Pedagogika - pro taneční obor 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PED3 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří TRUNDA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří TRUNDA

Obsah

Sylabus

1.Pedagogika a její místo v systému věd, zdroje pedagogických informací

2.Pedagogická terminologie a její vývoj

3.Pedagogické disciplíny a jejich aktuální problémy,

4.Edukace (edukační proces, subjekt edukace, edukátor, kurikulum, nástroje a formy edukace)

5.Dějiny pedagogiky (přehled pedagogiky v antice, středověku, humanismu a renesanci (Erasmus, Rabelais), pedagogické dílo J. Á. Komenského, osvícenství, pedagogika 19. století (Herbart, Lindner), pedagogika 20. století (O. Kádner, Z. Nejedlý, vývoj české pedagogiky a školství ve 20. století)

6.Alternativní pedagogika (systém M. Montessori, Daltonský plán, Waldorfské školství, Freinetova škola, současné trendy)

7.Vzdělávací systém České republiky v kontextu i komparaci se vzdělávacími systémy EU

8.Funkce školy, škola jako instituce, organizace, komunita

9.Aktuální otázky českého vzdělávání

Výsledky učení

Anotace

Předmět je postaven jako základní kámen budování kompetencí, které budou studenti po absolutoriu využívat v rámci své pedagogické praxe. Uvádí studenty do pedagogiky jako vědy i jako praktické náplně profese učitele. Studenti si v rámci předmětu osvojují odbornou pedagogickou terminologii jako nezbytný předpoklad vstupu do učitelské praxe, ale také jako základ svého dalšího rozvoje. Na základě poznání vývoje pedagogického myšlení, vzniku alternativních pedagogických směrů jako výsledků základních diskurzů ve vzdělávání a komparace jejich východisek i konkrétních postupů vede studenty k promyšlenému, argumentovanému budování vlastní profesní platformy.

Cíle předmětu

Uvést studenty do pedagogiky jako specifického moderního vědního oboru spjatého úzce se vzdělávací praxí tak, aby chápali její místo v systému věd i její vnitřní strukturu.

Vybavit studenty odbornou terminologií tak, aby ji uměli aktivně používat jak při dalším studiu, tak v rámci odborného diskurzu.

Seznámit studenty s vývojem pedagogického myšlení tak, aby ho chápali v souvislosti s vývojem společnosti, lidského vědění a změnami v oblasti hodnot.

Dovést studenty k chápání východisek, řešení a instrumentů nejen hlavního pedagogického proudu, ale také alternativ, které jsou přítomny v českém prostředí.

Seznámit studenty s českým vzdělávacím systémem v komparaci s vybranými vzdělávacími systémy zahraničními.

Předpoklady a další požadavky

Předpoklady

1.všeobecné studijní předpoklady (schopnost kritické práce s textem, schopnost věcné argumentace, vyslechnutí protiargumentu a jeho zvážení, atd.)

2.všeobecný přehled na úrovni maturitní zkoušky

Literatura

Studijní literatura

CHVÁL, Martin. Na naší škole nám záleží: jak sledovat a hodnotit kvalitu školy. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1321-5.

KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2429-4.

PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha, Česká republika: Portál, 2009. ISBN 9788073675462.

PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013, 395 s. ISBN 9788026204039.

PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. Šesté, aktualizované a doplněné vydání. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1228-7.

RÝDL, Karel. Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti. Brno: Marek Zeman, 1994. ISBN 80-900035-8-3.

SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2009. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-494-9.

Education at a Glance [online]. Paříž: OECD, 2017 [cit. 2018-10-02]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/publikace-education-at-a-glance-1

Hodnoticí metody a kritéria

Kritéria hodnocení

•aktivní účast na seminářích

•studium literatury v rámci samostudia (ověřováno v diskuzích v rámci prezenčního studia)

•vypracování seminárních prací (vždy v rámci semestru)

•vedení portfolia studenta (student předkládá na konci semestru – pro udělení zápočtu a na závěr studia předmětu u zkoušky, portfolio musí mít odpovídající obsah i rozsah – zadáno na začátku studia)

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů