Proseminář taneční vědy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PRTV2 zkouška 6 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět navazuje na kurz Proseminář taneční vědy 1 a rozvíjí jeho náplň, pokračuje v jednotlivých tematických okruzích (odborné časopisy, literatura a její kritická reflexe, instituce), více se soustředí na problematiku tanečních pramenů, archivních fondů a práce s prameny, v rámci předmětu jsou studenti vedeni při přípravě seminární práce, která tvoří hlavní výstup jejich studia v prvním roce. Předmět souvisí s přednáškou Úvod do studia taneční vědy.

Poskytuje studentům zkušenost odborné práce v oboru v různých podobách, seznámit je se zdroji a způsoby práce s nimi, rozvíjet badatelské dovednosti při studiu odborných textů a při koncipování vlastních badatelských výstupů.

Tematické okruhy

Seminář je zaměřen především na samostatnou práci studentů na dílčích úkolech. Při nich si ověřují své schopnosti kritického čtení literatury a pramenů, získávají základní badatelské zkušenosti, pracovní postupy a návyky.

  1. četba a komentování vybraných odborných textů, českých i cizojazyčných; seznámení s historickými i současnými odbornými časopisy, práce s nimi
  2. exkurze do vybraných českých badatelských institucí jako je např. Divadelní ústav-Institut umění v Praze (oddělení dokumentace, knihovna), Národní muzeum v Praze (divadelní oddělení, knihovna, archiv), Muzeum české hudby, barokní divadlo v Českém Krumlově apod.;
  3. problematika tanečních pramenů, heuristiku, poznání typů tanečních pramenů v českých sbírkách, zásad práce s nimi;
  4. práce na vlastní teoretické práci, kterou předkládají při zkoušce na konci 1. roku studia. Koncepce této práce je postavena na jednom konkrétním prameni (případně limitovaném souboru vzájemně souvisejících pramenů) a jeho interpretaci. Při zkoušce ji studenti předvádějí zpravidla v podobě prezentace v PowerPoint, vedle toho ji odevzdávají i v tištěné podobě jako souvislý text.

Výsledky učení

Student získá základní badatelské zkušenosti a dovednosti, při studiu textů rozvíjí schopnosti kritického myšlení a intepretace odborného textu, rozšiřuje své znalosti oboru a jeho současné podoby. Během práce na vlastním textu prokazují badatelské dovednosti, schopnost kritické reflexe vlastní práce, dovednosti při tvorbě odborného textu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

Vybrané texty z časopisů Živá hudba, Český lid, Národopisná revue, Divadelní revue, Dance Research, Studia choreologica aj.

Časopisy Taneční listy, Lidová tvořivost, Taneční aktuality, Taneční zóna;

HOROVÁ-GLOSOVÁ, Jarmila. Tanec, soupis knih o tanci I. Praha, 1960.

KOFRÁNKOVÁ, Jiřina. Soupis knih o tanci II. Praha, 1968.

LAISKE, Miroslav. Divadelní periodika v Čechách a na Moravě 1772-1963. Praha: Divadelní ústav, 1967.

Doporučená literatura:

AU, Susan. Resources for dance historians: a selected list of bibliographies since 1960. Dance research Journal, 11, 1979, Nr. 2 and 3, 76-78. ISSN 01497677.

BELKNAP, S. Y. ed. A Guide to Dance Periodicals. Gainsville, Fl.: Florida University Press, 1959-63.

DERRA DE MORODA, F. The Dance Library: A Catalogue. Münich: Robert Wölfle, 1982.

FORRESTER, F. S. Ballet in England: A Bibliography and Survey, c. 1700-June 1966. London: Library Association, 1968.

LITTLE, Meredith Ellis; MARSH, Carol G. La Danse Noble. An Inventory of Dances and Sources. New York: Broude Brothers Limited, 1992. ISBN 9780845000922.

MAGRIEL, Paul. A Bibliography of Dancing: A List of Books and Articles on the Dance and Related Subjects. New York: New York Public Library&G. K. Hall, 1974. ISBN 978-1906830175.

OVERBY, Lynnette Young; HUMPHREY, James H. eds. Dance Current Selected Research. Vol. 1,2, New York, 1989, 1990. ISBN 978-0404638528.

PETERMANN, Kurt. Tanzbibliographie, Vol. 1-6. Leipzig: Tanzarchiv der DDR, 1966-1987. ISBN 9783598070259.

Internetové zdroje:

https://www.libraryofdance.org/manuals/ [30. 9. 2020]

http://www.dancenotation.org/library/pdf/NTD_2009.pdf [30. 9. 2020]

https://www.loc.gov/collections/dance-instruction-manuals-from-1490-to-1920/about-this-collection/ [30. 9. 2020]

http://archiv.ucl.cas.cz [30. 9. 2020]

https://www.nkp.cz/digitalni-knihovna/digitalni-knihovny [30. 9. 2020]

http://anno.onb.ac.at [30. 9. 2020]

http://societyfordanceresearch.org/wp/ [30. 9. 2020]

https://www.eadh.com [30. 9. 2020]

https://ictmusic.org/group/ethnochoreology [30. 9. 2020]

https://home.uni-leipzig.de/tanzarchiv/ [30. 9. 2020]

https://www.deutsches-tanzarchiv.de/en/ [30. 9. 2020]

https://www.cnd.fr/en/ [30. 9. 2020]

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška je udělena na základě vypracování seminární práce i dílčích úkolů v průběhu semestru (samostatné aktivity studenta, diskuse na dílčí témata)

Požadovaná docházka: 100 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů