Pedagogický seminář MST 8

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PSMT8 Z 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student umí flexibilně a tvůrčím způsobem využít své znalosti a dovednosti v pedagogické praxi na různých typech vzdělávacích i volnočasových institucí. Je znalý problematiky tance jako profesionálním druhu umění a zájmové činnosti a schopný odborné argumentace v diskuzích. Uvažuje o daném tématu v širším kontextu.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

korekvizity - Didaktika a metodika MST

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Pedagogický seminář MST 8 spočívá v systematickém prohlubování teoretických vědomostí a znalostí z hodin Didaktiky a metodiky MST formou samostatné pedagogické praxe na vybraných státních institucích (např. konzervatořích, ZUŠ), tanečních souborech nebo v soukromých studiích. Pedagogické praxi vždy předchází detailní příprava, která je odborně konzultována s pedagogem daného předmětu. Následná analýza a evaluace (sebe-evaluace) probíhá formou diskuze, v níž se reflektují témata, např. verbální projev, užití odborné terminologie, volba adekvátních metod, schopnost práce s hudbou a korepetitorem, názorná demonstrace a odborná průběžná korekce, explikace principů a významů pro technický a umělecký růst studentů dané pohybově – taneční úrovně, osobní přístup a rovnoměrného rozložení pozornosti ke všem žákům, tvůrčí atmosféra v hodině etc.

Pro zkvalitňování odborného pedagogického myšlení a působení je zásadní setkávání se a pozorování různých pedagogických osobností tuzemských i zahraničních. Katedrou pořádané workshopy jsou nedílnou součástí studia. Rovněž se předpokládá účast v diskuzích, týkající se problematiky tanečního vzdělávání nebo tanečního umění obecně.

Cílem studia je praktický rozvoj samostatné pedagogické práce. Klade se důraz na rozvoj umělecké pedagogické individuality, hledání vlastního pedagogického rukopisu. Studentovi je poskytnut dostatečný a bezpečný prostor pro taneční výzkum, předmět jeho magisterské práce, i s následnou odbornou diskuzí. Debata se také zaměřuje problematiku zdravého přístupu k tělu, péče o něj a prevence proti zranění.

Pedagogický seminář MST 8 je úzce provázán s předmětem Didaktika a metodika MST, Trénink MST.

Obsahem předmětu jsou tyto tematické okruhy:

•Hospitace v hodinách moderního a současného tance ve vyšších ročnících na konzervatořích, tanečních souborech nebo v soukromých studiích. Příprava pedagogického výstupu - pedagogická praxe ve vybraných institucích – evaluace a sebe-evaluace – diskuze

•Tělo jako nástroj a péče o něj u interpreta i pedagoga. Plnohodnotná výživa, warm up a cool down jako prevence proti zranění

•Léčebné manuální přístupy (fyzioterapie, Osteopatie, Rolfing)

•Vzdělávání pedagogů a jejich motivace, nutnost regenerace, obrana proti vyhoření

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura a články:

KINSKY, Marie. O technikách analýzy pohybu používaných v tanci. In Pam Pam I., sborník příspěvků minisympózia XIX. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2006, č. 1-06, s. 3-20.

PELCOVÁ, Naděžda. 2009. Problém tělesnosti a intersubjektivity u Merleau-Pontyho a jejich význam pro porozumění fenoménu výchovy [online]. VI(3-4): 7 [cit. 2015-05-08]. ISSN 1214-8725. Dostupné z: http://paideia.pedf.cuni.cz/download/pelcova_palous.pdf

RINOWSKI, Veronika. Střed těla. Pam Pam IV., 2009, č. 1-09, s. 26-27, ISSN 1803-103X.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Metody vycházející z jednoty těla a mysli. In Pam Pam II., sborník příspěvků minisympózia XX. celostátní přehlídky scénického tance mládeže a dospělých Tanec, tanec… 2006, č. 1-07, s. 21-31

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

HORVÁTHOVÁ, Daša. Cesta k pozitívnej motivácii tanečníka. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

INDRÁKOVÁ, Tereza. Tanec v současné izraelské společnosti. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2015.

KRUPIČKOVÁ, Tereza. Životospráva dospívajícího tanečníka s přihlédnutím k psychickému vnímání. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

LAIFROVÁ, Alena. Současná taneční scéna ve Velké Británii se zaměřením na život a dílo. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2013.

MIKYSKOVÁ, Barbara. Činnost pedagoga tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2007.

MIKYSKOVÁ, Barbara. Poruchy příjmu potravy v tanečním prostředí. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2014.

MÍRKOVÁ, Lucie. DV8 .Lloyd Newson. Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Nederlands Dans Theater (Nizozemské taneční divadlo). Magisterská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 1995.

NOVÁKOVÁ, Pavla. Životospráva tanečníka jako součást taneční medicíny. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2016.

OPAVSKÁ, Andrea. Český současný tanec v devadesátých letech 20. století. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015 NĚMEČKOVÁ, Elvíra. Jiří Kylián – sonda do choreografického procesu. Disertační práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2009.

PETÁKOVÁ, Adéla. Taneční vzdělávání ve Švédsku. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

SVOBODOVÁ, Pavlína. Taneční pedagog jako psycholog. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

ŠŤÁVOVÁ, Helena. Osobnost Ohada Naharina. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2012.

Doporučená literatura

FRANKLIN, Eric N. Dance imagery for technique and performance. Champaign, IL: Human Kinetics, c1996. ISBN 9780873229432.

E-learning:

http://www.nuv.cz/t/uv

http://www.msmt.cz/mladez/zajmove-a-neformalni-vzdelavani

https://www.se-s-ta.cz/diskuze-a-prednasky.php

https://tanecpraha.cz/

https://www.idu.cz/cs

https://www.novasit.cz/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě realizované praxe (pedagogických výstupů) ve vybraných institucích a její písemné evaluace. Aktivně se účastní reflexe získaných zkušeností formou diskuze. Součástí je také report, v němž student informuje o závěrech, ke kterým dospěl v rámci svého magisterského výzkumu.

Další požadavky: docházka 80%, aktivita ve výuce, tvorba portfolia (obsahuje reflexe workshopů, recenze tanečních představení a repotů z observací výuky na státních nebo soukromých tanečních institucí). Četba povinné a doporučené literatury.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů