Metodika současného tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MES2 ZK 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení a schopnosti komplexního uvažování o pohybu s citlivostí pro detail a s přihlédnutí k anatomickým souvislostem. Má vést k podpoře a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy, formování individuálního pedagogického stylu a uvědomění si úlohy a role pedagoga. Její součásti je i samostatná pedagogická praxe studentů a její následná analýza a evaluace formou diskuse.

Forma studia

Výuku tvoří teoretická část, která směřuje k systematickému rozšiřování si odborných znalostí z oblasti metodiky výuky i didaktických postupů (např. i formou rozboru ukázek různých způsobů výuky zaznamenaných na dvd nosičích, analýzy absolvovaných workshopů, individuálních lekcí) a praktická cvičení. Zahrnuje i samostatnou pedagogickou praxi studentů v rámci předmětu pedagogického prosemináře 1. ročníku pedagogiky tance na HAMU, která je odborně konzultována.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování Metodiky současného tance 1, především však otevřenost k získávání nových dovedností, k rozvoji pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Obsah kurzu

Pohybový slovník současného tance není kodifikován a neexistuje ani systém ustálených cvičení. Jeho metodika je založena především na detailním rozboru pohybových principů a různých metod, které zdůrazňují přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu. Vychází se z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kineziologie, jež vede obecně k rozvoji poznání a uvědomování si pohybových možností lidského těla. V rámci výuky student získává nejen teoretické informace, ale své metodické a didaktické znalosti a dovednosti si ověřuje a upevňuje také prostřednictvím praktických cvičení, při nichž se učí hledat a vytvářet svůj konkrétní pedagogický styl. Je to příležitost si v roli pedagoga prakticky vyzkoušet zásady přesného vysvětlení, užití odborné terminologie, adekvátní volby metod a způsobů hodnocení, řešení konkrétních problémů u jednotlivců, přijmout zodpovědnost za přípravu k výuce etc.

Sylaby pro letní semestr zahrnují tato témata:

1)Centrum – aspekty centrálního pohybu, pohybový vzorec otevírání/zavírání, vnitřní podpora pohybu z centra

2)Charakteristika a cíle techniky současného tance, principy pohybu (efektivnost pohybové koordinace, dynamické chápání těla v pohybu, propojenost, grounding, flow, dvojí fungování těla v pohybu, využití pohybu v celém prostorovém spektru)

3)Pohybový záměr, iniciace a artikulace pohybu, pohybová fráze – tvorba a transformace dané variace pro různé úrovně studentů, udržení logické linky jednotlivých pohybových sekvencí fráze

4)Prostor (osy, směry, dráhy, roviny, úrovně), síla a rytmus, fenomén váhy

5)Koncept propojení temeno-kostrč a jeho uplatnění v pohybu, páteř

Doporučená nebo povinná literatura

Bartal L., Ne´eman N.: Movement awareness and creativity. UK: Dance Books Ltd.

Bertherat, Bernstein: The body has its reasons: self-awareness through conscious movement. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Bloom K.: Moves: A Sourcebook of Ideas for Body Awareness and Creative Movement (Performing Arts Studies). Taylor&Francis, 1998.

Feldenkrais M.: Feldenkraisova metoda. Pohybem k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

Johnson, Don Hanlon: Bone, breath and gesture. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Jowitt Deborah: Not just any body, advancing health, well-being and excellence in dance and dancers. UK: Dance Books Ltd., 2001

Olsen.A.: Bodstories. New York: Station Hill Press, 1991.

Parková G.: Umění proměny. Praha: Alternativa, 1996.

Rolf I.: Rolfing a realita těla: Pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. Praha: Pragma, 1999

Wildman F.: Feldenkrais a jeho metoda - cvičení pro každý den. Praha: Pragma, 1999.

Calais-Germain, B.: Anatomie der Bewegung (Technik und Funktion der Körpers). Wiesbaden, 2.Auflage, 1999.

Fitt S..: Dance Kinesiology. New York: Shirmer Books, 1988.

Huwyler J.: The dancer´s body, a medical perspective on dance and dance training. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Howse J.: Dance Technique and Injury Prevention. Theater Arts Book, 2000.

Franklin E.: Conditioning for Dance. Human Kinetics Publishers, 2003.

Franklin E.: Dynamic Alignment Through Imagery. USA: Human Kinetics, 1996. *

Koniak M., Leško, M.: Biomechanika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984.

Lánik V.: Kineziológia. Martin: Osveta, 1992.

Laws H.: Fit to dance 2. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Matt Pamela: A Kinestetic Legacy. USA: CMT Press, AZ, 1993.

Solomon R., Solomon J., Minton S.: Preventing Dance Injuries. Human Kinetics Publishers, 2005.

Sweigard, L.: Human movement potential. New York: Harper&Row Publishers, 1974.

Todd M. E.: The Thinking Body. New Yourk: Dance Horizons, 1937, 1968. *

Cohen B.B.: Sensing, feeling and action. Contanct Editions, Northampton, MA, 1993

Hartley, L.: Wisdom of the Body Moving. Berkeley, California: North Atlantic Books, 1995.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a) 80% aktivní účasti v hodinách

b) odevzdání jedné kapitoly magisterské práce inspirované přednáškou, workshopem nebo diskuzí nad daným tématem.

c) Vedení tréninku v rámci hodin Metodiky současného tance v rámci Pedagogického prosemináře, pedagogická praxe na taneční konzervatoři vedení tréninku

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů