Základy taneční estetiky

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KZTE zápočet 2 10 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 43 až 53 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky. Studenti poznávají některé estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci).

Předmět navazuje a rozšiřuje předmět Dějiny umění pro taneční obory, který je vyučován v předchozím semestru.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou konzultovány s vyučujícím. Tyto průběžné konzultace vedou studenta k sebereflexi a napomáhají k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je osvojení si znalosti o estetických jevech, vztazích, dále teorii vnímání, pozorování a poznávání. Studenti se seznamují s estetickou funkcí, principem tvorby úsudku, estetickým zážitkem a pojetím krásy těla a krásy pohybu.

Témata přednášek

-Smysl pohybu a jeho „zjevování“

-Úvahy o fenoménu a estetice těla a tělesnosti

-Krása lidského těla a krása pohybu (adorace, provokace…)

-Vkus, vznešeno, estetické vzdělání, postoj a názor

-Estetická tvořivost

-Mimoumělecké a umělecké estetično a kýč

-Apollinský a Dionýský princip

-Estetická hodnotovost tance

Výstupem znalostí a dovedností jsou:

-orientace v teorii určující profil tanečního oboru

-znalost postupů chápání a zpracování vlastních postupů v praktické a duchovní rovině

-přehled o způsobech a možnostech profesních uměleckých dovedností adekvátní estetickému chápání světa

-znalosti z dějin estetiky dovede student chápat v kontextu s ostatními zadanými semestrálními úkoly

-chápání dobové i nadčasové hodnoty uměleckého díla

-dosažení znalosti a dovednosti, umí aplikovat v prezentaci svojí pedagogické a umělecké působnosti

-schopnost samostatně rozvíjet vlastní kreativní myšlení

-ovládání schopnosti rozvíjet své komunikační, interakční, pedagogické a tvůrčí kompetence

-umění vysvětlit a popsat svůj pedagogický přístup nebo umělecký záměr díla po stránce koncepční

-dovednost pracovat se základní a rozšiřující literaturou

-veřejně prezentovat svou práci

-mít schopnosti, potřebné k dokumentaci vlastní tvůrčí práce a dovede vytvořit a archivovat materiály pro tvorbu uměleckého portfolia s důrazem na systémovost

Vyučovací metody:

Výsledky učení: Student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky, umí vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Výsledky učení

Výsledky učení: Student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky, umí vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Dějiny umění

Literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5.

Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-8-X.

HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie. 1, vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931. 408 s.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

Royce Peterson, A.: The Antropology of Dance Vyd. 1. Indiana University Press 1977.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, prověření znalostí a schopností, písemná práce (2-3NS)

Další požadavky – docházka 100%, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-práce s uměleckým dílem, jeho analýzy, reflexe a filozofie

-aplikace informací z internetových zdrojů

-přípravy prezentace příkladů praktické aplikace k daným okruhům na zadání pedagoga

-nácviku a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

-vypracování portfolia umělecké a pedagogické činnosti a výstupů

Tematické okruhy:

1)krása a antická estetika

2)nejvýraznější znaky estetična

-smyslové přijetí

-rozvíjení fantazie a obraznosti

3)otázka mnoho funkčnosti významu vyplývající z mnohotvárnosti světa

4)společenská kultivace a rozvíjení lidské osobnosti

5)vkus: vlastní dispozice, názory, záliby, vzdělání, vlivy, zkušenosti

Student podle tematických okruhů vypracuje písemnou analýzu a reflexi daného tématu (2 – 3 NS).

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů