Příprava diplomové práce 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PRDP1 zápočet 5 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je rozvíjení badatelských dovedností studenta, ověření schopností nutných pro samostatnou výzkumnou činnost a vytvoření odborného textu na jejím základě. V jeho rámci probíhá odborná příprava a následná tvorba textu diplomové práce. V rámci konzultací vede pedagog se studentem diskusi o koncepci tématu, jeho teoretických východiscích, cílech práce, metodologických nástrojích vhodných pro zpracování daného tématu, pramenných zdrojích a literatuře, jejich kritice a intepretaci, o struktuře textu a jeho obsahu a zpracování.

Tematické okruhy:

1.Formulování a zpřesňování tématu, cílů práce a hypotéz; stav poznání a dosavadní přístupy a výsledky výzkumu;

2.Vymezení pramenných zdrojů, ověření jejich dostupnosti, relevantnosti a výpovědního potenciálu;

3.Teoretická východiska a koncepty svázané s tématem, studium související teoretické literatury a formulování specifických aspektů jejich uplatnění pro dané téma;

4.Metodologické přístupy pro studium problematiky, jejich metodika a specifická aplikace; plánování postupu sběru pramenů a jejich analýzy; případně příprava zvláštních nástrojů pro sběr, třídění a analýzu dat (dotazníky a otázky pro rozhovory apod.);

5.Vyhledávání a studium odborné literatury;

6.Koncipování struktury práce, vymezení kapitol, podkapitol a jejich náplně, zamýšlených příloh a obrazových částí;

7.Seznámení s vnitřními předpisy školy pro tvorbu diplomových prací, s citačními normami a jejich aplikace, stanovení formálních parametrů textu.

Výsledky učení

Výsledkem učení je zásadní rozvíjení tvořivého přístupu a reflexe dosavadní teoretické i praktické badatelské práce studenta, získání dovedností vztahujících se k formulování problémových okruhů tématu, výběru vhodné metodologie, praktických dovedností uplatněných při sběru materiálu, jeho třídění, analýze a intepretaci, formulování výchozí koncepce textu a sestavení časového plánu zpracování diplomové práce.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Podle zaměření diplomové práce např.:

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan 2004. ISBN 978-0-333-71913-8

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-118-6.

KAEPPLER, Adrienne L. – DUNIN, Elsie Ivancich (eds.). Dance Structures. Perspectives on the analysis of human movement. Budapest: Akadémiai Kiadó 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-033-9.

KOLDINSKÁ ŠEDIVÁ, Marie; CERMAN, Ivo a kol. Základní problémy studia raného novověku. Nakladatelství Lidové noviny; Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7422-251-1.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace ke sběru podkladů ke zvolenému tématu, tvorba osnovy diplomové práce, postupné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Zápočet udělený za průběžnou práci na koncepci diplomové práce a pravidelné konzultace, studium relevantní literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů