Pedagogický seminář MST 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSMT6 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí flexibilně a tvůrčím způsobem využít své znalosti a dovednosti v pedagogické praxi na různých typech vzdělávacích i volnočasových institucí. Orientuje se ve struktuře uměleckého vzdělávání u nás.

Je schopen uvažovat o daném tématu v širším kontextu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Didaktika a metodika MST

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář MST 6 spočívá v systematickém prohlubování vědomostí a zkušeností formou samostatné pedagogické praxe, v níž student uplatní a fakticky si ověří získané znalosti a dovednosti z hodin Didaktiky a metodiky MST. Pedagogické praxi vždy předchází detailní příprava, která je odborně konzultována s pedagogem daného předmětu. Následná analýza a evaluace (sebe-evaluace) probíhá formou diskuze, v níž se reflektují témata např. průběžné korekce, explikace principů a významů pro technický a umělecký růst studentů dané pohybově – taneční úrovně, osobní přístup, atmosféra v hodině, užití odborné terminologie etc.

Pedagogický seminář MST poskytuje prostor pro diskuzi nad tématy o stavu současné české taneční obce. Debata se zaměřuje také na roli tanečního pedagoga.

Cílem studia je praktický rozvoj samostatné pedagogické práce jako uměleckého a výchovného procesu, formování individuálního pedagogického stylu. Student je konfrontován s reálnými situacemi formou výuky na různých státních institucích (např. konzervatořích, ZUŠ), v tanečních souborech nebo v soukromých studiích. Důraz je kladen na přijetí odpovědnosti za přípravu k výuce, na rozvoj verbálního projevu, užití odborné terminologie, na volbu adekvátních metod, schopnost práce s hudbou a korepetitorem, na názornou demonstraci a odbornou korekci. Zdůrazňuje se kreativita, schopnost vytvoření tvůrčí atmosféry a rovnoměrného rozložení pozornosti ke všem žákům. Dbá se na empatii v přístupu ke konkrétnímu jedinci.

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia. Rovněž účast v diskuzích, týkající se problematiky tanečního vzdělávání nebo tanečního umění obecně.

Pedagogický seminář MST 6 je úzce provázán s předmětem Didaktika a metodika MST, Trénink MST.

Obsahem předmětu jsou tyto tematické okruhy:

•Hospitace v hodinách moderního a současného tance ve vyšších ročnících na konzervatořích, tanečních souborech nebo v soukromých studiích. Příprava pedagogického výstupu - pedagogická praxe ve vybraných institucích – evaluace a sebe-evaluace – diskuze

•Role tanečního pedagoga

•Tanec v systému státní správy, konkrétně v resortu MK (zřizované, nezřizované instituce, grantová politika MK)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura a články:

KINSKY, Marie. O technikách analýzy pohybu používaných v tanci. In Pam Pam I., sborník příspěvků minisympózia XIX. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2006, č. 1-06, s. 3-20.

PELCOVÁ, Naděžda. 2009. Problém tělesnosti a intersubjektivity u Merleau-Pontyho a jejich význam pro porozumění fenoménu výchovy [online]. VI(3-4): 7 [cit. 2015-05-08]. ISSN 1214-8725. Dostupné z: http://paideia.pedf.cuni.cz/download/pelcova_palous.pdf

RINOWSKI, Veronika. Střed těla. Pam Pam IV., 2009, č. 1-09, s. 26-27, ISSN 1803-103X.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Metody vycházející z jednoty těla a mysli. In Pam Pam II., sborník příspěvků minisympózia XX. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2006, č. 1-07, s. 21-31

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

HORVÁTHOVÁ, Daša. Cesta k pozitívnej motivácii tanečníka. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

INDRÁKOVÁ, Tereza. Tanec v současné izraelské společnosti. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

KRUPIČKOVÁ, Tereza. Životospráva dospívajícího tanečníka s přihlédnutím k psychickému vnímání. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

LAIFROVÁ, Alena. Současná taneční scéna ve Velké Británii se zaměřením na život a dílo. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

MIKYSKOVÁ, Barbara. Činnost pedagoga tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2007.

MIKYSKOVÁ, Barbara. Poruchy příjmu potravy v tanečním prostředí. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2014.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater (Nizozemské taneční divadlo). Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1995.

NOVÁKOVÁ, Pavla. Životospráva tanečníka jako součást taneční medicíny. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2016.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015 NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

SVOBODOVÁ, Pavlína. Taneční pedagog jako psycholog. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ŠŤÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 9780873229432.

E-learning:

http://www.nuv.cz/t/uv

http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-a-neformalni-vzdelavani

https://www.se-s-ta.cz/diskuze-a-prednasky.php

https://tanecpraha.cz/

https://www.idu.cz/cs

https://www.novasit.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizované praxe (pedagogických výstupů) ve vybraných institucích a její písemné evaluace. Aktivně se účastní reflexe získaných zkušeností formou diskuze. Součástí je také referát z jeho účasti na odborné diskuzi, týkající se problematiky tanečního vzdělávání nebo tanečního umění obecně 3-4NS.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů