vývojovými vzorci pohybu a psychickými schopnostmi člověka.

Důraz je kladen na přenos těchto teoretických informací do vlastní fyzické zkušenosti a fyzického porozumění formou technických cvičení, pohybových her, tematické improvizace, nebo skrze různé dotykové techniky. Student je současně veden k získávání zkušeností v pozorování jiných v kontextu vývojových vzorců pohybu člověka a k formulování svého pozorování a podání zpětné vazby.

Výuku ve druhém semestru doplňuje intenzivní soustředění, během něhož bude ucelen obsah látky probírané v obou semestrech a zdůraznění okruhů, které jsou součástí státní závěrečné zkoušky.

Tématy druhého semestru jsou:

Cílem studia a výsledkem učení je porozumění zákonitostí a orientace v konceptu psychomotorického vývoje člověka a využití těchto poznatků v pedagogické praxi. Předmět nabízí prostor pro rozvíjení schopnosti pozorovat pohyb jiných v kontextu vývojových vzorců pohybu a pro formulování svého pozorování v slovní i písemné formě.

Výsledky učení

Cílem studia a výsledkem učení je porozumění zákonitostí a orientace v konceptu psychomotorického vývoje člověka a využití těchto poznatků v pedagogické praxi. Předmět nabízí prostor pro rozvíjení schopnosti pozorovat pohyb jiných v kontextu vývojových vzorců pohybu a pro formulování svého pozorování v slovní i písemné formě.

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity – Pedagogický proseminář

Literatura

Povinná literatura:

KOLÁŘ, Pavel a Miloš MÁČEK. Základy klinické rehabilitace. Praha: Galén, [2015]. ISBN 978-80-7492-219-0.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin pohybu v systéme Body-Mind Centering®: (Základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdělavania). 2. doplnené vydanie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení Bratislava. Hudobná a tanečná fakulta, 2017. 230 stran. ISBN 978-80-8195-013-1.

Doporučená literatura:

COHEN, Bonnie Bainbridge, Sensing, Feeling and Action: The Experiental Anatomy of Body-Mind Centering®. Contact Editions 2008. ISBN: 0-937645-10-9.

GRUBINGER, Lenore, Neurodevelopmental Movement Patterns and The Central Nervous System, Chart and User Guide, 2001.

E-learning: https://moodle.amu.cz

Hodnoticí metody a kritéria

ústní i praktická prověrka porozumění obsahu předmětu, prezentace tří praktických cvičení, pohybových či tanečních her a vedené improvizace dle určené věkové kategorie na jedno zvolené téma a její aplikace do pedagogické praxe;

Další požadavky – docházka 80%, absolvování observací

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 36 hodin distančně, 14 hodin prezenčně za semestr.

Součástí výuky ve druhém semestru je intenzivní soustředěná bloková výuka hlavních předmětů.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta. Student je veden k tvorbě vlastního portfolia na základě získávání vlastních zkušeností a dovedností a vyhledávání odborných informací z doporučené literatury.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (sociální sítě, internet, aplikace, mooodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z:

Student si z následujících témat vybere jedno, kterému se bude během semestru detailněji věnovat. Téma bude zkoumat pohybově a zpracuje je do technických cvičení, pohybových, či tanečních her, či tematické improvizace pro konkrétní věkovou kategorii a bude jej aplikovat do své pedagogické praxe. Rovněž si k němu nastuduje a nasbírá odborný materiál, který bude základem pro písemný referát v rozsahu dvou NS, v kterém následně popíše svoji pohybovou a pedagogickou zkušenost s prací se zvoleným tématem.

Student si pro svoji samostatnou práci vybere z těchto vybraných tematických okruhů:

Písemný referát a prezentace cvičení jsou součástí zápočtu.

Součástí studia je sledování vědecké platformy v oblasti kineziologie a návštěva odborných seminářů z oblasti somatických disciplín

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů