Seminář historické taneční vědy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SHT2 Z 6 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 140 až 170 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohloubí zkušenost s historickým výzkumem, rozšíří orientaci v odborné problematice, rozvíjí badatelské dovednosti (kritické myšlení, formulace myšlenek a argumentace, koncipování odborného textu, odborné vyjadřování).

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl semináře:

Předmět klade důraz na samostatnou aktivitu studentů, rozvíjí poznatky a dovednosti osvojované v předmětech Úvod do studia taneční vědy, Proseminář taneční vědy a Seminář historické taneční vědy 1. Soustřeďuje se na problematiku historického výzkumu v oblasti tance, souvislosti s obecně historickým výzkumem a specifika tanečně historického bádání. Zahrnuje studium odborných textů, studentských prací, studium pramenů a jejich interpretaci. Důraz je položen na samostatné práci na zadaném tématu a diskusi o něm.

Seznamuje studenty se základními postupy a principy historické práce, metodologickými přístupy a koncepty, s okruhem pramenných zdrojů pro studium tance, institucemi, způsobem organizace a koncipování odborné historické studie taneční tematiky.

Tematické okruhy:

  1. různé koncepce současného historického výzkumu a jejich aplikace na studium tanečních jevů, metodologické postupy, koncepty. Diskuse o problematice, rozbor textů.
  2. studium nepřímých pramenů pro výzkum tance, jako jsou záznamy hudebních skladeb k tanci, prameny z divadelního prostředí (cedule, almanachy), ikonografické prameny, prameny literární povahy (zmínky o tanci v životopisné literatuře, denících, cestopisech, dopisech; taneční motivy v umělecké literatuře). Na konkrétních případech jsou opět ukázány způsoby práce s takovým typem pramenů, jejich výpovědní schopnost pro studium tance.
  3. referáty studentů, v nichž seznamují kolegy o postupu své seminární práce, dílčích výsledcích, ke kterým dospěli, a metodologických otázkách, které musí při analýze daného pramenného materiálu řešit.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ADSHEAD-LANSDALE, Janet; LAYSON, June eds. Dance History. An Introduction. London, New York: Routledge, 1994. ISBN 10: 9780415090308.

BULÍNOVÁ, Karolína; BUREŠOVÁ, Lucie; GREMLICOVÁ, Dorota; KAZÁROVÁ, Helena; ZILVAROVÁ, Daniela. Profese tanečníka: mezi obdivem a odsouzením. Praha: Akademie múzických umění, 2013.

BURKE, Peter. Co je kulturní historie? Praha: Dokořán, 2011. ISBN 978-80-7331-241-1.

COHEN, Selma Jeanne ed. Dance as a Theatre Art: Source Readings in Dance History from 1581 to the Present. New York, London: Dance Books 1977. ISBN 9780195173697.

DÜLMEN, Richard van. Historická antropologie. Vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán, 2002. ISBN 80-86569-15-2.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance: taneční prameny a jejich interpretace, Praha: Akademie múzických umění, 2008. ISBN 978-80-7331-118-6.

Historické studium tance v českém prostředí, Praha: Akademie múzických umění, 2003. ISBN 9788073310035.

KOLDINSKÁ ŠEDIVÁ, Marie; CERMAN, Ivo a kolektiv. Základní problémy studia raného novověku. Praha: Nakladatelství Lidové noviny; Univerzita Karlova v Praze, Filosofická fakulta, 2013. ISBN 978-80-7422-251-1.

STAVĚLOVÁ, Daniela; TRAXLER, Jiří; VEJVODA, Zdeněk eds. Prostředí tance. Hranice identity a jejich překračování. Praha: NIPOS Praha ve spolupráci s Etnologickým ústavem AV ČR, 2008. ISBN 978-80-87112-04.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček, 1895, druhé vydání Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Doporučená literatura:

SENELICK, Laurence ed. National Theatre in Northern and Eastern Europe, 1746-1900. Cambridge: Cambridge University Press, 1991. ISBN 9780521100861.

SCHWARTZ, Judith L.; SCHLUNDT, Christena L. French Court Dance and Dance Music: A Guide to Primary Source Writings, 1643-1789. Stuyvesant, New York: Pendragon Press, 1987. ISBN 978-0918728722.

SMITH, Marian. Ballet and Opera in the Age of Giselle. Princeton, N.Y., and Oxford: Princeton University Press, 2000. ISBN 978-0691146492.

Elektronické zdroje jednotlivých knihoven, archívů, muzeí a výzkumných ústavů apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě vypracování zadaných úkolů v průběhu semestru (studium zadaných textů a jejich reflexe, aktivita v diskuzi)

Požadovaná docházka: 100 %

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů