Příprava diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PRDP2 zápočet 5 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je rozvíjení badatelských dovedností studenta, ověření schopností nutných pro samostatnou výzkumnou činnost a vytvoření odborného textu na jejím základě. V jeho rámci probíhá odborná příprava a následná tvorba textu diplomové práce.

Během druhého semestru vede v rámci konzultací pedagog se studentem diskusi především o shromážděných pramenech a dalších zdrojích, jejich třídění, analýze a intepretaci, poznatcích, které z nich vyplývají, o návazných zpřesněních výchozích cílů a hypotéz a struktury textu, nutných dalších teoretických konceptech, doplňující literatuře apod. a dodatečném sběru pramenů.

Tematické okruhy:

1.Práce na sběru pramenů a dalšího materiálu, třídění a dokumentace, analýza, kritika a intepretace; kontinuální aplikace podnětů z diskuse v rámci konzultací s vedoucím práce a dalšími odborníky, z literatury aj.

2.Pokračující studium literatury;

3.Zpřesňování zamýšlené struktury práce, zpracování dílčích částí textu;

4.Práce na formálních složkách textu (bibliografie podle citační normy, poznámkový aparát).

Výsledky učení

Výsledkem učení je zásadní rozvíjení badatelské zkušenosti studenta při samostatné výzkumné práci a formulování odborného textu jako jejího výstupu. Jedná se jak o rozvíjení schopnosti teoretického a kritického myšlení (formulování teoretických východisek, aplikování teoretických konceptů, stanovení metodologických přístupů, formulování problémových okruhů vyplývajících z obsahu pramenů apod.), tak o praktické badatelské dovednosti (koncepčnost, plánování postupu práce, přesnost, uplatnění analytických a metodologických nástrojů na konkrétní materiál) a dovedností svázaných s formulováním a úpravou odborného textu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Podle zaměření diplomové práce např.:

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan 2004. ISBN 978-0-333-71913-8

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-118-6.

KAEPPLER, Adrienne L. – DUNIN, Elsie Ivancich (eds.). Dance Structures. Perspectives on the analysis of human movement. Budapest: Akadémiai Kiadó 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-033-9.

KOLDINSKÁ ŠEDIVÁ, Marie; CERMAN, Ivo a kol. Základní problémy studia raného novověku. Nakladatelství Lidové noviny; Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7422-251-1.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace ke sběru podkladů ke zvolenému tématu, postupné předkládání jeho výsledků a posléze částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Zápočet udělený na základě pravidelných konzultací, samostatné práce při sběru pramenů a jejich třídění, studia odborné literatury a vypracování dílčích částí textu.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů