Metodika současného tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MES3 zápočet 4 česky zimní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Pohybový slovník současného tance není kodifikován a neexistuje ani systém ustálených cvičení. Jeho metodika je založena především na detailním rozboru pohybových principů a různých metod, které zdůrazňují přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu. Vychází se z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kineziologie, jež vede obecně k rozvoji poznání a uvědomování si pohybových možností lidského těla. V rámci výuky student získává nejen teoretické informace, ale své metodické a didaktické znalosti a dovednosti si ověřuje a upevňuje také prostřednictvím praktických cvičení, při nichž se učí hledat a vytvářet svůj konkrétní pedagogický styl. Je to příležitost si v roli pedagoga prakticky vyzkoušet zásady přesného vysvětlení, užití odborné terminologie, adekvátní volby metod a způsobů hodnocení, řešení konkrétních problémů u jednotlivců, přijmout zodpovědnost za přípravu k výuce etc.

Sylaby pro letní semestr zahrnují tato témata:

1)Využití tvořivých metod při tvorbě vlastního pohybového materiálu na základě zkoumání jednotlivých principů

2)Rozdíl mezi floor work v moderní technice M. Graham a v technice současného tance, jeho základní pohybové principy

3)Základní pohybové principy up side down (historické kořeny, pět principů: smršťování – rozpínání, výměna váhových celků, odtlačení, iniciace konci páteře, akcelerace - suspence)

Výsledky učení

Cílem studia je rozvoj metodického myšlení a schopnosti komplexního uvažování o pohybu s citlivostí pro detail a s přihlédnutí k anatomickým souvislostem. Má vést k podpoře a upevnění pedagogických dovedností, vlastní kreativity, pohybového výzkumu a analýzy, formování individuálního pedagogického stylu a uvědomění si úlohy a role pedagoga. Její součásti je i samostatná pedagogická praxe studentů a její následná analýza a evaluace formou diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je absolvování Metodiky současného tance 1 a 2, především však otevřenost k získávání nových dovedností, k rozvoji pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yoccom, Rachael D.: Modern Dance. Techniques and Teaching. New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marianne: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance technique of Doris Humphrey. Princeton, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan Robert, The Dance Workshop. London, 1986

Cohen, Bonnie Bainbridge: Sensing, Feeling, and Action. Northampton, 1993

Novack, Cynthia Jean: Sharing the Dance. Madison, 1990

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a) 80% aktivní účasti v hodinách

b) Písemná analýza workshopů Feldenkreis method Teri Jeanette Weikel, BMC Anny Línové a Analytický přístup Lenky Flory

c) Vedení tréninku v rámci hodin Metodiky současného tance v rámci Pedagogického prosemináře, pedagogická praxe na taneční konzervatoři

Termín odevzdání písemných prací je 19.prosince 2016, zápočtová hodina 25.ledna 2017

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů