Příprava diplomové práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PRDP2 zápočet 5 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je rozvíjení badatelských dovedností studenta, ověření schopností nutných pro samostatnou výzkumnou činnost a vytvoření odborného textu na jejím základě. V jeho rámci probíhá odborná příprava a následná tvorba textu diplomové práce.

Během druhého semestru vede v rámci konzultací pedagog se studentem diskusi především o shromážděných pramenech a dalších zdrojích, jejich třídění, analýze a intepretaci, poznatcích, které z nich vyplývají, o návazných zpřesněních výchozích cílů a hypotéz a struktury textu, nutných dalších teoretických konceptech, doplňující literatuře apod. a dodatečném sběru pramenů.

Tematické okruhy:

1.Práce na sběru pramenů a dalšího materiálu, třídění a dokumentace, analýza, kritika a intepretace; kontinuální aplikace podnětů z diskuse v rámci konzultací s vedoucím práce a dalšími odborníky, z literatury aj.

2.Pokračující studium literatury;

3.Zpřesňování zamýšlené struktury práce, zpracování dílčích částí textu;

4.Práce na formálních složkách textu (bibliografie podle citační normy, poznámkový aparát).

Výsledky učení

Výsledkem učení je zásadní rozvíjení badatelské zkušenosti studenta při samostatné výzkumné práci a formulování odborného textu jako jejího výstupu. Jedná se jak o rozvíjení schopnosti teoretického a kritického myšlení (formulování teoretických východisek, aplikování teoretických konceptů, stanovení metodologických přístupů, formulování problémových okruhů vyplývajících z obsahu pramenů apod.), tak o praktické badatelské dovednosti (koncepčnost, plánování postupu práce, přesnost, uplatnění analytických a metodologických nástrojů na konkrétní materiál) a dovedností svázaných s formulováním a úpravou odborného textu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Podle zaměření diplomové práce např.:

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan 2004. ISBN 978-0-333-71913-8

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-118-6.

KAEPPLER, Adrienne L. – DUNIN, Elsie Ivancich (eds.). Dance Structures. Perspectives on the analysis of human movement. Budapest: Akadémiai Kiadó 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-033-9.

KOLDINSKÁ ŠEDIVÁ, Marie; CERMAN, Ivo a kol. Základní problémy studia raného novověku. Nakladatelství Lidové noviny; Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7422-251-1.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace ke sběru podkladů ke zvolenému tématu, postupné předkládání jeho výsledků a posléze částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Zápočet udělený na základě pravidelných konzultací, samostatné práce při sběru pramenů a jejich třídění, studia odborné literatury a vypracování dílčích částí textu.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů