Seminář metodologie tanečního výzkumu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107SMV1 Z 6 1T česky zimní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má poskytnout studentům přehled o metodologických východiscích používaných v současné taneční vědě, seznámit je s aktuálními badatelskými tématy a tak prohloubit jejich teoretické zázemí pro samostatnou badatelskou činnost v oboru např. v rámci tvorby bakalářské práce.

Forma studia

diskuse, analýza textů, seminární úkoly

Předpoklady a další požadavky

Předpokládá se absolvování Prosemináře taneční vědy a Semináře historické taneční vědy, přehled o taneční historii a základech systematické taneční vědy.

Obsah kurzu

V prvním semestru se v rámci semináře rekapitulují různé metodologické postupy, které lze uplatnit při studiu tance, z oblasti historické i systematické taneční vědy. Na konkrétních studiích je demonstrováno použití historických metod, metod kulturně antropologických, etnochoreologických, ze sféry taneční analýzy, sociologických apod. Práce probíhá formou diskuse nad vybranými texty, českými i cizojazyčnými, jejich podrobným rozborem a kritikou autorem zvoleného postupu a formulovaných závěrů. Zároveň se debata dotýká i obecných východisek zvoleného přístupu, vyžaduje podrobnější obeznámení s hlavními proudy v současných humanitních a společenských vědách. Důraz je položen na pochopení postupu vědecké práce při formulování tématu a výchozích teorií, sběru a třídění materiálu, stanovení analytických otázek a způsobu jejich uchopení, formulování závěrů. V průběhu semestru kromě práce s vybranými texty studenti referují o postupu práce na svých bakalářských pracích.

Doporučená nebo povinná literatura

Adshead-Landsdale, Janet; Layson, June eds.: Dance History. An Introduction, London, New York 1994.

Buckland Theresa; Gore, Georgiana eds.: Dancy, Style, Youth, Identities, Strážnice 1998.

Studia Choreologica, Vol. I-VIII.

Baxmann, Inge: Mythos: Gemeinschaft. Körper- und Tanzkulturen in der Moderne, München 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivní účasti na seminářích

plnění seminárních úkolů

četba textů

Během semestru se vyžaduje aktivní práce v semináři, vypracování seminárních úkolů, četbu textů.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: plnění seminárních úkolů, četba textů, samostatná práce s informačními zdroji

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů