Základy taneční estetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107KZTE Z 2 10PS česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení: Student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky, umí vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Dějiny umění

Obsah kurzu

Předmět obsahuje problematiku obecné estetiky aplikované do speciální taneční estetiky. Studenti poznávají některé estetické kategorie a pojmy týkající se pohybu a těla (v tanci).

Předmět navazuje a rozšiřuje předmět Dějiny umění pro taneční obory, který je vyučován v předchozím semestru.

Výuka je založena na schopnosti výstavby myšlení a chápaní pojmů, které jsou konzultovány s vyučujícím. Tyto průběžné konzultace vedou studenta k sebereflexi a napomáhají k efektivitě řešení zadaných úkolů. Odborné vedení zajišťuje kvalitu chápání problematiky estetiky a osvojení si odborného diskurzu, v němž student využívá nabytých znalostí a dovedností oboru a prokazuje schopnost aplikovat je osobitým způsobem.

Cílem studia je osvojení si znalosti o estetických jevech, vztazích, dále teorii vnímání, pozorování a poznávání. Studenti se seznamují s estetickou funkcí, principem tvorby úsudku, estetickým zážitkem a pojetím krásy těla a krásy pohybu.

Témata přednášek

-Smysl pohybu a jeho „zjevování“

-Úvahy o fenoménu a estetice těla a tělesnosti

-Krása lidského těla a krása pohybu (adorace, provokace…)

-Vkus, vznešeno, estetické vzdělání, postoj a názor

-Estetická tvořivost

-Mimoumělecké a umělecké estetično a kýč

-Apollinský a Dionýský princip

-Estetická hodnotovost tance

Výstupem znalostí a dovedností jsou:

-orientace v teorii určující profil tanečního oboru

-znalost postupů chápání a zpracování vlastních postupů v praktické a duchovní rovině

-přehled o způsobech a možnostech profesních uměleckých dovedností adekvátní estetickému chápání světa

-znalosti z dějin estetiky dovede student chápat v kontextu s ostatními zadanými semestrálními úkoly

-chápání dobové i nadčasové hodnoty uměleckého díla

-dosažení znalosti a dovednosti, umí aplikovat v prezentaci svojí pedagogické a umělecké působnosti

-schopnost samostatně rozvíjet vlastní kreativní myšlení

-ovládání schopnosti rozvíjet své komunikační, interakční, pedagogické a tvůrčí kompetence

-umění vysvětlit a popsat svůj pedagogický přístup nebo umělecký záměr díla po stránce koncepční

-dovednost pracovat se základní a rozšiřující literaturou

-veřejně prezentovat svou práci

-mít schopnosti, potřebné k dokumentaci vlastní tvůrčí práce a dovede vytvořit a archivovat materiály pro tvorbu uměleckého portfolia s důrazem na systémovost

Vyučovací metody:

Výsledky učení: Student prokáže schopnost výstavby myšlení a chápání probíraných pojmů z estetiky, umí vysvětlit pojmy estetiky, zvolené postupy práce a rozvažování, obsahové a formální znaky probíraných témat, dovednost formou veřejné obhajoby, během diskuze kultivovaným způsobem sebevědomě a přesvědčivě představit výsledky svého myšlení a řešení daného zadání.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Svoboda, 1996. ISBN 80-205-0295-5.

Encyklopedie estetiky. Praha: Victoria Publishing, 1994. 939 s. ISBN 80-85605-8-X.

HENCKMANN, Wolfhart a Konrad LOTTER. Estetický slovník. Praha: Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0478-8.

CHALUPECKÝ, Jindřich. Evropa a umění. Praha: Torst, 2005. ISBN 80-7215-264-5.

JANEČEK, Václav. Tělo a tanec. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 1997. 103 s. ISBN 80-85883-23-6.

LENDEROVÁ, Milena. Dějiny těla: prameny, koncepty, historiografie. 1, vydání. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2013. 261 stran. ISBN 978-80-7465-068-0.

Základní pojmy divadla: teatrologický slovník. 1. vyd. Praha: Libri Národní divadlo, 2004. 348 s. ISBN 80-7277-194-9.

ZICH, Otakar. Estetika dramatického umění: teoretická dramaturgie. Praha: Melantrich, 1931. 408 s.

ZUSKA, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Vyd. 1. Praha: Triton, 2001. 132 s. ISBN 80-7254-194-3.

Doporučená literatura:

Royce Peterson, A.: The Antropology of Dance Vyd. 1. Indiana University Press 1977.

Hodnoticí metody a kritéria

Ústní zkouška, prověření znalostí a schopností, písemná práce (2-3NS)

Další požadavky – docházka 100%, aktivita ve výuce, zpracování dílčích úkolů

Poznámka

Informace ke kombinované formě:

Předmět probíhá kombinovanou formou kontaktní i bezkontaktní výuky v poměru cca 1:4, tj. 40 hodin distančně, 10 hodin prezenčně za semestr.

Výuka kombinuje vyučovací metody monologické, aplikační, interaktivní, podporuje samostudium a kritické myšlení studenta.

Kontakt v distanční formě bude zajištěn:

-telefonicky, emailem, videohovory

-prostřednictvím skupinové platformy pro komunikaci mezi studenty (soc. sítě, internet. aplikace, moodle atd.)

Samostatná práce studenta v rámci bezkontaktní výuky sestává z

-nastudování vybrané literatury k daným tématům

-práce s uměleckým dílem, jeho analýzy, reflexe a filozofie

-aplikace informací z internetových zdrojů

-přípravy prezentace příkladů praktické aplikace k daným okruhům na zadání pedagoga

-nácviku a vytváření dovedností komunikačních/jazykových

-vypracování portfolia umělecké a pedagogické činnosti a výstupů

Tematické okruhy:

1)krása a antická estetika

2)nejvýraznější znaky estetična

-smyslové přijetí

-rozvíjení fantazie a obraznosti

3)otázka mnoho funkčnosti významu vyplývající z mnohotvárnosti světa

4)společenská kultivace a rozvíjení lidské osobnosti

5)vkus: vlastní dispozice, názory, záliby, vzdělání, vlivy, zkušenosti

Student podle tematických okruhů vypracuje písemnou analýzu a reflexi daného tématu (2 – 3 NS).

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů