Příprava diplomové práce 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PRDP4 zápočet 15 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 365 až 440 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lucie DERCSÉNYI, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Elvíra NĚMEČKOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu je rozvíjení badatelských dovedností studenta, ověření schopností nutných pro samostatnou výzkumnou činnost a vytvoření odborného textu na jejím základě. V jeho rámci probíhá konkrétně dokončení textu diplomové práce.

Během čtvrtého semestru vede v rámci konzultací pedagog se studentem diskusi především o textu samém, o správnosti použití teoretických konceptů a metodologických postupů, věrohodnosti argumentace, způsobu aplikace teoretických východisek, přesvědčivosti závěrů, funkčnosti struktury práce, o stylistické, jazykové a formální podobě textu.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření diplomové písemné práce, splňující parametry pro takovou práci a její včasné odevzdání.

Tematické okruhy:

1.Intenzivní práce na dokončení odborného textu, průběžné zpracování připomínek a kritická reflexe textu;

2.Tvorba seznamů pramenů a literatury, kontrola vnitřních citací a poznámkového aparátu;

3.Vytvoření obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce;

4.Kontrola závěrečného textu, jazyková korektura (pravopis, stylistika);

5.Konzultace k předepsané úpravě diplomové práce a příprava na její odevzdání.

Výsledky učení

Výsledkem učení je text diplomové práce, která zpracovává dosud neřešené odborné tanečně-vědné téma na úrovni požadované pro diplomovou práci v programu Taneční věda. Student během práce na textu získává důležité zkušenosti spojené se samostatnou badatelskou činností (intelektuální a organizační zvládnutí výzkumu a jeho literární prezentace), prohlubuje schopnost využít nabyté teoretické a historické vědomosti při řešení samostatného výzkumného úkolu, třídit, analyzovat a kriticky hodnotit poznatky, dávat je do souvislostí, interpretovat je za pomoci specifických metodologických postupů a prostřednictvím vhodných teoretických konceptů, formulovat závěry na základě podložené argumentace. Osvojuje si dovednosti spojené s formulací a úpravou odborného textu ve všech jeho parametrech.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

Podle zaměření diplomové práce např.:

BUCKLAND, Theresa J.(ed.). Dance in the Field. Theory, Methods, and Issues in dance Ethnography. New York: Palgrave Macmillan 2004. ISBN 978-0-333-71913-8

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7363-302-8.

DÜLMEN, Richard. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2007. ISBN 978-80-7331-118-6.

KAEPPLER, Adrienne L. – DUNIN, Elsie Ivancich (eds.). Dance Structures. Perspectives on the analysis of human movement. Budapest: Akadémiai Kiadó 2007. ISBN 978-963-05-8542-2.

KAUFMANN, Jean-Claude. Chápající rozhovor. Praha: SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-033-9.

KOLDINSKÁ ŠEDIVÁ, Marie; CERMAN, Ivo a kol. Základní problémy studia raného novověku. Nakladatelství Lidové noviny; Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7422-251-1.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

SCHULZ, Winfried et al. Analýza obsahů mediálních sdělení. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1980-4.

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace k práci na textu odborného textu dle zvoleného tématu v jeho závěrečné fázi. Dokončovací práce na textu včetně tvorby příloh, slovníků a podobně. Konzultace k poznámkovému aparátu a citacím. Zapracovávání připomínek dle instrukcí vedoucího pedagoga diplomové práce. Příprava k úkonům potřebným k odevzdání diplomové práce a její obhajobě.

Zápočet na základě konzultací, zpracování textu diplomové práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů