Pedagogický seminář MST 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSMT5 zápočet 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář MST 5 spočívá v systematickém prohlubování vědomostí a zkušeností formou samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti z hodin Didaktiky a metodiky MST. Pedagogické praxi vždy předchází detailní příprava, která je odborně konzultována s pedagogem daného předmětu. Následná analýza a evaluace (sebe-evaluace) probíhá formou diskuze, v níž se reflektují témata např. průběžné korekce, explikace principů a významů pro technický a umělecký růst studentů dané pohybově – taneční úrovně, osobní přístup, atmosféra v hodině, užití odborné terminologie etc.

Pedagogický seminář MST poskytuje prostor pro diskuzi nad tématy, zabývajících se fungováním, strukturou a problémy tanečního školství, zasazeného do širšího historického kontextu (tj. po roce 1945 až do současnosti). Důraz je kladen především na aktuální stav. Debata se zaměřuje také pojetí tance v resortu MŠMT.

Cílem studia je praktický rozvoj samostatné pedagogické práce jako uměleckého a výchovného procesu, formování individuálního pedagogického stylu. Student je konfrontován s reálnými situacemi formou výuky na různých státních institucích (např. konzervatořích, ZUŠ), v tanečních souborech nebo v soukromých studiích. Důraz je kladen na přijetí odpovědnosti za přípravu k výuce, na rozvoj verbálního projevu, užití odborné terminologie, na volbu adekvátních metod, schopnost práce s hudbou a korepetitorem, na názornou demonstraci a odbornou korekci. Zdůrazňuje se kreativita, schopnost vytvoření tvůrčí atmosféry a rovnoměrného rozložení pozornosti ke všem žákům. Dbá se na empatii v přístupu ke konkrétnímu jedinci.

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia. Rovněž účast v diskuzích, týkající se problematiky tanečního vzdělávání nebo tanečního umění obecně.

Pedagogický seminář MST5 je úzce provázán s předmětem Didaktika a metodika MST, Trénink MST.

Obsahem předmětu jsou tyto tematické okruhy:

•Hospitace v hodinách moderního a současného tance ve vyšších ročnících na konzervatořích, tanečních souborech nebo v soukromých studiích. Příprava pedagogického výstupu - pedagogická praxe ve vybraných institucích – evaluace a sebe-evaluace – diskuze

•Moderní a současný tanec jako součást uměleckého vzdělávání v ČR (formálního a neformálního) Tanec v systému státní správy, konkrétně v resortu MŠMT (Tanec do škol, konzervatoře, HAMU a JAMU, ZUŠ, taneční studia etc.)

•Problematika českého tanečního školství po roce 1945 až do současnosti.

Výsledky učení

Student umí flexibilně a tvůrčím způsobem využít své znalosti a dovednosti v pedagogické praxi na různých typech vzdělávacích i volnočasových institucí. Orientuje se ve struktuře uměleckého vzdělávání u nás.

Je schopen uvažovat o daném tématu v širším kontextu.

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Didaktika a metodika MST

Literatura

Povinná literatura a články:

KINSKY, Marie. O technikách analýzy pohybu používaných v tanci. In Pam Pam I., sborník příspěvků minisympózia XIX. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2006, č. 1-06, s. 3-20.

PELCOVÁ, Naděžda. 2009. Problém tělesnosti a intersubjektivity u Merleau-Pontyho a jejich význam pro porozumění fenoménu výchovy [online]. VI(3-4): 7 [cit. 2015-05-08]. ISSN 1214-8725. Dostupné z: http://paideia.pedf.cuni.cz/download/pelcova_palous.pdf

RINOWSKI, Veronika. Střed těla. Pam Pam IV., 2009, č. 1-09, s. 26-27, ISSN 1803-103X.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Metody vycházející z jednoty těla a mysli. In Pam Pam II., sborník příspěvků minisympózia XX. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2006, č. 1-07, s. 21-31

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

HORVÁTHOVÁ, Daša. Cesta k pozitívnej motivácii tanečníka. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

INDRÁKOVÁ, Tereza. Tanec v současné izraelské společnosti. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

KRUPIČKOVÁ, Tereza. Životospráva dospívajícího tanečníka s přihlédnutím k psychickému vnímání. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

LAIFROVÁ, Alena. Současná taneční scéna ve Velké Británii se zaměřením na život a dílo. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

MIKYSKOVÁ, Barbara. Činnost pedagoga tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2007.

MIKYSKOVÁ, Barbara. Poruchy příjmu potravy v tanečním prostředí. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2014.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater (Nizozemské taneční divadlo). Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1995.

NOVÁKOVÁ, Pavla. Životospráva tanečníka jako součást taneční medicíny. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2016.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015 NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

SVOBODOVÁ, Pavlína. Taneční pedagog jako psycholog. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ŠŤÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 9780873229432.

E-learning:

http://www.nuv.cz/t/uv

http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-a-neformalni-vzdelavani

https://www.se-s-ta.cz/diskuze-a-prednasky.php

https://tanecpraha.cz/

https://www.idu.cz/cs

https://www.novasit.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizované praxe (pedagogických výstupů) ve vybraných institucích a její písemné evaluace. Aktivně se účastní reflexe získaných zkušeností formou diskuze. Součástí zápočtu je také referát, v němž student informuje o tématu své magisterské práce, otázky, které si klade a nástroje výzkumu, které si zvolil k jejich objasnění, a to v rozsahu 2-3NS.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
OPAVSKÁ A.
10:45–12:15
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Andrea OPAVSKÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů